Laboratorní technika - OB2309003
Anglický název: Laboratory Technique Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309017
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: LABT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Záměnnost : OB2309017, OB2309021
Je prerekvizitou pro: OB2309021
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)
Cílem je naučit studenty provádět základní laboratorní operace (příprava roztoků, oddělování složek směsí, práce se sklářským kahanem, základy kvantitativní analýzy, stanovení fyzikálních konstant), zapisovat výsledky formou pracovního protokolu a naučit se orientovat a bezpečně pracovat v chemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)

Štablová,R.-Banýr,J.: Laboratorní technika, skriptum. Praha, UK 1991

Pošta A. a kol.: Laboratorní technika a bezpečnost práce, SNTL, 1981

Šilhánková A. a kol.: Laboratoř organické chemie, Praha, VŠCHT, 2000

Sýkorová D., Mastný L.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, Praha, VŠCHT, 2001, ISBN 80-7080-452-1

Další materiály ke studiu budou studentům poskytnuty první den kurzu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2007)

1. Absolvování všech 7 úloh a odevzdání všech protokolů k těmto úlohám.

2. Splnění zápočotvého testu s úspěšností alespoň 50% (v testu budou teoretické i výpočetní úlohy)

3. Odevzdání pracovního místa po ukončení kurzu v bezvadném stavu - umyté a čisté nádobí v odpovídajícím počtu.

4. Student může mít 1x za kurz neomluvenou absenci, která ovšem musí být nahrazena. Ke každé další nepřítomnosti bude požadováno lékařské nebo jiné potvrzení.

5. Student si může po dohodě s učitelem nahradit absenci v kterémkoliv jiném kurzu laboratorní techniky, pokud v něm bude volné místo, nebo v rezervním týdnu před týdnem zápočtovým.

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2008)

Seznam úloh (číslo úlohy odpovídá výukovému týdnu)

1. Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce a označování chemikálií, organizace práce v laboratoři, seznámení se se sklářským kahanem, laboratorní sklo, váhy a vážení, základní pojmy a charakterizace chemických látek

2. Stanovení hustoty pevných látek a kapalin pyknometrem (přesnost vážení).

3. Příprava odměrného roztoku kyseliny a stanovení jeho přesné koncentrace (vážení, titrace, indikátor)

4. Frakční destilace směsi dvou kapalin (bod varu, výtěžek destilace).

5. Příprava uhličitanu nikelnatého konverzí iontů (srážení, dekantace, odsávání sraženiny, sušení).

6. Krystalizace s použitím aktivního uhlí, sublimace, bod tání v kapiláře a na elektrickém bodotávku pod mikroskopem a porovnání hodnot bodu tání před a po krystalizaci látky.

7. Příprava diethyloxalátu (zahřívání pod zpětným chladičem, destilace, extrakce a sušení kapalin)

8. Rezervní týden - dodělávání nedokončených prací, odevzdávání pracovních míst.

Jednoduché sklářské práce (zhotovení kapiláry, ohyb trubičky) odevzdají studenti kdykoliv během kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (21.09.2007)

1. Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři (bezpečnost práce v laboratoři - vstupní test a vstupní test ze základních chemických výpočtů).

2. Před každou následují prací (nikoliv první) musí student odevzdat protokol z práce předchozí (nejlépe zpracovaný na počítači, ale naní podmínkou).

3. Studenti musejí být na úlohy předem připraveni. Pokud vyučující zjistí u studenta hrubou neznalost nebo nepřipravenost na prováděnou úlohu, může ho z laboratoře vykázat a student si musí příslušnou úlohu nahradit v jiném termínu.

4. Student musí být vybaven pro stup do laboratoře bavlněným pracovním pláštěm a vhodnou obuví. Rovněž si donese hadr a nůžky, pracovní sešit (laboratorní deník - formát A4), psací potřeby a lihový fix na sklo.