PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydraulika podzemní vody II - MG451P06
Anglický název: Groundwater hydraulics II.
Český název: Hydraulika podzemní vody II
Zajišťuje: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Lanzendörfer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: DATEL (06.10.2003)
Pokračování základního předmětu kvantitativní hydrogeologie. Transmisivita, storativita, Boussinesqova rovnice, odhad parametrů, Theisova a Jacobova metoda vyhodnocování hydrodynamických zkoušek, difuse a disperse, transport látek v rozpuštěné formě i v samostatné fázi, advekce, fázové interkace, degradace, radioaktivní rozpad, matematické modelování aj.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (31.10.2011)

Bear, J. and Bachmat, Y., 1991, Introduction to Modeling of Transport Phenomena in Porous Media, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London

Bear, J. and Verruijt, A., 1987, Modeling Groundwater Flow and Pollution, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo

Černý, I., 1967, Základy analysy v komplexním oboru, Academia, Praha

Černý, I., 1983, Analýza v komplexní oboru, Academia, Praha

Hálek, V. and Švec, J., 1973, Hydraulika podzemní vody, Academia, Praha

Kutílek, M., 1984, Vlhkost pórovitých materiálů, SNTL, Praha

Luckner, L., Šestakov, V. M., 1986, Migrationsprozesse im Boden- und Grundwasserbereich, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig

Mls, J., 1984, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Mls, J., 1988, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Mls, J., 1991, Hydraulika podzemní vody - cvičení, ČVUT, Praha

Mucha, I., Šestakov, V. M., 1987, Hydraulika podzemných vôd, Alfa a SNTL, Bratislava

Rektorys, K., 1974, Va{riační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL, Praha

Valentová, J., 1994, Hydraulika podzemní vody, ČVUT, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. (11.11.2011)

Zkouška je ústní a má písemnou část. Vyžadována je znalost odpřednášené látky. Předpokladem je získání zápočtu. S požadavky na zápočet jsou studenti seznámeni v úvodním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Sedláčková (31.10.2011)

Koncept 2D-H-N, odvození řídící rovnice nestacionárního proudění podzemní vody (Boussinesqovy), transmisivita, storativita, linearisace řídící rovnice, hydraulická difusivita, formulace a analytické řešení jednodušších úloh (1D-H-N), řídící rovnice pro rotačně symetrické proudění formulace úlohy pro úplnou studnu s konstantní vydatností, diskuse okrajových podmínek, studňová funkce.

Polopropustná vrstva, přetékání, odpor poloisolátoru, faktor přetékání, koncept 2D-H-S pro dva kolektory.

Proudová funkce, komplexní potenciál, komplexní rychlost, standardní proudová pole, homogenní proud, bodový zdroj, princip superposice, nor v homogenním proudu, dva zdroje resp. zdroj a nor v rovině, funkce Öz, Koženého řešení průsaku hrází s drénem.

Inversní úlohy, laboratorní metody, Carmanův-Koženého vzorec, čerpací zkouška s konstantní vydatností, Jacobova metoda, Theisova metoda, metoda tří sond, užití modelů.

Transport kontaminantů, fáze, migrant, koncentrace, NAPL, molekulární difuse a její korekce na porésní prostředí, hydrodynamická fluktuace, hydrodynamická disperse, advekce, interakce a látková přeměna, mezifázové přechody, degradace a radioaktivní rozpad, sorpce a sorpční isoterma, retardace, konceptuální model: dělící rozhraní, dvě fáze, koncentrace látky ve fázi.

Fysikální a matematické modely, formulace úlohy, definice řešení, numerické metody, metoda sítí, síťová aproximace derivací, diferenční rovnice, nesymetrické diference, diskretisace okrajových podmínek, Galerkinova metoda, metoda konečných prvků, algoritmisace metody konečných prvků, datové soubory, výsledné soustavy lineárních rovnic, finitní a iterační metody řešení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK