Právnické osoby v občanské společnosti - YMN03POO
Anglický název: Legal persons in civil society
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
JUDr. Lenka Deverová
Vyučující: JUDr. Lenka Deverová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Záměnnost : YMN33POO
Je korekvizitou pro: YMN217
Je záměnnost pro: YMN33POO
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Lenka Deverová (22.09.2023)
Anotace: Předmět formou přednášek seznamuje studenty s problematikou právnických osob obecně a s jednotlivými typy právnických osob náležících k občanské společnosti. Studenti budou znát rozdíly mezi jednotlivými typy právnických osob, dokáží aplikovat typologii na specifické činnosti občanské společnosti. Budou seznámeni s činností a organizačním uspořádáním jednotlivých typů právnických osob. Příprava studentů na výuku spočívá v seznámení se s příslušnými zákony, studium zadané literatury. Předmět je zakončen písemným testem, ověřujícím znalosti z průběhu semestru. Příprava na test: studijní podpory, povinná literatura Témata: 1) Právnická osob obecně, charakteristické znaky, typologie právnických osob, organizační zajištění činnosti právnických osob, odpovědnost orgánů právnické osoby 2) Nadace I. - přehled novodobé historie, situace po roce 1989, princip fungování nadace, místo nadací v občanské společnosti, soukromé nadace, evropská nadace, perspektiva rozvoje této části občanského sektoru, 3) Nadace II. - založení, vznik, zrušení a zánik nadace, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů, přidružené fondy 4) Nadační fond - nadační fond a jeho podstata, rozdíl nadace a nadační fond, založení, vznik, zrušení a zánik nadačního fondu, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 5) Ústav – podstata a specifika ústavu jako subtypu fundace, založení, vznik, zrušení a zánik ústavu, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 6) Spolky I - historie právní úpravy, hlavní principy, typologie spolků 7) Spolky II - založení a vznik, zrušení a zánik spolku, činnost spolku, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 8) Obecně prospěšná společnost - peripetie zákona o obecně prospěšných společnostech, podstata OPS, založení, vznik, zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti, struktura orgánů, rozdíly proti ústavu 9) Sociální družstvo – podstata a specifikum jako subtypu družstva, založení, vznik, zrušení a zánik sociálního družstva, nakládání s majetkem, struktura a fungování orgánů 10) Církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby - význam, právní úprava, problematika vztahu státu a církví, specifika církevních právnických osob oproti ostatním typům organizací občanské společnosti 11) Organizační složky státu, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní právnické osoby (např. univerzita, komory) - právní úprava, základní pojmy, rozdíly mezi jednotlivými typy 12) Komparativní studie právnických osob občanské společnosti 13) Písemný test
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (18.02.2019)
Povinná literatura:
SVEJKOVSKÝ, J., DEVEROVÁ, L. a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku - komentář, C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-445-2.

DEVEROVÁ, L. SVEJKOVSKÝ, J., ADAMEC, J. a kol. Zákon o obecně prospěšných společnostech - komentář. C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-408-7 .

SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor, Organizovaná občanská společnost. Portál, 2010. ISBN 978-80-7637-681-0, kapitola 6.6, 6.7, 7.4, 7.5

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §118-418

zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a změně některých zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.

Doporučená literatura:
DRUCKER, M. Řízení neziskových organizací - praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-31-1.

FRIČ, P., GOULLI, R. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Praha: Agnes, 2000. ISBN 80-902633-6-4.