PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z fyzikální chemie (pro UCH) - MC260C45M
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry (for teachers)
Český název: Praktikum z fyzikální chemie (pro UCH)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260C45N
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Prerekvizity : MC260P01M, MC260P02M
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (14.11.2011)
Studenti absolvují devět úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principů metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (např. titrace, extrakce), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie, polarografie atp.). Důraz je kladen na správnou interpretaci a vyhodnocení experimentálních dat matematicko-statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (21.07.2017)

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (21.07.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (první dva pokusy - test, třetí pokus - ústní pohovor se dvěma pedagogy)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 27 bodů ze závěrečného testu (max. 45 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (21.07.2017)

Názvy a stručný popis úloh

Kryoskopie: kryoskopické stanovení molárních hmotností neznámých látek.

Rozdělovací rovnováha: studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen.

Elektrolýza: určení Faradayovy konstanty, statistické vyhodnocení preciznosti a pravdivosti získaných výsledků.

Polarografie: ověření Ilkovičovy rovnice proměřením závislostí limitního difúzního proudu na průtokové rychlosti, době trvání kapky a koncentraci depolarizátoru.

Pufrační kapacita: stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení.

Vodivost: stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona.

Disociační konstanta: stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky.

Aktivační energie: určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase.

Reakční řád: stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK