Komunikace a moc - YMSMK025PV
Anglický název: Communication and Power
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Předmětem kurzu jsou teoretické reflexe komunikačních procesů a modely, které tyto procesy zachytávají. Představeny jsou lineární (Shannon, Jakobson) i nelineární (škola Palo Alto, Flusser) modely komunikace. V další části kurz uvádí do pragmatických koncepcí komunikace a především do teorie školy Nové komunikace. Poslední část kurzu je věnována problematice diskurzu a jeho mocenskému působení v společnosti, přičemž se tematicky obrací i k oblasti komunikačních procesů probíhajících v společnostech kontroly a na digitálních sítích.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (23.09.2020)

Vzhľadom na epidémiu budem svoje kurzy až od odvolania obmedzení absolvovať dištančnou formou (MS Teams).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata:

1) Komunikace, její definice a funkce. Vývin pojmu komunikace. Osobitosti humánní komunikace, komunikace ve společenských a kulturních procesech.

2) Modely komunikace I. Lineární modely komunikace. Shannonův matematický model. Bühlerův model. Jakobsonův model, šest funkcí jazykové komunikace. Charakteristika poetické, metajazykové a fatické funkce.

3) Pragmatický přístup k jazyku, jeho vztah k syntaktice a sémantice. Teorie řečových aktů. Pojem konstativu a performativu. Komunikační aspekty v teorii řečových aktů. Austinova a Searlova teorie.

4) Modely komunikace II. Přechod od lineární komunikace k modelu orchestru. Palo Alto, antropologie komunikace a škola Nové komunikace.

5) Pragmatika lidské komunikace. Organizace lidské komunikace, vlastnosti otevřených systémů, zpětná vazba v komunikaci. Analogová a digitální komunikace.

6) Narušená komunikace, patologie a paradoxy z hlediska teorie komunikace.

7) Sociální a kulturní předpoklady komunikace. Edward T. Hall, jeho koncepce polychronického a monochronického času.

8) Flusserovo chápání komunikace, koncepce komunikologie. Komunikace a entropia. Komunikace v síťových uspořádáních, kruhová a síťová struktura dialogů.

9) Pojem textu, jeho vztah k systematickým uspořádáním. Text a kyberprostor.

10) Intertextualita, její modely. Intertextualita a komunikace. Intertextualita v kyberkultuře.

11) Pojem diskurzu v lingvistice, sémiotice a filosofii. Pojem výpovědi. Performativní aspekty výpovědi. Diskursivní pole a diskursivní pravidla.

12) Diskurz ve společnostech kontroly. Proměny diskursivních polí vzhledem k digitalizaci komunikačních procesů.

13) Shrnutí, diskuse.

Povinná literatura:
DELEUZE, G. Post scriptum o kontrolných spoločnostiach. In: Deleuze, G.: Rokovania. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1998. 22 s. ISBN 8071151513.

FLUSSER, V. Komunikológia. 1. vyd. Bratislava: Mediálny inštitút, 2002. 253 s. ISBN 8096877003.

FOUCAULT, M. Archeologie vědění. 1. vyd. Praha: Herrmann a synové, 2002. 320 s. ISBN 80-239-0124-9.

FOUCAULT, M. Řád diskursu. In: Foucault, Michel: Diskurs, autor, genealogie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1994. 40 s. ISBN 80-205-0406-0.

JAKOBSON, R. Lingvistika a poetika. In: Jakobson, R. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany: H+H, 1995. 27 s. ISBN 80-85787-83-0.

MARCELLI, Miroslav. Komunikace: myslenie vo veľkom. In: Filozofia, roč. 64, 2009, č. 5. 10 s., ISSN 0046-385.
WATZLAWICK, P.; BEAVIN BAVELASOVÁ, J.; JACKSON, D.D. Pragmatika lidské komunikace. 1. vyd. Brno: Newton Books, 2011. ISBN: 978-80-87325-00-1.

Doporučená literatura:
AUSTIN, J. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. 172 s. ISBN 80-7007-133-8.

BUTLER, J. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. 1. vyd. New York: Routledge, 1990. 170 s., ISBN 0415-90042-5.

FOUCAULT, M. Subjekt a moc. In: Foucault, Michel. Myšlení vnějšku. 1. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1996. 23 s, ISBN 80-239-2454-0.

WINKIN, Yves. Présentation générale. Le télégraphe et l´orchestre. In: Winkin, Y. (ed.). La Nouvelle Communication. Paris: Seuil, 1981. 18 s. ISBN 2020427842.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

V rámci přednášek je zařazena četba a prezentace textů k zvolené problematice, na těchto hodinách je požadovaná účast studujících. Požadavkem pro klasifikaci je prezentace a odevzdání seminární práce.