PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - seminář - YMO013
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) - Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jiří Hlaváček
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček
Je neslučitelnost pro: YMO113
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (04.10.2016)

Seminář je komplexně orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945 - 1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy na příkladech významných událostí (zpravidla tzv. horkých krizí) zkoumaného období. Pozornost bude v rámci možností věnována nejen dějinám politickým, ale prostřednictvím studentských referátů také hospodářským, sociálním a kulturním dějinám. Výklad se zaměří nejen na prostor "euro-americké" civilizace, ale i na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (07.09.2017)

01. Studená válka a bipolární svět: počátky konfliktu a jeho historické interpretace (10. 10.)

02. Marshallův plán a RVHP: hospodářský vývoj v poválečné Evropě (17. 10.)

03. Třetí svět a proces dekolonizace: rozpad britského a francouzského impéria (24. 10.)

04. První a druhá berlínská krize: paralely a průsečíky života v okupačních zónách (31. 10.)

05. Korejská válka: zástupný konflikt mezi supervelmocemi (7. 11.)

06. Polské a maďarské události v roce 1956: sociální aspekty zemí východního bloku (14. 11.)

07. Izraelsko-arabský konflikt: situace na Blízkém východě v letech 1948, 1956 a 1967 (21. 11.)

08. Karibská krize: svět na pokraji jaderné války (28. 11.)

09. Závody v dobývání vesmíru: německé počátky, sovětské triumfy a americké vítězství (5. 12.)

10. Válka ve Vietnamu: armáda, média a společnost (12. 12.)

11. Studentské hnutí a ,,revoluční" rok 1968: politický a kulturní kontext (19. 12.)

12. Závěrečné shrnutí a prezentace studentů (9. 1.)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (22.09.2017)

Studenti v prezenční formě studia:

1. Pravidelná účast na kurzu (max. 2 absence)

2. Aktivní účast na kurzu (diskuse)

3. Prezentace vybraného tématu / problematiky z let 1945 - 1968

- výběr tématu na základě dohody s vyučujícím;

- 20 min. ústní prezentace v rámci výuky za využití powerpointu (referát musí korespondovat s tématem dané hodiny);

- povinný seznam použité literatury (min. 3 tituly), pramenů či elektronických zdrojů;

- min. 3 otázky do následné diskuse k tématu;

 

Studenti v distanční formě studia:

1. Účast na blokové výuce (Vokovice - neděle, 3. 12. 2017)

- neúčast na blokové výuce bez adekvátní omluvy (potrvzení od lékaře) je důvodem pro neudělení atestace předmětu (,,N");

2. Referát na vybrané téma / problematiku z let 1945 - 1968

- výběr tématu viz potenciální seznam témat (soubor přiložený k sylabu), jiné téma je možné zpracovat po předchozí dohodě s vyučujícím

- rozsah min. 10 NS (1 NS = 1 800 znaků včetně mezer);

- poznámkový aparát a seznam použité literatury (min. 5 titulů), pramenů či elektronických zdrojů;

- termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v zimním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK) e-mailem: hlavacek@usd.cas.cz (referáty odevzdané po tomto termínu budou hodnoceny nejlépe známkou ,,3");

 

!!! POZOR: Vykonání ústní zkoušky z předmětu ISSD I. (YMO010) je podmíněno úspěšným splněním požadavků semináře !!!

 

Seznam základní (přehledové) literatury:

ARON, R.: Historie XX. století. Praha, 1999.

BRADLEY, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha, 1994.

CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918. Praha - Litomyšl, 2006.

DURMAN, K.: Popely ještě žhavé I. - II. Praha, 2004.

GILBERT, F. ; LARGE, D. C.: Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890 - 1990. Praha, 2003.

HALBERSTAM, D.: Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy. Praha, 2002.

HOBSBAWM, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha, 1998.

JOHNSON, P.: Dějiny 20. století. Praha, 1991.

JUDT, T.: Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha, 2007.

KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.

LADRECH, R.; WEGS, R. J.: Evropa po roce 1945. Praha, 2002.

LUŇÁK, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997.

NÁLEVKA, V.: Studená válka. Praha, 2003.

NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století. I.-II.díl. Praha, 2000.

RATAJ, J.: KSČ a Československo I. (1945-1960). Praha, 2005.

RATAJ, J. ; HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha, 2010.

VINEN, R.: Evropa dvacátého století. Praha, 2007.

VYKOUKAL, J.; LITERA, B.; TEICHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989. Praha, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK