PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie Číny - MZ340P253
Anglický název: Geography of China
Český název: Geografie Číny
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P252
Je neslučitelnost pro: MZ340P252
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D. (14.03.2019)
Přednáška má za cíl rozšířit nabídku areálových přednášek na geografické sekci a seznámit studenty s čínským makroregionem a jeho současným vývojem. Zaměřuje se hlavně na socio-ekonomickou charakteristiku, ale v úvodu též základním fyzicko-geografickým otázkám (se zaměřením na vztah přírodního prostředí a člověka, využívání přírodních zdrojů, potenciál a znečištění). Přednáška si klade za úkol postihnout dva hlavní body:
1. představit současný vývoj Číny v sociální a ekonomické rovině v kontextu vývoje (hlavně ve 2. pol. 20. stol.) a
2. postihnout nejdůležitější současné procesy a stavy, kterým Čína čelí (např. sociální nerovnost, stárnutí populace, nacionalismus apod.).
Využívá klasického členění na FG a SG a dále pak na dílčí kapitoly, v nich však základní nastínění všeobecných informací slouží pro interpretaci aktuálních problémů a jejich hlubší rešerši.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D. (14.03.2019)

BECKER, J. (2002): Čína na přelomu století. Brno, Jiří Buchal-BB art, 395 s.
DOSEDLA, J. (1965): Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Macao. In: KUNSKÝ, J. (ed. et all.): Zeměpis světa. Asie. Orbis, n.p., Praha, s. 280-373.
FAIRBANK, J.K. (1998): Dějiny Číny. Praha, NLN, 656 s. (hlavně s. 406-494)
JIN, Fengjun, QIAN, Jinkai (2003): A Social and Economic Atlas of Western China. China
Intercontinental Press, Beijing, 94 p.
Kolektiv (1987): Encyclopedia of New China. Foreign Languages Press, Beijing, 990 p.
Kolektiv (1994): The National Economic Atlas of China. Oxford University Press, Hongkong, Oxford, New York, 314 p.
Kolektiv (2005): China in Diagrams. China Intercontinental Press, Beijing, 200 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D. (14.03.2019)

70% docházka, písemný test + ústní zkoušení na zvolené téma (vyžaduje se načtení min. 1 odborného textu ke zvolené problematice)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D. (14.03.2019)

1. přednáška - Úvod a FG
Úvod do základních kulturních reálií - čínské názvy a základní výslovnost - ČSP x pinyin
Definice základních pojmů (Říše Středu x Čína; Číňan x Han;...) a regionalizace Číny
Poloha a povrch, horské systémy
Základní charakteristika
Tři výškové stupně a jejich charakteristika
Hlavní horské systémy

2. přednáška - Podnebí a počasí
Základní charakteristika
7 podnebných oblastí
Vliv podnebných oblastí na vývoj odlišných kultur
Monzunová Čína
Aridní západní a severozápadní Čína
Velehorská Čína

3. přednáška - Vodstvo

Základní charakteristika

Čínské veletoky ? Huang He a Chang Jiang

Tibet - zdrojnice Asie (proč je důležité kontrolovat Tibet)
Energetický potenciál čínských řek
Vodní díla . Velký kanál a Tři soutěsky (dále viz C4c)

4. přednáška - Půdy a land use, vegetace a živočišstvo
Základní charakteristika
Půdy a zemědělská činnost; ohrožení (dále viz C4a)
Trojí členění vegetačních oblastí
Divoká zvířata v Číně a jejich situace
Přírodní prostředí a jeho ochrana (systém chráněných oblastí)
Čínská představa přírody
Znečištění a ekologické katastrofy

5. přednáška - Historický kontext současného vývoje
Čína versus Říše Středu: pád mandžuské dynastie a přechod k republice
Objevování demokracie, meziválečné období a fragmentace Číny
Protijaponská válka a vítězství komunistů nad kuomintangem
Éra Mao Ce-tunga (Mao Zedong) - Okupace Tibetu, Velký skok, Kulturní revoluce (1966-1976)
Od Taiwanu k ČLR ? geopolitická proměna
Éra Teng Siao-pchinga (Deng Xiaoping) ? politické a ekonomické reformy, politika jednoho dítěte; otevření světu v 80. letech 20. stol.
Éra Ťiang Ce-mina (Jiang Zemin) a transformace 90. let 20. stol.
Éra Chu Ťin-tchaa (Hu Jintao) a počátek 21. století.
Vývoj stávajícího politického systému
Hlavní ústavní orgány a jejich propojenost
Administrativní členění

6. přednáška - Demografie
Demografický vývoj 1949 - 1966 (s ohledem na protijaponskou válku) ? síla lidnaté země; pokusy Velkého skoku
Demografický vývoj 1966 - 1976 - Kulturní revoluce
Demografický vývoj 1976 - 2007 - Politika jednoho dítěte a prognózy

7. přednáška - Etnicita, migrace a sídla
Etnická skladba Číny
Vnitřní migrace
Sídla


8. přednáška - Kvalita života

Environmentální pohled
Čínské zdravotnictví a zdravotní stav obyvatel; AIDS, SARS
Čínské školství, gramotnost, jazyková vybavenost a regionální identita (viz podrobně C4g)
Rozpad a nuklearizace tradiční velkorodiny

9. přednáška - náboženství a čínská diaspora
Náboženství a etnokulturní okruhy
Čínská diaspora

10. přednáška - Hospodářství
Zemědělství
Těžební průmysl
Energetika

11. přednáška - Transformace a jednotlivé sektory průmyslu

Transformace a 4 modernizace

Doprava 
Služby 

12. přednáška - Zahraniční politika a vztahy


13. přednáška - praktické znalosti o čínské kultuře, interkulturní komunikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK