PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Cestování napříč 20. stoletím: český případ v historické perspektivě - YMO048
Anglický název: Travelling throughout the 20th Century: The Czech Historical Perspective
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (57)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO125
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (09.03.2016)

Kurz je určen studentům navazujícího magisterského studia, především pak oboru Orální historie - soudobé dějiny. Jeho cílem je seznámit posluchače v základních obrysech s fenoménem cestování a cestovního ruchu v českých zemích (resp. v Československu) v minulém století, v širokém společenském a mezinárodním kontextu a s důrazem na historický pohled. Pozornost bude věnována jak "objektivním" rámcům ovlivňujícím danou problematiku, tak také individuálním prožitkům a vnímání cest dobovými aktéry, případně pak i populárním obrazům (filmografie, ikonografie apod.).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (27.02.2017)

Blokový kurz Žinkovy (u Nepomuka): začátek 28. 4. 2017 15:30 - konec 30. 4. 2017 12:00. Cena: 1100,- Kč (platí se na místě): ubytování 2 lůžkové pokoje + strava 3x/den, doprava individuálně, více informací na www.sportcentrumzinkovy.cz.

Podmínkou nutnou k účasti je registrace společně s kursem M. Vaňka  "Ideologické obrazy a česká společnost v letech 1945-2010 - YMO054"!!!

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:!!! Po zkušenostech z minulých ročníků, kdy se na poslední chvíli přihlášení studenti odhlašovali, jsme kvůli garantování ceny nuceni vybrat nevratnou zálohu 500,- Kč. Pro nás je to sice administrativní zátěž, ale rádi to pro vás uděláme :-). Prosím, abyste zálohu zaplatili nejpozději do 10. 3. 2017 převodem na fakultní bankovní účet:

č. účtu: 27-1842600277/0100

variabilní symbol: 720304

zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení (Žinkovy)

 

Jako každý rok počítáme s převisem přihlášených, akceptování přihlášek podléhá následujícímu klíči: přednostně je kurz otevřen mgr. oboru OH-SD, poté mgr. oborům FHS UK, poté SHV FHS UK (v pořadí 3. ročník, 2., 1.) a zároveň zájemcům z ostatních fakult UK v Praze.

V pátek 28. 4. vystoupí (v Žinkovech poprvé) legendární skupina Čistírna!

 

Osnova přednášek:

Úvod: termonologické aspekty a cestování a cestovní ruch jako téma odborného zájmu

Rysy a aspekty cestování v éře "dlouhého" 19. století

Cestování v éře první československé republiky (1918-1938)

Léta protektorátní a válečná v dějinách čs. cestování a cestovního ruchu (1939-1945)

Aspekty vývoje v éře lidově-demokratického a socialistického Československa (1945-1968)

Cestování a cestovní ruch v tzv. pozdním socialismu (1968-1989)

Epilog "krátkého" 20. století aneb Cestování a cestovní ruchu po roce 1989

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

 

Monografie a články:

 

BOROVIČKA, M.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tématická řada. Sv. II. Cestovatelství. Praha - Litomyšl 2010

Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6. - 8. 9. 1994. Ústí nad Labem, 1995

Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. Labem 1997

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha 2008

ENDY, C.: Cold War Holidays: American Tourism in France. Chappel Hill 2004

FRANKE A. a kol.: Rukověť cestovního ruchu. Praha, Merkur 1984

FURLOUGH, E.: Making Mass Vacations: Tourism and Consumer Culture in France, 1930s to 1970s.In: Comparative Studies in Society adn History. Vol 40, No. 2 (Apríl 1998), s. 247-286

GORSUCH, A. E. - KOENKER, D.: Turizm: The Russian And East European Tourist Under Capitalism And Socialism. Ithaca 2006

GORSUCH, A. E.: "There's No Place like Home": Soviet Tourism in Late Stalinism. In: Slavic Review, Vol. 62, No. 4, Tourism and Travel in Russia and the Soviet Union. (Winter, 2003), pp. 760-785

GORSUCH, A. E.: All this is your World: Soviet Tourism at Home and Abroad after Stalin. OUP 2011

GRANDITS, H. (ed.): Yugoslavia's Sunny Side: A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s). Budapest 2010

HLAVAČKA, M.: Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách. Praha 1996

JAKUBEC, I.: Československo-německé dopravně politické vztahy v období. Studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949 - 1989). Praha 2006

JINDROVÁ, J. a kol.: Cestovní ruch (základy). Praha 2007

KALETA, P. - NOVOSAD, L. (eds.): Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference (Praha 6. - 7. 9. 2007). Praha 2008

KNAPÍK, J. - FRANC, M. a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. 2. svazky. Praha 2011

KUČERA, J. a kol.: Postranní cesty - Schleichwege - drogy boczne - köztes terei. Neoficiální kontakty mezi občany socialistických zemí v letech 1945-1989. In: Soudobé dějiny 17, 2010, č. 3

PELC, M.: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Brno 2010

ROZHOŇ, V.: Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti. Praha 2005.

RYCHLÍK, J.: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová a vystěhovalecká politika 1848 - 1989. Praha 2007

RYCHLÍK, J.: Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Praha 2012

SHARPLEY, R. (ed.): Tourism, tourists and society. Elm Publications 2008

SCHREIBEROVÁ, J. (ed.): Múzy na cestách. Ohlasy z cest do ciziny v dílech českých spisovatelů. Praha 2007

ŠTEMBERK, J.: Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov - Praha 2009

ŠTEMBERK, J. a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Pelhřimov - Praha 2012

TORPEY John: The Invention of the Passeport. Surveillance, Citizenship and the State. Oxford UP 2000

VANĚK, M. (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha 2009

WOHLGEMUTHOVÁ, R. a kol.: Hlavní směry vývoje cestování a cestovního ruchu v ČR a ve střední Evropě v 19.-21. století. In: Cestování včera a dnes 4, 2007 č. 3

ZAVISCA, J.: Contesting Capitalism at the Post-Soviet Dacha. The meaning of Food Cultivation for Urban Russians. In: slavic review, Vol. 62, No. 4. Tourism and Travel in Russia and the Societ Union (Winter, 2003), s. 786-810

 

Periodika:

 

Cestování včera a dnes. Revue pro průvodce a pracovníky cestovního ruchu; Journal of Tourism and Services; Soudobé dějiny

  

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK