PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Prohlubující kurz – varianta A - OPNS2S114B
Anglický název: Deapening course A
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Korekvizity : OPNS2S101A, OPNS2S102A, OPNS2S103A
Prerekvizity : OPNS2S101A, OPNS2S102A, OPNS2S103A
Je záměnnost pro: OKNS2S114B
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (18.09.2018)
Předmět je určen pro studenty speciální pedagogiky v programu Učitelství pro základní a střední školy. Umožňuje studentům aplikovat získané poznatky ze speciální pedagogiky při řešení vybraných problémů kurikula a jeho realizace v prostředí inkluzivní školy. Studenti sledují působení speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti, jeho spolupráci s třídním učitelem a možnosti jeho zapojení do školních a komunitních projektů. Semináře jsou zaměřeny na otázky zajištění bezpečí a prevenci rizik v prostředí školy. Staví na souvislostech s druhým studovaným oborem a vedou k úspěšnému vstupu studentů do pedagogické praxe.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (17.09.2018)

Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost hlouběji propojit teoretické poznatky získané dosavadním studiem speciální pedagogiky s aktuálními požadavky na činnost učitele v praxi základních a středních škol. 

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (29.10.2019)

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Paido: Brno, 2009. S. 165-177. ISBN 978-80-7315-189-8

BENDL, S., KUCHARSKÁ (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha:UK Pedagogická fakulta 2008. ISBN 978-80-7290-366-5

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X

HÁJKOVÁ, V. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním. PedF UK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7290-344-3

HÁJKOVÁ,V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010, ISBN 978-80-247-3070-7

JUCOVIČOVÁ, D. a kol. Individuální vzdělávací plán. Praha: Nakladatelství D+H 2009. ISBN978-80-8729-007

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-253-X

OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU, 2009. 798-80-210-5030-3.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H: a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0

VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.

ZÁKONNÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY vztahující se k problematice speciální pedagogiky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (18.09.2018)

Požadavky k udělení zápočtu – výuka s podporou MOODLE:

1. aktivní účast ve výuce,

2. zpracování seminárních úkolů a odevzdání prostřednictvím MOODLE

3. prezentace úkolů na semináři v rámci kolokvia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK