Didaktika informační a komunikační technologie 02 - OKNI1I106A
Anglický název: Didactics of ICT 02
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Prerekvizity : OKNI1I101A
Je prerekvizitou pro: OKNI1I109A, OKNI1I122B, OKNI1I121B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (01.01.2020)
Digitální technologie hrají významnou roli v rozvoji vizuální gramotnosti člověka. Ohromné množství informací člověk získává právě ve vizuální podobě. Výzkumy ukazují, že uživatelé digitálních zdrojů nečtou v tradičním slova smyslu, že čtou jinak. Dokážou žáci číst informace z digitálních vizuálních zdrojů? Jak učit žáky číst informace z takových zdrojů? Elektronické publikování klade velký důraz na to, aby informace byly strukturované, multimediální, interaktivní a sestávaly z vizuálních prvků. Dokážou žáci tvořit srozumitelné digitální materiály, dokážou prezentovat fakta, procesy, své závěry ve vizuálně srozumitelné podobě s využitím digitálních nástrojů? Vizuální gramotnost je významná i pro rozvoj informatického myšlení žáků. Jak utvářet dovednost žáků rozložit problém na logicky uspořádané podproblémy, uspořádat je do struktury a tyto struktury vizuálně zobrazit v podobě schémat algoritmů? Učitel by měl jednak umět pro potřeby výuky informaticky zaměřených předmětů vytvářet a používat materiály v grafické, resp. vizuální podobě, jednak by měl učit žáky číst informace z vizuálních materiálů a rozvíjet jejich schopnosti zaznamenávat ve vizuální podobě. Předmět se zaměří na: 1) metodické přístupy k využití digitálních technologií ke zpracování a vizualizaci dat a informací; 2) úlohu čtenářské, vizuální a matematické gramotnosti a kreativní činnosti při využívání digitálních technologií k prezentování dat, informací a zobrazování procesů. 3) navrhování metodických postupů, jak s využitím digitálních prostředků rozvíjet informatické myšlení žáků, zobrazovat a číst algoritmické postupy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (01.01.2020)

Cílem předmětu je budoucí učitele informaticky zaměřených předmětů

  • seznámit s vybranými metodické přístupy k využití digitálních technologií ke zpracování a vizualizaci dat a informací a navrhovat postupy nové.
  • vést je k pochopení úlohy čtenářské, vizuální a matematické gramotnosti a kreativní činnosti při využívání digitálních technologií k prezentování dat a k zobrazování procesů.
  • učit se navrhovat postupy pro žáky, jak s využitím digitálních prostředků rozvíjet informatické myšlení, zobrazovat a číst algoritmické postupy

Hlavní pozornost v kurzu bude věnována problematice:
1. vizualizaci informací a procesů
2. zpracování dat, pomocí nichž se dospívá k novému poznatku
3. počítač jako nástroj k řešení problémů

Deskriptory
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (31.01.2021)

Výuka bude probíhat s online podporou v moodle a s použitím platformy ZOOM.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (01.01.2020)

BEEGEL, J. (2014) Infographics for Dummies. IDG, 2014.

BERKA, P. (2003) Dobývání znalostí z databází. Academia, 2003.

CARR, N. (2017) Nebezpečná mělčina. Jak internet mění náš mozek. Dauphin, 2017.

HARMS, W.F. (2006) What is Information? Three Concepts. In Biological Theory 1(3), 2006. s.230-242.

Jenn & Ken Visocky O'GRADY (2008) The Information Design Handbook. HOW Books, 2008.

KRUM, R. (2013) Cool Infographics: Communication with data visualization & design. Wiley, 2013.

MEYER, E. K. (1977) Designing Infographics. Hayden Books, 1977.

MUDRÁK, D. (2007) Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy. Praha : PedF UK, 2007. Doktorandská práce.

PELÁNEK R. (2011) Modelování a simulace komplexních systémů. MU : Brno, 2011.

STEPHENS-DAVIDOWITZ, S. (2019) Všichni lžou. Host : Brno, 2019.

TUFTE, E.R. (2001) The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press (2d ed.), 2001.

 

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (01.01.2020)

Digitální technologie hrají významnou roli v rozviji vizuální gramotnosti člověka. Ohromné množství informací člověk získává právě ve vizuální podobě. Učitel ICT předmětů by měl jednak umět pro potřeby výuky informaticky zaměřených předmětů vytvářet a používat materiály v grafické, resp. vizuální podobě, jednak by měl učit žáky číst informace z vizuálních materiálů a rozvíjet jejich schopnosti zaznamenávat ve vizuální podobě

Předmět se zaměří na:
1) metodické přístupy k využití digitálních technologií ke zpracování a vizualizaci dat a informací;
2) úlohu čtenářské, vizuální a matematické gramotnosti a kreativní činnosti při využívání digitálních technologií k prezentování dat a informací.

Témata:
1. Digitální technologie jako nástroj pro vizualizaci informací v informaticky zaměřených předmětech,
2. Digitální technologie jako nástroj pro řešení různých typů problémů v informaticky zaměřených předmětech,
3. Digitální technologie jako nástroj pro kreativní činnost v informaticky zaměřených předmětech.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (01.01.2020)

K zápočtu studenti vytvoří a zpracují

1) ukázku videoměření (videozáznam, zpracování dat s využitím aplikačního SW, protokol s interpretací naměřených dat)

2) metodický materiál pro využití ukázkového appletu pro výuku na ZŠ, resp. SŠ.