PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie - MPGS0064
Anglický název: Theoretical and methodological issues of didactics of geography
Český název: Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (30.10.2019)
Cílem předmětu je konceptualizace výzkumného zaměření disertační práce a stanovení výzkumného designu na základě hlubšího vhledu vybraných témat didaktiky geografie a příbuzných oborových didaktik. Požadovaný vhled studenti získají mj. prostřednictvím reflexe prostudované literatury (vztažené ke čtyřem daným tematickým okruhům) a společné diskuse na jednotlivých seminářích. Přínos předmětu spočívá rovněž v metodické podpoře publikační činnosti doktorandů.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (30.10.2019)

Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Gulová, L., Šíp, R. (eds.) (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada.

Hanus, M., Řezníčková, D., Marada, M., & Beneker, T. (2016). Globálnı́ myšlenı́ žáků: srovnánı́ vybraných evropských zemı́ Geografie, 122(3), 359–381.

Havelková, L., & Hanus, M. (2018). Be Impact of the Map Type on the Level of Student Map Skills. Cartographica, 53(3), 149–170.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál: Praha.

Chráska, M. (2016). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada

International Charter on Geographical Education (1992). IGU CGE. Dostupné z http://www.igu-cge.org/charters_1.htm

2016 International Charter on Geography Education (2015). IGU CGE. Dostupné z http://www.igu-cge.org/Charters-pdf/Draft%20Charter%20IGU-CGE%20%20John%20Clare%20and%20Joop%20%20Nov%2015%202015.pdf

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“. Orbis scholae, 2(1), s. 67-81.

Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M., Matějček, T., Hofmann, E., Knecht, P., & Svatoňová, H. (2017). Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Certifikováno NUV 20.12.2017

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), s. 427–454.

Mareš, J., Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), s. 455–477.

Pešková, K., Janko, T., Janík, T., & Spurná, M. (2018). Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění, Orbis scholae, 12(1), 69−93.

Řezníčková, D., et al. (2013). Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K.

Slavík, J. a kol. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Žák, V. (2019). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Univerzita Karlova, Praha.

a další studie z časopisů International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography (A journal by the Geography Association); Zeitschrift für Geographiedidaktik/Journal of Geography Education; Journal of Geography in Higher Education; Review of International Geographical Education Online. Rovněž také studie z domácích časopisů jako např. Geografie, Pedagogika, Orbis scholae, Pedagogická orientace, Scientia in educatione a dalších, které jsou zaměřené na obecné otázky oborových didaktik (tj. nejen didaktiky geografie).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (30.10.2019)

Zkouška bude probíhat formou reflexe prostudované literatury (čtenářského portfolia studenta) tak, aby doktorand prokázal, že dovede

a) konceptualizovat klíčové pojmy z oblasti geografického vzdělávání a oborové didaktiky geografie;

b) na příkladech konkrétních výzkumů popsat a kriticky zhodnotit výzkumná témata a přístupy ve výzkumu didaktiky geografie a dalších oborových didaktik v Česku i v zahraničí;

c) vysvětlit podstatu základních výzkumných metod a technik (kvantitativního i kvalitativního charakteru), posoudit jejich relevanci a omezení ve vztahu k výzkumným tématům didaktiky geografie;

d) osvojené znalosti a dovednosti aplikovat na předloženou vlastní koncepci disertačního výzkumu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (30.10.2019)

Předmět je obsahově strukturován do následujících čtyř tematických okruhů: 

-          Výzkum geografického kurikula (vč. studijních podpor)

-          Přístupy a způsoby vyučování a učení (nejen) zeměpisu/geografie

-          Žáci (míra porozumění a miskoncepce v různých tématech, míra osvojení určitých geografických dovedností, geografické „zrání“ v průběhu školní docházky, aj.)

-          Vyučující (osobní pojetí výuky zeměpisu, profesní identita, profesní vidění, vysokoškolská příprava, způsoby dalšího vzdělávání, aj.)

Jednotlivé tematické okruhy budou uvedeny diskusním příspěvkem, které přednesou vyučující nebo vybraní absolventi doktorského studia zaměřeného na problematiku geografického vzdělávání na PřF UK nebo PedF MUNI či absolventi jiných oborových didaktik. Příspěvky budou zacíleny na teoretická východiska, metodologii výzkumu a dosažené výsledky jejich obhájené dizertační práce či dalších prací výzkumného zaměření.

Povinností studenta/studentky je

a)      prostudovat a poté na semináři zhodnotit teoretická východiska, metodologii výzkumu a dosažené výsledky minimálně 4 publikovaných prací z české i zahraniční literatury ke každému z uvedených tematických okruhů

b)      kriticky diskutovat a zdůvodnit vlastní koncepci disertačního výzkumu, do které promítne zkušenosti získané z  reflexe oborového čtení

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK