PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzická geografie - MZ330P120
Anglický název: Physical Geography
Český název: Fyzická geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ330P107
Garant: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)
Předmět je zaměřen na základní pokrytí okruhu témat a problémů fyzické geografie a geoekologie pro specialisty
na vzdělávání. Diskutovány jsou jádrové koncepty, jevy, procesy a vývojové trendy ve fyzické geografii. Přednáška
je koncipována jako představení klíčových procesů odehrávajících se v přírodní sféře Země, na konkrétních
příkladech jsou demonstrovány vzájemné kauzality a souvislosti v rámci jednotlivých složek přírodního prostředí i
mezi nimi. Vybrané dopady přírodních procesů a rizik jsou pojednány z hlediska jejich dopadů na život společnosti
a s ohledem na možnosti jejich omezení.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

Christopherson, R. W., Birkeland, G. H., 2015: Geosystems. An introduction to physical geography (9. vydání). Pearson, Essex.

Netopil, R. a kol., 1984: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Horník, S. a kol., 1986: Fyzická geografie II. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Vysoudil, M., 1997: Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého, Olomouc.

Hladný, J., Němec, J. (eds.), 2006: Voda v České republice. Consult, Praha.

Demek, J. 1988. Obecná geomorfologie. ČSAV, 476 s.

Prach K., Štech M., Říha P., 2009. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, 151 s.

 

Materiály pro výuku

Bičík, I., Janský, B. a kol., 2015: Příroda a lidé Země (3. aktualizované vydání). Nakladatelství České geografické společnosti, Praha.

Hanus, M., Šídlo, L., 2011: Školní atlas dnešního světa. Terra, Praha.

časopis Geografické rozhledy

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

1. Fyzická geografie: vznik a vývoj FG, FG jako vědní disciplina, předmět studia, současná FG u nás a ve světě

2. Přírodní sféra: členění přírodní sféry, členění zemského povrchu, rozdělení vody na Zemi

3. Solární energie: sluneční záření; ozon, optické jevy, měření záření a teploty, albedo, šíření tepla, skleníkový efekt, konvekce, vertikální profil teploty v přírodní sféře, energetická bilance    

4. Rozdělení teploty na Zemi: počasí a klima, klimatické faktory, zonalita a kontinentalita, rozdělení teploty vzduchu, zem. povrchu, vodních nádrží a půdy, její denní a roční chod, teplotní extrémy

5. Vítr: hydrostatický tlak v atmosféře a vodních nádržích, horizontální tlakový gradient, tlakové útvary, vítr, větrné bouře

6. Všeobecná cirkulace atmosféry: rozdělení tlaku vzduchu na Zemi, tříbuněčný model všeobecné cirkulace, monzuny, místní cirkulace

7. Voda v atmosféře: hydrologický cyklus, výpar, oblačnost, srážky a jejich měření, meteorologické družice a radary

8. Voda mimo atmosféru: hydrologická bilance, podpovrchová voda, ledovce, odtok, jeho měření, charakteristiky odtoku

9. Klima a odtok: rozdělení výparu, srážek a odtoku na Zemi; denní a roční chod, aridita, odtokové režimy

10. Počasí a odtok: Počasí a jeho vliv na množství vody v krajině, srážkové extrémy a extrémní fáze odtoku, povodňové režimy

11. Energie Země: stavba Země, energie Země a její projevy, desková tektonika, typy rozhraní, typy hornin, geologický cyklus

12. Endogenní síly: typy zemské kůry, tektonika, orogeneze, vulkanismus

13. Exogenní síly 1: Exogenní síly - zvětrávání, krasové procesy, denudace, svahové procesy

14. Exogenní síly 2: Fluviální procesy, říční síť, eolické procesy, glaciální a periglaciální procesy

15. Půdy a biota: půdotvorné faktory, půdotvorné procesy, ekosystém: základní charakteristiky - toky látek, energetika ekosystému, interakce mezi druhy

16. Koloběh látek: koloběh látek - uhlík, dusík, síra - toky globální, toky v ekosystému

17. Moře a oceány: členění světového oceánu, makrostruktury oceánského dna, složení mořské vody

18. Pohyb oceánské vody: dynamika oceánských vod, oceánské životní prostředí

19. Tundra a chladné pouště: klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

20. Boreální zóna: klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

21. Mírné šířky: pásmo opadavých dřevin, stepi a pouště mírných šířek; klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

22. Subtropy: klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

23: Suché tropy: klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

24. Celoročně a střídavě vlhké tropy: klima, odtokové režimy, reliéf/geomorfologické procesy, biogeografie, člověk - význam, životní prostředí

25. Historie Země: kvartér - holocén: rozložení pevnin, složení atmosféry, biogeografie, klimatické změny, člověk

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK