PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie městských komunit - MZ340P212
Anglický název: Geography of urban communities
Český název: Geografie městských komunit
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P213
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P213
N//Je neslučitelnost pro: MZ340P213
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)
Volitelná přednáška je určena pro studenty magisterského (případně bakalářského) studia a je koncipována v návaznosti na další předměty ze sféry geografie města. Přednáška je zaměřena na představení výzkumu komunit a lokalit: teoretických základů, hlavních konceptů a výzkumných témat. Zaměřujeme se na studium proměny charakteru a lokalizace mezilidských vazeb od 19. století do současnosti. Pozornost je věnována také empirickému výzkumu lokalit a komunit, jeho metodologii a představení vybraných studií. Práce v kurzu je založena na kombinaci přednášek, diskusních seminářů a distančních hodin určených pro přípravu na diskusní semináře a výzkumného projektu.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Povinná literatura

FISCHER, C. (1976): Theories of Urbanism. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

JACOBS, J. (1961): The Uses of City Neighborhoods. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

PUTNAM, R. (1995): Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

SIMMEL, G. (1903/2013): The Metropolis and Mental Life. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

YOUNG, WILLMOTT (1957/2007): Family and Kinship in East London. In: Le Gales, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge.

WELLMAN, B. (1979/2013): The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

WIRTH, L. (1938/2013): Urbanism as a Way of Life. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

ZORBAUGH, H. (1926/2007): The Natural Areas of the City. In: Le Gales, R., Stout, F.: The City Reader. Routledge.

vybraný text k semináři „migrantské komunity“ (odborný článek nebo kapitola z knihy, bude upřesněno)

vybraný text k semináři „komunity a sousedství v suburbiu“ (odborný článek nebo kapitola z knihy)

GANS, H. (1968): Urbanism and Suburbanism as Ways of Life. In: Pahl, R.E. et al., Readings in Urban Sociology, Pergamon Press, Oxford. 

FISHER (1977): Networks and Places: social relations in the urban setting. Free Press. (kapitola 7 Suburbanism and Localism)

LUPI, T., MUSTERD, S. (2006): The Suburban „Community Question“. Urban Studies, 43, č. 4.

RØE, P ER GUNNAR (2015): The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment., 41, č. 4, s. 538- 549.

 

Další doporučená literatura

BULMER, M. (1984): The Chicago School of Sociology. Chicago and London, University of Chicago Press.

BUNNEL, T., YEA, S., PEAKE, L., SKELTON, T., SMITH, M. (2012): Geographies of friendship. Progress in Human Geography, 36, č. 4.

GANS, H. (1967): The Levittowners. Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. (vybrané části)

GOTTDIENER, M., HUTCHINSON, R. (2000): The New Urban Sociology. (vybrané kapitoly)

GRANOVETTER (1973): The strength of weak ties. American Journal of Sociology.

KEARNS, A., PARKINSON, M. (2001): The Significance of Neighborhood. Urban studies, 38, č. 12, s. 2103-2110.

KNOX, PINCH (2000):Urban Social Geography. (vybrané kapitoly)

MONTI, D. J., BORER, M. I., MACGREGOR L. C. (2015): Urban People and Places. Sage. (vybrané kapitoly)

MUSIL, J. (1991): Nové vymezení sociální ekologie. Sociologický časopis, 27, č. 1, s. 69-89.

PADDISON, R. (2001): Communities in the City. In: Paddison (ed.) Handbook of Urban Studies.

PARK, R.E., BURGESS, E.W., McKENZIE, R.D. eds. (1925): The City. Chicago, The Chicago University Press. 

PHILLIPS, B. (1996): City Lights. Urban-Suburban Life in the Global Society. (vybrané kapitoly)

RAINIE, L., WELLMAN, B. (2012): Networked. The New Social Operating System. The MIT Press. (vybrané části)

ŠAFR, J., SEDLÁČKOVÁ, M. (2006): Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření. (vybrané kapitoly)

TÖNNIES, F. (1887/2013): Community and Society. In: Lin, J., Mele, C.: The Urban Sociology Reader. Routledge.

WELLMAN, B. (1979): The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. American Journal of Sociology.

ZORBAUGH, H. W. (1929): The Gold Coast and the Slum. Chicago, The University of Chicago Press. 

 

Případné další studijní podklady jsou studentům k dispozici v systému Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Požadavky k zápočtu a zkoušce

 

Požadavky k zápočtu:

 • na vybrané přednášky přečíst článek z readeru (obvykle cca 5-6 stran textu) a napsat krátkou anotaci (nutné včasné odevzdání min. 3 z 5 anotací)
 • na diskusní semináře přečíst jeden text (článek, kapitola), napsat krátké zhodnocení, účastnit se diskuse
 • připravit prezentaci výzkumného projektu „komunity ve městě a virtuální prostor“
 • aktivní účast na hodinách
 • docházka: minimálně 6 z 9 setkání
 • včasné odevzdání minimálně 5 anotací/zhodnocení (mezi něž se počítá 5 anotací k článkům z readeru a 2 zhodnocení textů na semináře)

 

Požadavky ke zkoušce:

 • stejné jako k zápočtu
 • zkouška ve formě diskuse nad otázkou
 • zkouška se nemusí konat v případě, že má student/ka splněnu docházu (6 z 9 setkání) a včasně všechny povinnosti kurzu (mezi něž se počítá 5 anotací k článkům z readeru, 2 zhodnocení textů na semináře a prezentace výzkumného projektu)

 

Pozdě odevzdané práce budou považovány za nesplněné úkoly. Předpokládá se, že studenti budou při psaní anotací striktně dodržovat citační etiku.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (20.09.2019)

Práce v kurzu je založena na kombinaci přednášek, diskusních seminářů a distančních hodin určených pro přípravu na diskusní semináře a výzkumného projektu.

 1. Komunity a sousedství – vymezení hlavních pojmů
 2. Klasické městské teorie 19. století (r)
 3. Chicagská škola a studie městské společnosti (r)
 4. Poválečné studie komunit a lokalit (r)
 5. Distanční hodina - příprava na seminář o migrantských komunitách
 6. Komunity a sousedství v současnosti (r)
 7. Distanční hodina - příprava seminář (téma bude upřesněno)
 8. Koncepty spjaté s hodnocením (nejen) komunitních vazeb – sociální kapitál a sociální sítě (r)
 9. Distanční hodina - příprava na projektu (komunity ve městě a virtuální prostor)
 10. Komunity a sousedství v současnosti – migrantské komunity
 11. Komunity a sousedství v suburbiu
 12. Distanční hodina - příprava na projektu (komunity ve městě a virtuální prostor)
 13. Prezentace výzkumného projektu - komunity ve městě a virtuální prostor
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK