Experimentální metody biofyziky a chemické fyziky I - NBCM177
Anglický název: Experimental methods of biophysics and chemical physics I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Je záměnnost pro: NBCM113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (08.06.2020)
Základy metod optické spektroskopie, magnetické resonance a rentgenové difrakce používané v biofyzice a chemické fyzice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

Ústní zkouška v rozsahu sylabu

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (30.04.2019)

[1] Atkins, P. W. a Julio De Paula. Fyzikální chemie. Czech Edition. Vysoká

škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-7080-830-6.

[2] Prosser V. a kolektiv. Experimentální metody biofyziky. Academia, Praha

1989. ISBN 80-200-0059-3.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (14.05.2020)

Zdroje, detektory a spektrální analyzátory v optické spektroskopii

Interakce optického záření s izolovanou molekulou. Dipólová aproximace

Výběrová pravidla pro elektronové, vibrační a rotační optické přechody.

Metody a použití elektronové absorpční spektroskopie. Metoda excitace a sondování.

Použití polarizovaného záření a jeho analýzy v optické spektroskopii. Lineární a cirkulární dichroismus.

Metody a použití vibrační absorpční spektroskopie.

Metody elastického, dynamického a Brillouinova rozptylu a jejich využití.

Ramanův rozptyl, metody měření a využití.

Principy a základní pojmy luminiscence (typy luminescence, Jablonského diagram, kinetiky, kvantový výtěžek, doby života, Franck-Condonův princip).

Vliv mezimolekulárních interakcí na parametry luminiscence (vliv prostředí, rezonanční přenos energie, zhášení emise).

Emisní anizotropie

Měření stacionární a časově rozlišené luminiscence.

Fosforescence, single-molekulární spektroskopie. Vliv interakce s okolím na šířku spektrální čáry.

Jaderná magnetická rezonance: princip, experimentální uspořádání, excitace a detekce signálu, základní pulsní sekvence.

NMR vysokého rozlišení organických látek v kapalinách: interpretace spekter.

Elektronová paramagnetická rezonance: princip, experimentální uspořádání, použití.

Rozptyl a difrakce rentgenového záření, elektronů a neutronů.

Principy základních difrakčních metod. Symetrie a struktura krystalů a jejich určení z difrakčního obrazu.