PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografie zemědělství - MZ340P143
Anglický název: Geography of Agriculture
Český název: Geografie zemědělství
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 28
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P142
Je neslučitelnost pro: MZ340P142
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (14.10.2018)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy jedné z disciplín ekonomické geografie, geografie zemědělství, resp. rurální geografie. V rámci kurzu se studenti formou přednášek a diskuse nad zpracovanými tématy seznámí s metodami používanými v geografii zemědělství, se zákonitostmi rozmístění zemědělské výroby ve světě, v Evropě a v Česku, s postavením zemědělství v současném světě, včetně vnitřní diferenciace (zemědělství rozvojových zemí a vyspělých států), se zemědělstvím a spotřebou potravin ve světě a v Česku, se vztahem zemědělství a životního prostředí, se zemědělstvím Česka (vývoj po roce 1989, hlavní trendy a teoretické koncepty zemědělského hospodaření). Důraz je kladen na studium literatury, v hodinách potom na diskusi, vysvětlení a pochopení problematiky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (14.10.2018)

Povinná:
BIČÍK, I. (2005): Proměny geografie zemědělství. Geografie, 110, č. 2, s. 91–102.
GRIGG, D. (1995): An Introduction to Agricultural Geography. Second Edition. Routledge, London, New York, xv + 217 s.
JANČÁK, V. (2003): Geografie zemědělství a rurální geografie: základní pojmy a metodické přístupy jejich výzkumu v období transformace Česka. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. PřF UK, Praha, s. 180–190.
ROBINSON, G. (2004): Geographies of Agriculture. Globalisation, Restructuring and Sustainability. Pearson Education, Harlow, England, xv + 331 s.

Doporučená:
BIČÍK, I., ed. (2001): Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství TERRA, Praha.
BIČÍK, I. a kol. (2010): Změny využití ploch v Česku. Edice Geographica, Nakladatelství ČGS, Praha, 250 s. + přílohy.
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2001): České zemědělství po roce 1990. Geografie, 106, č. 4, s. 209–221.
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. KSGRR PřF UK, Praha.
FALKOWSKI, J., KOSTROWICKI, J. (2001): Geografia rolnictwa swiata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu. Geografie, 112, č. 1, s. 48–60.
MAJEROVÁ, V. a kol. (2005): Sociologie venkova a zemědělství. PEF ČZÚ, Praha, 250 s.
PACIONE, M. (1984): Rural Geography. Harpercollins College Div., 396 s.
WOODS, M. (2005): Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. SAGE Publications, UK, 330 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (14.10.2018)

Zápočet:
–     účast a aktivita v hodinách, zapojení do diskuse
–     zpracování zadaného tématu (odeslaná prezentace) a jeho prezentace

Zkouška:
–     splnění povinností pro zápočet
–     ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (14.10.2018)

Úvod: obsah a struktura kurzu, podmínky pro zápočet a zkoušku, literatura a prameny, zadání témat prací

1. Geografie zemědělství a rurální geografie, metodické přístupy studia, proměny výzkumných témat geografie zemědělství

2. Přírodní předpoklady pro zemědělskou výrobu: biologická podstata zemědělství, význam přírodních faktorů pro rozmístění zemědělské výroby

3. Zemědělství jako hospodářský sektor: spotřeba zemědělských produktů, ekonomické chování zemědělců, specializace a diverzifikace farem, odbyt a doprava: von Thünenův model, difúze inovací v zemědělství

4. Institucionální rámec zemědělství: velikost farem a význam vlastnictví půdy, zemědělství a kultura

5. Zemědělství v současném světě: demografické faktory a zaměstnanost v zemědělství, globalizace zemědělské produkce, potravinářské sítě a řetězce

6. Zemědělství ve vyspělých zemích: modernizace a industrializace zemědělství, zemědělství v zázemí velkých měst

7. Zemědělství v rozvojových zemích: dopady globalizace na zemědělství rozvojových zemí

8. Zemědělství a životní prostředí, využití půdy (land use): negativní vlivy zemědělství na životní prostředí, vývoj výměry a struktury půdního fondu ve světě, ztráty zemědělské půdy ve světě, zemědělství a trvale udržitelný rozvoj

9. Hlad a výživa ve světě, zelená revoluce

10. Vývoj zemědělství a využití ploch v Evropě v 19. a 20. století

11. Vývoj zemědělství v Česku: od k produkčního k postproduktivnímu zemědělství, změny konceptů, diverzifikace zemědělských činností, dotační systém

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK