PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lineární algebra 1 - NMAI057
Anglický název: Linear Algebra 1
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: G_I (11.04.2003)
Základy lineární algebry (vektorové prostory, lineární zobrazení, řešení soustav lineárních rovnic, matice).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (13.10.2019)

Zápočet bude udělen za zisk dostatečného počtu bodů udělovaných průběžně za písemné testy, řešení domácích úloh, aktivitu na hodinách, popř. docházku. Přesné podmínky se však individuálně liší u jednotlivých vyučujících a jsou popsány níže. Z průběžné povahy kontroly neplyne nárok na vypisování opravných termínů testů. Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

P. Dvořák:

Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň 1/2 bodů z písemek a 2/3 celkových bodů

(z písemek i domácích úkolů).

P. Zeman:

Zápočet student získá za získání předem stanoveného počtu bodů z domácích úloh.

E. Garajová:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek

psaných v průběhu semestru. Dodatečné body je možno získat za aktivní

účast na cvičení. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit

řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle zadány koncem semestru,

nejpozději na posledním cvičení).

O. Pangrác:

Zápočet je možno získat splněním jednoho z následujících 2 kritérií:

1) ziskem alespoň 50% bodů ze všech písemek v průběhu semestru,

2) ziskem alespoň 60% bodů z písemek psaných během semestru, přičemž

až dvě zameškané písemky mohou být napsány v opravném termínu (konec

semestru, během zkouškového).

M. Tancer:

Pro zisk zápočtu je potřeba získat alespoň 70 bodů. V průběhu

semestru budou vypsány dvě písemky dohromady na 100 bodů. Dále bude možné

body získávat za aktivitu, příležitostné domácí úkoly a docházku (5 bodů

při max. dvou absencích). Po skončení semestru bude "speciální písemka" na

které bude možné v případě potřeby dohnat zmeškané body za obě předchozí

písemky.

J. Šejnoha:

K získání zápočtu je potřeba alespoň 60% bodový zisk z písemek psaných v průběhu semestru a alespoň

60% bodový zisk z domácích úkolů a splnění dvou povinných domácích úkolů. Dodatečné body je možno

získat za náhradní písemky.

M. Černý:

Pro zisk zápočtu je potřeba získat alespoň 50% bodů z domácích úkolů, které budou v průběhu semestru zveřejněny.

K. Král, V. Slívová:

K udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 65% bodů z písemek psaných v

průběhu semestru. Případný nedostatečný bodový zisk je možno nahradit

náhradními písemkami nebo řešením doplňujících domácích úkolů (obvykle

zadány koncem semestru, nejpozději na posledním cvičení).

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (01.10.2019)

J. Bečvář. Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 3. vydání, 2005.

L. Bican. Lineární algebra a geometrie. Academia, Praha, 2. vydání, 2009.

M. Hladík. Lineární algebra (nejen) pro informatiky, Matfyzpress, Praha, 1. vydání, 2019.

J. Rohn. Lineární algebra a optimalizace. Karolinum, Praha, 2004.

J. Tůma. Texty k pednásce Lineární algebra, 2003, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. (13.10.2017)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách a cvičeních. Je požadována i schopnost aplikovat získané znalosti při řešení příkladů.

Zkouška má písemnou a ústní část. Od ústní části je upuštěno v případě jednoznačného výsledku písemné části.

Zápočet je podmínkou pro konání zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (11.05.2020)

Soustavy lineárních rovnic:

 • maticový zápis, elementární řádkové úpravy, odstupňovaný tvar matice
 • Gaussova eliminace
 • Gaussova-Jordanova eliminace

Matice:

 • operace s maticemi a základní typy matic
 • regulární a inverzní matice

Algebraické struktury:

 • grupy, podgrupy, permutace
 • tělesa a speciálně konečná tělesa

Vektorové prostory:

 • lineární obal, lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost
 • báze a její existence, souřadnice
 • Steinitzova věta o výměně
 • dimenze, věta o dimenzi spojení a průniku podprostorů
 • maticové podprostory (řádkový, sloupcový, jádro)
 • věta o dimenzi jádra a hodnosti matice

Lineárních zobrazení:

 • příklady lineárních zobrazení, obraz a jádro
 • prosté lineární zobrazení
 • maticová reprezentace lineárního zobrazení, matice přechodu a matice složeného zobrazení
 • isomorfismus prostorů

Rozšiřující témata:

 • úvod do afinních podprostorů a souvislost se soustavami rovnic
 • LU rozklad
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK