PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informační a komunikační technologie 01 - OKNI1I101A
Anglický název: Didactics of ICT 01
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKNI3I015A
Další informace: https://moodle.it.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=2023
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Je prerekvizitou pro: OKNI1I106A, OKNI1I108A, OKNI1I107A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (24.09.2020)
Cílem předmětu je 1) rozvíjet didaktické kompetence a didaktické myšlení budoucích učitelů IT tak, aby dokázali v informaticky zaměřených předmětech rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení žáků ZŠ a SŠ, a podporovat jejich didaktickou kreativitu. 2) poskytnout budoucím učitelům hlubší teoretické základy oborové didaktiky zaměřené na potřeby a specifika vyučování informaticky zaměřených předmětů a na realizaci vzdělávacích cílů informatické a informačně-technologické výchovy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ. Předmět poskytne studentům učitelství hlubší teoretické základy oborové didaktiky zaměřené na potřeby a specifika vyučování předmětů zaměřených na vzdělávací oblast informační a komunikační technologie a na realizaci vzdělávacích cílů informačně-technologické výchovy s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení žáků ve vzdělávání na ZŠ a SŠ. Předmět přispívá k rozvoji didaktického myšlení studentů učitelství pro potřeby plnění cílů informačně-technologické výchovy s využitím digitálních technologií ve školní praxi. V návaznosti na obecné pedagogicko-psychologické disciplíny předmět aplikuje a rozvíjí poznatky těchto disciplín v informačně-technologické výchově s důrazem na rozvoj informatického myšlení a rozvíjení digitální gramotnosti. V předmětu se klade důraz na systémové chápání výuky, vysvětluje se aplikační a integrační pojetí informačně-technologické výchovy s ICT. Předmět představuje vyučovací metody, organizační formy a didaktické principy a jejich specifika pro zajištění výuky informaticky zaměřených předmětů a ICT na ZŠ a SŠ. Pozornost je věnována konstruktivistickým a konstrukcionistickým přístupům k rozvíjení informatického myšlení žáků a k přípravě a realizaci výuky ICT a informaticky zaměřených předmětů. Zaměřuje se na specifika didaktického trojúhelníka a didaktické transformace učiva v informační výchově a diagnostické metody pro hodnocení práce žáků a učitelů, výsledků a dopadu informační výchovy. Teoretickým východiskem pro studium oborové didaktiky zaměřené na informatiku bude transdisciplinární didaktiky jako didaktiky, která se opírá o studium transformace obsahu v příslušném oborovém kontextu. V případě přechodu prezenční výuky na fakultě na distanční výuku v souvislosti s opatřeními COVID-19 bude bezkontaktní výuka realizovaná v MS Teams vždy v časech výuky podle rozvrhu. Současně budou posíleny studijní opory v prostředí Moodle, kde studenti budou dostávat úkoly k vypracování, odevzdávat řešení, poskytovat zpětnou vazbu spolužákům a komunikovat v čase mimo on-line výuky realizované v Teams.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. Využití počítače při vyučování. Náměty pro práci dětí s počítačem. Praha : Portál, 1998.

JANÍK, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Paido : Brno, 2009.

KALHOUS, Z., OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání.

SENTANCE, S., BARENDSEN, E., SCHULTE, C.  (Eds.) (2018) Computer Science Education. Perspectives on Teaching and Learning in School. Bloomsbury, 2018.

SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. Efektivní práce s informacemi ve škole. Praha : Portál, 1997.

SLAVÍK, J., CHRZ, V., ŠTECH, S. et al. (2013) Tvorba jako způsob poznávání. Praha : Karolinum, 2013.

SLAVÍK, J., JANÍK, T., NAJVAR, P., KNECHT, P. (2017) Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita, 2017.

SLAVÍK, J. et al. (2020) Reflexe a hodnocení kvality výuky.ZČU : Plzeň, 2020.

STUCHLÍKOVÁ I., JANÍK, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

učebnice ICT a informaticky zaměřených předmětů pro ZŠ v ČR, na Slovensku, v Rusku, Velké Británi, aj.

strategické materiály MŠMT pro vzdělávání (Strategie 2020, Strategie 2030+)

materiály týkající se revize vzdělávací oblasti ICT (Informatika a ICT)

učebnice pro informatiku, které vznikly v projektu PRIM (imysleni.cz)

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

Požadavky ke zkoušce:
Na závěr prezenční části si každý student vybere námět pro didaktický projekt, který vypracuje ke zkoušce.

1) Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu při řešení a obhajobě didaktického projektu.
2) Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

DIDAKTIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJÍ PŘEDMĚT

Předmět a úkoly didaktiky informační a komunikační technologie, její pojetí jako nástroj pro učitele.
Informační výchova a vzdělávací oblast ICT jako součást všeobecného vzdělávání a jejich postavení v systému výchovy.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE NA ZŠ A SŠ
Postavení informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT v kurikulu ZŠ a SŠ.
Vymezení cílů informační výchovy, vzdělávací oblasti ICT a předmětů zaměřených na počítačové technologie v oblasti kognitivní, psychomotorické a afektivní a vymezení funkce a významu těchto cílů pro činnosti žáků.

VYUČOVACÍ METODY VYUŽITELNÉ V INFORMAČNÍ VÝCHOVĚ, V PŘEDMĚTECH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A V PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE
Vymezení pojmu vyučovací metoda. Klasifikace vyučovacích metod podle jejich uplatnění v jednotlivých fázích vyučovacího procesu, jejich výběr, funkce a použitelnost pro informační výchovu.
Konstruktivistické přístupy k informační výchově a ke vzdělávací oblasti ICT. Metody pro podporu učení na základě chyby a omylu, na základě objevování vlastní činností (learning by doing), na poznávání řešením problémů (problem solving), na základě objevitelské vědecké činnosti (inquiry learning), na základě wiki-learning.

ORGANIZAČNÍ FORMY VHODNĚ VYUŽITELNÉ V INFORMAČNÍ VÝCHOVĚ, V PŘEDMĚTECH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE
Klasifikace organizačních forem a jejich použitelnost pro potřeby informační výchovy (individuální, hromadná, frontální, individualizovaná, projektová, diferencovaná, skupinová, kooperativní, týmová výuka, exkurze, experimentální/laboratorní cvičení, field-trip, výuka v počítačové laboratoři). Otevřené vyučování.
Pedagogická komunikace a interakce ve výuce informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT. Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování.

DIDAKTICKÉ PRINCIPY/ZÁSADY A PODMÍNKY VYUČOVACÍHO PROCESU ZAMĚŘENÉHO NA INFORMAČNÍ VÝCHOVU A VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT

UČEBNÍ ÚLOHY VE VÝUCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT
Typologie úloh pro osvojování a rozvíjení poznatků a dovedností (intelektových, senzomotorických, pracovních a komunikativních) žáků v informační výchově a vzdělávací oblasti ICT. Typologie problémových úloh (podle složitosti a obtížnosti, podle postupů při jejich řešení).

TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT JAKO SOUČÁST DIDAKTICKÉ TRANSFORMACE
Učivo jako jeden z klíčových systémových prvků výuky. Učivo informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT, jeho výběr, kategorizace, struktura a uspořádání v pedagogických dokumentech. Didaktická analýza učiva informační výchovy a ICT.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE V PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA INFORMAČNÍ VÝCHOVU A VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (13.09.2020)

Požadavky k zápočtu:

1) Aktivní práce a úspěšné splnění všech úloh zadaných k řešení v prezenční výuce.

2) Aktivní práce a splnění všech úloh zadaných v systému on-line podpory prezenční výuky.

3) Zápočtová práce 1: Encyklopedie: ukázka problému z vybraného oboru, který není možné řešit bez počítačů.

4) Zápočtová práce 2: Soubor pojmových map.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK