PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dynamická stabilita jazykového systému češtiny - OD2303122
Anglický název: Dynamic Stability of Czech Language System
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)
Požadavky na studenta: Seminární práce – publikace v odborném lingvistickém časopise. Soustavné sledování všech informačních zdrojů pro výzkum češtiny, elektronických i tištěných. Student si vybere určitý problém na vybrané jazykové rovině či oblasti jazykových jevů, shromáždí reprezentativní množství jazykového materiálu, zvolí metodologii, provede analýzu a vysloví prognózy o dalším možném vývoji jazykového jevu. Studii nabídne recenzovanému lingvistickému periodiku. Předmět rozvíjí dovednosti získané v pregraduálním studiu a směřuje k posílení studentova kompetenčního základu v oblasti odborné lingvistiky. Jeho cílem je detailnější seznámení s dynamikou vývojových tendencí jazykového systému češtiny, a to do té míry, aby student pronikl hlouběji do jeho historie i současného stavu a aby na základě prohloubeného studia odborné literatury dokázal provést zasvěcenou jazykovou analýzu vybraného souboru komunikátů, postihnout relevantní inovační procesy v češtině, zformulovat jednoduché prognózy, a to na úrovni publikovatelné v odborném lingvistickém časopise.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.01.2019)

 

Neuvádějí se základní jazykovědné publikace sloužící jako studijní literatura v pregraduálním studiu. 

Základním studijním materiálem jsou sborníky z konferencí a nejnovější časopisecká bohemistická produkce. Předpokládá se soustavné sledování všech informačních zdrojů pro výzkum češtiny, elektronických i tištěných, včetně databází a webových stránek spravovaných ÚJČ AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/) 

CUŘÍN, F.; NOVOTNÝ, J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha : SPN, 1987. 

CVRČEK, V. Regulace jazyka a Koncept minimální intervence. Praha : NLN, ÚČNK, 2008. ISBN 978-80-7106-600-2. 

CVRČEK, V., a kol. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví. Praha : Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-246-2812-7. 

ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. Praha : NLN, 2010

ČERMÁK, F. Morfématika a slovotvorba češtiny. PRAHA: NLN, 2012. 

JANOVEC, L. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč 90, č. 2, 2007, s. 57–66. 

JANOVEC, L. Neologie. In Dynamika českého lexika a lexikologie. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 105–130. ISBN 978-80-244-3622-7 

JEDLIČKA, A. Vývojové procesy a synchronní dynamika jazyka v konfrontačním osvětlení. Jazykovedný časopis 32, 1981, s. 107–116. 

LEXIKO. Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících. Elektronický zdroj. [online] [cit. 2011-11-23]. Dostupné z <http://www.lexiko.ujc.cas.cz/> 

NEBESKÁ, I. Jazyk - norma – spisovnost. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0688-7. 

NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1820-5. 

PANEVOVÁ, J., a kol. Mluvnice současné češtiny. 2, Syntax češtiny na základě anotovaného 

 

korpusu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2497-6. 

SOJKA, Pavel. Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES. Naše řeč. 2015, 98(4): 190-205. 

ŠTÍCHA, F. (ed.) Možnosti a meze české gramatiky. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-14632. 

ŠTÍCHA, F. (ed.) Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia 2011. ISBN : 978-80-200-1845-8. 

ŠTÍCHA, F. a kol. (eds.) Gramatika a korpus. Sborníky z konferencí. Praha : ÚJČ AV ČR. 

ULIČNÝ, O. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, komplet. 

VACHEK, J. Dynamika fonolog. systému současné spisovné češtiny. Praha : Academia, 1968 

 

Doporučená odborná literatura:

 

BARTOŇ, T. a kol. Statistiky češtiny. Praha : NLN, ÚČNK, 2009. ISBN 978-80-7106-594-4. 

BĚLIČ, J. Padesát let spisovné češtiny v samostatném státě. Naše řeč 51, 1968, s. 257–269. 

DANEŠ, F. Vývoj češtiny v období socialismu. In: Problémy marxistické jazykovědy. Nakladatelství ČSAV, Praha 1962, s. 319–332. 

DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6. 

Kol. Slovník komunistické totality. Praha : NLN, ÚČNK, 2010. ISBN 978-80-7422-060-9. 

HALLER, J. Dar jazyka : deset statí o češtině. Praha : Herrmann, 2007. ISBN 978-80-87054-06-2. 

JANOVEC, L. O některých jazykových zvláštnostech internetových diskusí. Slavia 82, 2013, s. s. 137-148. 

JEDLIČKA, A. O studiu současných spisovných jazyků slovanských a problematice variantnosti normy. Slovo a slovesnost 29, 1968, s. 113n. 

JEDLIČKA, A. Vývojová dynamika současné spisovné češtiny. Naše řeč 52, 1969, s. 79–94. 

MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. (eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha : Melantrich, 1932, s. 14–31. 

TRASK, R. L. Why do languages change? Cambridge : Cambridge University Press, 2000. ISBN 978-0521-83802-3. 

 

Sylabus
Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.09.2013)

Způsob zakončení: zkouška

 

Seminární práce - publikace v odborném lingvistickém časopise

Student si vybere jazykovou rovinu, shromáždí reprezentativní množství jazykového materiálu, zvolí metodologii, provede analýzu a vysloví prognózy o dalším možném vývoji jazykového jevu. Studii nabídne časopisu Naše řeč nebo jinému recenzovanému lingvistickému periodiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK