PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminární práce ze stylistiky - ON2316025
Anglický název: Stylistic
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: ON2316043
Anotace -
Poslední úprava: NAZAREN/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2014)
Samostatné vypracování seminární práce na téma stylistické analýzy textu v rozsahu 4-6 stran.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NAZAREN/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2014)

Cílem je rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky ze stylistiky a norem ruského jazyka v procesu analýzy výstavby a stylu konkrétního jazykového projevu. 

 

Literatura
Poslední úprava: NAZAREN/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2014)

ROZENTAL, D.E. Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka. Moskva: Vysšaja škola, 1987.

GOLUB, I. Stilistika russkogo jazyka. Moskva: Ajris Press, 2001. Dostupné na http://www.hi-edu.ru/e-books2/xbook028/01/index.html

Kuľtura russkoj reči. Učebnik dlia vuzov / red. GRAUDINA, L.K., ŠIRIAJEV, Je.N. Moskva: Norma-Infra, 1999. Dostupné nhttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Gray/index.php

BABKINA, Je.S. Russkij jazyk i kuľtura reči. Učebnoje posobije. Chabarovsk: TOGU, 2010. Dostupné na http://window.edu.ru/library/pdf2txt/388/77388/58475/page1

STEPANOV, A.V. Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka : lekcii s upražnenijami. Učebnoje posobije. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 2005

DLOUHÝ, M.; SPIRIDONOV, V. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995.

SPIRIDONOV, V. Příručka stylistiky ruského jazyka, Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995.

GOLOVIN, V. N. Osnovy kul´tury reči. Moskva, 1980.

BEČKA, J.V. Česká stylistika. Praha, 1992.

Metody výuky
Poslední úprava: NAZAREN/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2014)

Student má prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou a uplatnit své znalosti v praxi. Důraz je kladen na jeho schopnost získané poznatky utřídit a aplikovat při samostatné analýze textu t z hlediska stylového. Student pracuje převážně samostatně za pomoci vedoucího práce. 

Sylabus -
Poslední úprava: NAZAREN/PEDF.CUNI.CZ (24.02.2014)

Samostatná písemná práce ze stylistiky RJ, v níž student provede stylistickou analýzu vybraného autentického textu v ruském jazyce na základě prostudování příslušné odborné literatury. Zaměření na popis a charakteristiku stylových jevů odborného, publicistického, uměleckého stylu. Zaměření na stylovou diferenciaci lexikáních prostředků. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (26.01.2017)

Seminární práce ze stylistiky bude zpracována dle následující osnovy:

План анализа текста:

1. Тема произведения.

2. Идея, главная мысль.

3. Композиция.

4. Язык

-- фонетические особенности текста (ассонанс, аллитерация, анафора, звукопись, интонация, анализ текста с точки зрения орфоэпической нормы)

-- ключевые слова, их стилистические словообразовательные особенности.

-- синонимы

-- тематические группы (историзмы, архаизмы, профессионализмы и т.д.) 

-- высокая, нейтральная, сниженная лексика, жаргонизмы, вульгаризмы,  анализ текста с точки зрения лексической нормы.

-- морфологические признаки (анализ использованных в тексте частей речи с точки зрения стилистики)

-- синтаксис (анализ синтаксиса с точки зрения стилистики)

5. Вывод. Принадлежность текста к определенному стилю речи. Его стилевые черты.

Text určený k analýze - dle výběru studenta.

Práce musí být odevzdána nejpozději do 5. 5. 2017. Student musí být po odevzdání práce schopen odpovědět na zadané otázky k textu práce.

Seminární práce, které nebudou zpracovány v souladu s pravidly pro zpracování seminárních prací uvedenými na webových stránkách katedry http://krl.pedf.cuni.cz, nebudou uznány a budou studentům vráceny k přepracování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK