Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (7504T216 / 7504T222) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Studijní obor je navazujícím magisterským programem, určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd ČR, archivy, muzea). Je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí, získaných v bakalářském studiu, o specializované obory, mezi něž náleží na jedné straně disciplíny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium více zaměřuje na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Dvouleté navazující magisterské studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti v praktickém jazyce, v lingvistické teorii a v dějinách německy psané literatury získané v bakalářském stupni studia. Kromě komunikativní, lingvistické a literárněvědné kompetence je osvojována i kompetence lingvodidaktická, která poskytuje teoretický základ pro celkovou orientaci v problematice cizojazyčné výuky se zaměřením na vyučování němčině a spolu s praxí na základních a středních školách dotváří předpoklady pro úspěšnou realizaci učitelského povolání.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má tři části:

   1)   Zkouška z 1. oboru max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. oboru max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Přijímací zkouška je písemná a vychází z obsahu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/) Testové otázky jsou uzavřené a jednoduché otevřené. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění a základní znalost latiny. Délka testu je 60 min.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – německý jazyk  
   Přijímací zkouška je písemná a jsou v ní ověřovány praktické i teoretické znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka. Uchazeč musí dále v testu prokázat znalosti z dějin německy psané literatury v rozsahu od počátku literárního vývoje až po období „poetického realismu“ (750-1890). Žádoucí je i přehledová orientace ve vývojových tendencích literatury přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. Předpokladem úspěšného složení zkoušky jsou také znalosti reálií německy mluvících zemí, zejména s ohledem na historické i současné vztahy České republiky a zemí německé jazykové oblasti. Požadovaná komunikační kompetence odpovídá referenční úrovni B2+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To vše v rozsahu učiva bakalářského studijního programu. Délka testu je 60 min.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2019 Do: 14.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2019Do: 25.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   SCHIPPAN, T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer-Verlag, 2002.

   DREYER, SCHMIDT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin und München: Langenscheidt, 2001.

   HELBIG, G.; BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin und München: Langenscheidt, 2000.

   BAUMANN, B.; OBERLE, B. Deutsche Literatur in Epochen. 2. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996.

   BRENNER, P. Neue deutsche Literaturgeschichte. Tübingen: Niemeyer, 1996.

   FRENZEL, H. A.; FRENZEL, E. Daten deutscher Dichtung: chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte. 33. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001.

   RÖTZER, H. G. Auf einen Blick: Literaturgeschichte. Bamberg: Büchner, 1996.

   MÜLLER, H. M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004. (v českém vydání: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 1996).

   VEBER, V.; HLAVÁČEK, I. et. al. Dějiny Rakouska. Praha: nakl. Lidové noviny, 2002.

   FAHRNI, D. Schweizer Geschichte. 7. Aufl. Zürich: Pro Helvetia, 1996.

   HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání.

   JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2012. 

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

    

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis

   Absolvent získal profesní kompetence, které ho opravňují k učitelské činnosti na 2. stupni ZŠ a na školách středních ve zvolené kombinaci dvou oborů a umožňují mu další profesní růst (včetně doktorského studia).

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

   Absolvent disponuje rozsáhlými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti jazykovědné germanistiky a obecné lingvistiky, dějin německy psané literatury a didaktiky německého jazyka. Absolvent nalezne uplatnění na 2. stupni základních škol, na školách středních a vyšších odborných a rovněž na školách jazykových.