Digitální kompetence učitele - OKNI1I121B
Anglický název: Digital Competence of Teachers
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2050
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Neslučitelnost : OKNI1I122B
Prerekvizity : OKNI1I106A
Je neslučitelnost pro: OKNI1I122B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (27.08.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými požadavky na znalosti, vědomosti a dovednosti učitele v oblasti digitálních technologií. V souvislosti s definováním digitálních standardů kompetencí učitele se zabývá teoretickými modely zavádění technologií do výuky na úrovni učitele, vzdělávacích programů i celé školy a s jejich uplatněním v kariérních systémech. Mezi hlavní tematické okruhy předmětu patří vztah vývoje didaktických teorií ke způsobu využití edukačních technologií, vývoj rámců digitálních kompetencí učitelů a občanů/žáků. Zejména se jedná o modely ISTE, DigComp, DigComEdu, Unesco, MENTEP a české nástroje Profil Škola21, Profil Učitel21. Pozornost je věnována i digitálním kompetencím žáků a jejich pozici v kurikulu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (18.09.2021)
BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.
BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. (překlad). Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů: DigCompEdu. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. Dostupné z https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/.
European Commission/EACEA/Eurydice. Digital Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. ISBN 978-92-9492-994-5
ČERNÝ, M. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Brno: MUNI, 2019. ISBN: 978-80-210-9330-0
KALAŠ, I. a kol. Premeny školy v digitálnom veku. 1. vydání. Bratislava, Slovenská republika: Slovenské pedagogické nakladatelství. 2013. 256 stran. ISBN: 978-80-10-02409-4
KOPECKÝ, K. a kol. Moderní technologie ve výuce (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. ISBN 978-80-244-5925-7. Dostupné z https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5926-4
Rada Evropské unie. Doporučení rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z 22. 5. 2018. Úřední věstník Evropské unie C 189/1.
STARÝ, K., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DUSCHINSKÁ, K. Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012.
VANÍČEK, J., ČERNOCHOVÁ, M. Didaktika informatiky na startu. In STUCHLÍKOVÁ I., & JANÍK, T. et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0. Str. 161-164.
ZOUNEK, J. a kol. E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN: 978-80-7552-217-7. Online podpora dostupná z http://knihaelearning.cz/.
 
Učitelský Spomocník. https://spomocnik.rvp.cz/
Rámce digitálních kompetencí: DigComp, DigCompEdu, Mentep, ISTE Student, ISTE Teacher, Unesco, Profil Škola21, Profil Učitel21.
Mezinárodní šetření PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS a analýzy jejich výsledků.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (27.08.2021)

 

Vymezení digitálních kompetencí, jejich ukotvení v českém kurikulu. Různorodost postavení digitálních kompetencí v kurikulech. Aktuální tendence v oblasti digitálních  kompetencí.
Rámec profesních kvalit učitele, návrh standardu kvality profese učitele.
Rámce digitálních kompetencí studentů/občanů: DigComp, ISTE Standards for Student atp.
Rámce digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu, Mentep, Unesco ICT  Competency, Selfie, Framework for Teachers, ISTE Standards For Educators, Profil Učitel21, SELFIE for Teachers, Profil Škola21. Možnosti a limity online nástrojů a autoevaluačních aplikací.
Mezinárodní šetření zaměřená na digitální dovednosti (PIAAC, PISA, TIMSS, ICILS…) a analýzy jejich výsledků. Tuzemská šetření digitálních kompetencí a podmínek jejich rozvoje (ČŠI, ČSÚ, FDV).
Role ICT metodika/koordinátora v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů. Nástroje státu v podpoře digitálních kompetencí učitelů.
Rámcové vzdělávací programy (RVP) a jejich revize, koncept digitální gramotnosti a informatického myšlení v RVP. Vzdělávací politika státu a její reflexe problematiky digitálních kompetencí učitelů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. (26.06.2018)

Prokázání příslušné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti zaměření předmětu.
Prokázání způsobilosti aplikovat příslušné dovednosti při řešení praktických problémů a ve svém dalším profesním rozvoji.
Poskytnutí zpětné vazby, přínosů a rezerv k předmětu.
Součástí zkoušky bude rozbor průběhu a naplnění zadání seminární práce.