PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Učitelské praktikum II - O01215020
Anglický název: Teaching practice II
Zajišťuje: Katedra primární pedagogiky (41-KPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 83 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: UČPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pěnička
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Mgr. Klára Vondřičková
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01215019
Je neslučitelnost pro: OK0615020
Je prerekvizitou pro: O01215268, O01215154, O01215103, O01215101, O01215102
Je záměnnost pro: OK0615020
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()

Cílem kursu je rozvíjení obecně didaktických dovedností - komunikativních, diagnostických, metodických apod. Studenti poznávají "svět" školy, třídy, učitele a především žáků. Snaží se o hlubší poznání a pochopení žáků, jejich myšlenkového a pocitového světa, motivací, postojů, hodnotových orientací, zájmů apod. Podnikají vlastní vyučovací pokusy, které se snaží teoreticky reflektovat. Důraz je kladen na tvorbu vlastního vyučovacího stylu. Studenti jsou hodnoceni učiteli z fakulty i mentory z fakultních škol. Za důležité je považováno psaní reflexivního deníku a vybrané úkoly (např. psaní esejí, které reflektují praktické zkušenosti studentů).
Literatura
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2.      KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: VÚP 2005.

4.       Jedna publikace dle vlastního výběru:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)

1. Účast  na praxích - max.2 omluvené absence

2. Reflektivní dokumentace praxe

3. Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího

4. Esej na téma "Stávám se učitelem" nebo "Jaký jsem učitel?"

5. Vyplněný Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi - sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK