Aktuální otázky pedagogiky II - O01215103
Anglický název: Actual issues of pedagogy II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 69 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: VPKU
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Málková
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Jana Sissak
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01213022, O01215018, O01215020, O01215102
Je záměnnost pro: OK0615103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)
1. Kurz se zaměřuje na představení pedagogického portfolia jako nástroje profesního rozvoje. Téma portfolia otevírá a integruje řadu dalších témat vzdělávání, od principů vzdělávání, cílů, obsahů, přes pedagogické postupy a hodnocení. Nabízí studentům možnost porozumět podstatě portfolia a jeho druhům, aby se mohli samostatně rozhodovat o tom, jaké portfolio, proč a s jakými funkcemi začlení do svého profesního rozvoje. Dále je také zařazená práce s příklady obhájených portfolií u SZZ s důrazem na objasnění kritérií kvality. 2. Kurz Osobní management učitele seznamuje studenty s manažerskými přístupy a metodami v souvislosti s dynamicky měnícím se trhem práce a se stále častější provázaností práce učitele s prací manažera. Seminář rozvíjí dovednosti v dané oblasti, vytváří kompetence a návyky. Je vyučován ve dvojici. Semináře se mohou účastnit také hosté – odborníci z oboru. 3. Kurz Začínající učitel seznamuje studenty s obtížemi a radostmi, které se mohou objevit na začátku učitelské kariéry.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

1. Cílem kurzu je ujasnit si obsah a smysl pedagogického portfolia a zvláště závěrečného pedagogického portfolia, rozvíjet dovednosti potřebné k tvorbě a obhajobě portfolia, zejména  dovednosti písemného reflektování, výběru a třídění prací, prezentování a obhajování portfolia

2. Cílem kurzu Osobní management učitele je zpřístupnit a objasnit procesy managementu ve vzdělávání, metodicky inspirovat studenty k podnícení jejich zájmu o osobní management učitele a o management vedení škol,  školských zařízení. Vybavit studenty základními znalostmi pro vedení lidí, které by je mohly v budoucnu nasměrovat k nástupu do vedoucích pozic ve školství.

3. Cílem kurzu Začínající učitel je rozšířit povědomí o práci začínající učitele a teoreticky se připravit na začátek své učitelksé kariéry.

Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

Studijní zátěž:
1) přímá výuka 20 hodin
2) přípravy na práci a prezentování v kurzu 10 hodin
3) příprava a zpracování záp.práce 15 hodin
4) studium literatury- 5 hodin

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

Svatoš, T. (2006). Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 45-57.

Svatoš, T., & Holý, I. (2007). Studentské portfolio v negraduálním učitelském vzdělávání. In M. Píšová (Ed.), Portfolio v profesní přípravě učitele (s. 21-38). Pardubice: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice.

Švec, V. (2016). Jak se utvářejí tacitní znalosti studentky učitelství Jaroslavy v průběhu její učitelské praxe? In V. Švec, J. Nehyba, P. Svojanovský et al. (2016), Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (s. 169-179). Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P. et al. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Pedagogická fakulta MU.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016

Tomková, A. (2004). Portfolio v přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková et al., Současné proměny vzdělávání učitelů (s. 180-190). Brno: Paido.

Tomková, A. (2018). Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK.

2. Osobní management učitele:

ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR.Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy.  13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7

EDERSHEIM, Haas Elizabeth.Management podle Druckera. 1.vydání. Praha: Management Press, s.r.o., 2008. 283 s.ISBN 978-80-7261-181-2
ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 200 s. ISBN 978-80-7357-901-2

VEBER, Jaromír. Management. Základy – moderní manažerské přístupy – výkonnost a prosperita. 2. vydání. Praha: Management Press, 2011, 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0

COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 3. vydání. Praha: Management Press, 2014, ISBN 978-80-7261-403-

5uHUNTER C. James. Služebník. Prostý příběh o leadershipu. 1.vydání. Praha: MůjÚspěch, 2013, ISBN 978-80-905338-3-7

GOLEMAN Daniel. Jak se stát skutečným lídrem. Proč je emoční inteligence tak důležitá. 1. vydání. Praha: Metafora, 2015, ISBN 978-80-7359-453-4

SHARMA S. Robin. Umění vést. Nakladatelství Rybka Publishers, Praha: 2014, ISBN: 978-80-87950-09-8

 

3. Začínající učitel

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Grada.

Čapek, R. (2018). Líný učitel. Praha: Raabe.

Dyrtová, R. (2008). Začínající učitel: výsledky výzkumů realizovaných v rámci pregraduální přípravy učitelů. Brno: Tribun EU.

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus. 

Podlahová, L. (2002). Ze studenta učitelem: student - praktikant - začínající učitel. Olomouc: Univerzita Palackého.

Sieglová, D. (2019. Konec školní nudy - Didaktické metody pro 21. století. Grada.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

1. Skupinové semináře s diskusí, reflexe a prezentace.

2. Osobní management učitele:

skupinová práce s diskusí, vedení hodin na principu "sokratovských seminářů", BYOD.

3. Začínající učitel

- skupinová a kooperativní práce, individuální práce, reflexe/sebereflexe

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

1. Představení pedagogického portfolia jako nástroje profesního rozvoje.

Klíč k tvorbě portfolia portfolia (Učitelské standardy, kvalitní učitel)

Reflektivní techniky a otázky vhodné pro tvorbu portfolia.

Kriteria hodnocení. Portfolio jako cesta k formativnímu hodnocení.

2. Osobní management učitele:

- Celoživotní vzdělávání a učitel

- Management a leadership v životě učitele

- Učitel a škola, jednotlivec a tým

- Netradiční metody výuky učitelů

- Management a digitální gramotnost učitelů

- Zkušenosti z praxe začínajících učitelek - hosté

- Co a jak funguje v komunikaci s rodiči - host

- Dítě v azylovém domě z pohledu manažera - host

- Nástup do hlavního pracovního poměru z pohledu personalistiky

- Závěrečné reflexní setkání

3. Začínající učitel

třídní učitel
systém Bakaláři (a jiné systémy)
třídní kniha
omlouvání žáků
třídní schůzky
přípravný týden
první školní měsíc
vysvědčení
třídní výjezdy
zdravotní stav začínajícího učitele (nemocnost, fyzický a psychický stav)
nastavení hranic (učitel – žák, učitel – rodič)
distanční výuka
asistent pedagoga
administrativa

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Málková (09.10.2022)

1.

1) aktivní účast na seminářích, omluvena jedna absence

2) plnění průběžných písemných úkolů  v souladu s kritérii stanovenými v seminářích.

2. Osobní management učitele

- aktivní účast na seminářích, omluvena jedna obsence,

- vypracování závěrečné eseje o jednotlivých setkáních, její prezentace a odevzdání dle zadaných kritérií.

3. Začínající učitel

- aktivní účast na seminářích, omluvena jedna absence

- vypracování závěrečné písemné práce v souladu s kritérii stanovenými v seminářích