PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geografie I (ne PřF) - MDPS049C
Anglický název: Geography Didactics I
Český název: Didaktika geografie I (ne PřF)
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 15/15 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P27A
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (30.05.2014)
Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Výuka je koncipována tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si určité vybrané profesní znalosti a dovednosti (viz sylaby).
Obsahové zaměření lekcí je následující: Geografické vzdělávání v národním a mezinárodním kontextu, jeho tradiční a perspektivní pojetí. Osobní koncepce výuky zeměpisu a jeho ne-vědomá východiska. Didaktická analýza vybraných socioekonomických a regionálních témat. Aplikace konstruktivistického modelu učení do výuky zeměpisu. Průřezové činnosti žáků (obecné i oborové) a příklady jejich procvičování. Metody a formy výuky procvičující geografický způsob uvažování vč. kritického a tvůrčího myšlení. Mikrovyučování - prostředek aplikace a ověření dosaženého odborného poznání i profesních dovedností vč. pedagogické reflexe a sebereflexe.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (14.03.2019)

Literatura:

HUNTEROVÁ, M.(1999): Účinné vyučování v kostce. Portál, Praha.

KALHOUS, Z., Obst, O. a kol. (2002): Školní didaktika. Portál, Praha.

KÜHNLOVÁ H.(1999): Kapitoly z didaktiky geografie, Nakl.Karolinum, Praha.

MARADA, M. (2006): Jak provést propojení vědomostního obsahu výukových předmětů s oborovými a obecnými kompetencemi? - příklad zeměpisu (geografie). Školní vzdělávací program krok za krokem, 5. aktualizace. kap. 4/5.8.1-4, s. 1-16. (na s. 2 v kap. 4/5.8.3)

MARADA, M. (2007): Tvorba učebních osnov v ŠVP. Geografické rozhledy, 16, č. 5, s. 14 a 19.

PASCH M. a kol.(1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha.

PETTY, G. (1996): Moderní vyučování. Portál, Praha.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2002): Tvorba evaluačních geografických standardů. In. Balej, M., Peštová, J. (eds.): Vzdělávání zeměpisem. ČGS, UJEP v Ústí nad Labem, s. 30-38.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2003): Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace. Geografie. Sborník České geografické společnosti, 108, č. 2, s. 146-163.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2003): Jak podpořit výukou zeměpisu myšlení žáků? In. Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. UK PřF, KSGRR v Praze, s. 16 - 29.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie. Geografické rozhledy, 16, č. 2, s. 19 a 20.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Jak koncipovat výukový předmět zeměpis ve školních vzdělávacích programech? Geografické rozhledy, 16, č. 4, s. 20-21.

Dokumenty

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. MŠMT, Praha 2001

Rámcové vzdělávací programy základního a gymnaziálního vzdělávání

Katalog požadavků k maturitní zkoušce ze zeměpisu, MŠMT, Praha 2012

Mezinárodní charta geografického vzdělávání IGU.

Učebnice zeměpisu včetně pracovních sešitů vydané v Nakladatelství ČGS, Fraus, Moby Dick

Časopisy

Geografické rozhledy - poslední čtyři ročníky;

aktuální články a dokumenty, na které byli studenti upozorněni ve výuce, písemné podklady ze seminářů

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (14.03.2019)

Studium didaktiky geografie I. navazuje na vědomosti a dovednosti osvojené v bakalářském studiu geografie zaměřené na vzdělávání, zejména na výukové předměty Teorie a praxe geografického vzdělávání a Terénní cvičení pro učitele. Didaktika geografie I pak přímo navazuje na didaktiku geografie II a pedagogické praxe ve 4. a 5. ročníku. Studium je hodnoceno zápočtem, ukončeno je státní závěrečnou zkouškou.

Cíle předmětu

Hlavním cílem didaktiky geografie je přispět k tomu, aby studenti získali způsobilost vyučovat zeměpisu na čtyřletých i osmiletých středních všeobecně vzdělávacích školách. Vyučování zeměpisu vnímáme jako formu výchovy (včetně vzdělávání) a činnost učitele jako vytváření podmínek pro konstruktivní učební aktivity žáků. Didaktická témata a úkoly z nich vyplývající jsou prezentována a cvičena v širším kontextu geograficko-didakticko-pedagogicko-psychologickém.

Přednáška a navazující dvouhodinové cvičení jsou koncipovány tak, aby studenti měli příležitost procvičovat a osvojit si zejména tyto znalosti a dovednosti:

1) věcně správně používat odborný (didakticko-pedagogicko-geografický) jazyk;

2) koncipovat výukový předmět v kontextu hlavních požadavků strategických a kurikulárních dokumentů, dosaženého geografického poznání, vzdělávacích potřeb žáků určitého věku, národních tradic i podnětů ze zahraničí;

3) znát možné alternativní přístupy k výuce zeměpisu a dokázat použít ty z nich, které jsou adekvátní konkrétním výukovým podmínkám;

4) formulovat klíčové teze (generalizace) a pojmy jednotlivých geografických témat; formulovat operativní cíle, které dokládají určitou míru porozumění a využívání stanovených tezí; formulovat hierarchickou strukturu relevantních výukových cílů, které směřují k celkovému rozvoji osobnosti žáků;

5) aplikovat konstruktivistický model při vlastní výuce vybraného tématu v rámci mikrovyučování;

6)klást relevantní otázky a úkoly různého typu a funkce; při jejich plánování používat revidovanou Bloomovu taxonomii, při zadávání úkolů spojených s využíváním různých typů map, fotografií, grafů, tabulek prokázat geografický způsob uvažování;

7) motivovat k učení se zeměpisu i vzbudit hlubší zájem žáků o geografii;

8) znát rozmanité metody a techniky výuky zeměpisu a jejich podmíněnost s cíli výuky, dokázat je využít v kontextu zvolených výukových cílů a konkrétních podmínek výuky, zvláště pak metody přispívající ke kritickému a tvůrčímu myšlení žáků a k procvičování oborových i obecných dovedností;

9) participovat na výuce mezioborových témat tak, aby byl zřejmý specifický přístup a přínos geografie při poznávání života na Zemi;

10) zvolit relevantní kritéria hodnocení a podle nich posuzovat výkony žáků i vlastní činnosti, proces vyučování/učení, studijní a výukové prostředky a nástroje hodnocení. Provádět pedagogickou reflexi, znát "kvality" různých forem hodnocení a jejich použití dokázat obhájit;

11)znát trendy v geografickém vzdělávání v Česku i v zahraničí, dokázat vysvětlit příčiny i důsledky klíčových problémů geografického vzdělávání v Česku;

12) chtít a umět se svobodně a odpovědně (v roli učitele zeměpisu) rozhodovat v rámci autonomní školy, mít zájem podílet se na odborných diskusích o různých otázkách geografického vzdělávání.

Obsahové zaměření jednotlivých lekcí:

Geografické vzdělávání v národním a mezinárodním kontextu, jeho tradiční a perspektivní pojetí. Osobní koncepce výuky zeměpisu a jeho ne-vědomá východiska. Didaktická analýza vybraných socioekonomických a regionálních témat. Aplikace konstruktivistického modelu učení do výuky zeměpisu. Průřezové činnosti žáků (obecné i oborové) a příklady jejich procvičování. Metody a formy výuky procvičující geografický způsob uvažování vč. kritického a tvůrčího myšlení. Mikrovyučování - prostředek aplikace a ověření dosaženého odborného poznání i profesních dovedností vč. pedagogické reflexe a sebereflexe.

Požadavky k zápočtu (zimní semestr):

Účast na tříhodinových seminářích (75 %), odevzdání portfólia písemných prací podle zadání, prezentace mikrovyučování

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce (viz web KSGRR)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK