Vybrané kapitoly z chemie a biochemie - OPBY2P121B
Anglický název: Selected Chapters of Chemistry and Biochemistry
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Korekvizity : OPBY2P101A
Neslučitelnost : OPBE2E101A
Záměnnost : OKBY2P123B
Je záměnnost pro: OKBY2P121B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)
Tento předmět je postaven tak, aby vybavil studenty nezbytným rozsahem znalostí z chemie a biochemie, aby byli schopni dále rozvíjet danou problematiku v odborných předmětech např. při studiu fyziologie výživy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)

Cílem předmětu je vybavit studenty nezbytným rozsahem znalostí z chemie a dynamické biochemie tak, aby byli schopni dále rozvíjet danou problematiku v odborných předmětech biologicko-medicínského modulu studia.

Deskriptory
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (02.10.2020)

Předmět bude v době distanční výuky vyučován online v MS Teams.   Informace pro vstup do kurzu budou doplněny zde, minimálně jeden den před termínem schůzky a také odeslány emailem všem zapsaným účastníkům přes SiS.

Zajistěte si prosím přístup k internetu, mikrofon a popř. i kameru.

Je nutné tedy počítat s domácí přípravou a úkoly.

Odkaz na online prostor v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA4MWY4MjktODIxMC00MDZmLWE0OTktODNiZDkxNmI2YTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2269c68c4e-8b9e-43f2-b8b5-685755e6303a%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

RŮŽIČKOVÁ, K.; KOTLÍK, B. Chemie II. v kostce [organická chemie, biochemie]: pro střední školy. 3. vyd. Praha : Fragment, 2004. 135 s. ISBN 80-7200-761-0

VODRÁŽKA, Z. Biochemie. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1996. 186 s. ISBN 80-200-0600-1

VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. - III. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-5-3 

KLOUDA, P. Základy biochemie. 2. přepr. vyd. Ostrava : P. Klouda, 2005. 143 s. ISBN 80-86369-11-0

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie.  Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 80-7235-108-7

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

Požadavky k zápočtu:úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři pokusy (jeden řádný, dva opravné).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (14.08.2017)
  1. Základní terminologie z chemie a biochemie.
  2. Základní chemické reakce vybraných  látek (např. proteiny, polysacharidy a lipidy).
  3. Výskyt a chemické změny vybraných látek v potravinách. 
  4. Principy působení enzymů, vitamínů.
  5. Základní metabolické dráhy.