PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lineární algebra 2 - NMAI058
Anglický název: Linear Algebra 2
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (17.02.2010)
Pokračování předmětu MAI057 - speciální matice, determinanty, vlastní čísla, aplikace lineární algebry.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D. (21.02.2020)

Zápočet bude udělen za zisk dostatečného počtu bodů udělovaných průběžně za písemné testy, řešení domácích úloh, aktivitu na hodinách, popř. docházku. Přesné podmínky se však individuálně liší u jednotlivých vyučujících a jsou popsány níže. Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů. Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

M. Černý:

Pro zisk zápočtu je potřeba získat alespoň 50% bodů z domácích úkolů, které budou v průběhu semestru zveřejněny.

P. Dvořák:

Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň 1/2 bodů z písemek a 2/3 celkových bodů (z písemek i domácích úkolů).

E. Garajová:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).

O. Pangrác:

Zápočet je možno získat splněním jednoho z následujících 2 kritérií:

1) ziskem alespoň 50% bodů ze všech písemek v průběhu semestru,

2) ziskem alespoň 60% bodů z písemek psaných během semestru, přičemž až dvě zameškané písemky mohou být napsány v opravném termínu (konec semestru, během zkouškového).

V. Slívová:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v průběhu semestru. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit náhradními písemkami nebo řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).

J. Šejnoha:

K získání zápočtu je potřeba alespoň 60% bodový zisk z písemek psaných v průběhu semestru a alespoň 60% bodový zisk z domácích úkolů a splnění dvou povinných domácích úkolů. Dodatečné body je možno získat za náhradní písemky nebo domácí úkoly.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (01.10.2019)

J. Bečvář. Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 3. vydání, 2005.

L. Bican. Lineární algebra a geometrie. Academia, Praha, 2. vydání, 2009.

M. Hladík. Lineární algebra (nejen) pro informatiky, Matfyzpress, Praha, 1. vydání, 2019.

J. Rohn. Lineární algebra a optimalizace. Karolinum, Praha, 2004.

J. Tůma. Texty k pednásce Lineární algebra, 2003, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (28.02.2018)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách a cvičeních. Je požadována i schopnost aplikovat získané znalosti při řešení příkladů.

Zkouška má písemnou a ústní část. Od ústní části je upuštěno v případě jednoznačného výsledku písemné části.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: FIALA/MFF.CUNI.CZ (19.04.2010)

Prostory se skalárním součinem. Ortogonální (resp. unitární) matice. Determinanty. Pozitivně (semi)definitní matice. Vlastní čísla, zvl. symetrických matic. Aplikace lineární algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK