PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie chemické karcinogeneze - MC250P26
Anglický název: Biochemistry of chemical carcinogenesis
Český název: Biochemie chemické karcinogeneze
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Vyučující: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (14.05.2012)
Přednáška je zaměřena na osvojení si základních znalostí o biochemických procesech vedoucích k vývoji nádorových onemocnění. Tento kurz je určen pro studenty chemických oborů, především biochemikům. Příčiny a průběh nádorových onemocnění jsou studentům vysvětleny z hlediska molekulární podstaty těchto chorob. Detailně jsou studenti informováni o faktorech vyvolávajících a ovlivňujících procesy karcinogenese a o mechanismu základních fází procesu karcinogenese (iniciace, promoce, progrese). Z biochemického hlediska jsou vysvětleny testy sledující karcinogenitu chemických sloučenin (dlouhodobé a krátkodobé testy na karcinogenitu). Při osvětlení procesů iniciační fáze karcinogenese jsou studenti seznamováni s reakcemi vedoucími k aktivaci chemických karcinogenů a enzymy katalysujícími takové reakce, dále pak s mechasnismy tvorby prekarcinogenních lézí DNA (aduktů v DNA). V promoční fázi karcinogene je podtržena funkce aktivních forem kyslíku, radikálů a proteinkinasy C na potenciaci dělení buněk. Progresí fáze karcinogenese je vysvětlena jako finální genotoxický zásah do buněk prekarcinogenních (benigních) lézí. Dosud vědecky nevysvětlená orgánová specifika karcinogenních faktorů je uvedena jako příklad oblasti hodné detailního vědeckého bádání. Velký důraz je v kursu kladen na principy léčby nádorových onemocnění (chemoterapie, radiační terapie, chirurgické zákroky). Protinádorová chemoterapeutika jsou klasifikována podle mechanismu jejich působení (antimetabolity, interkalátory, alkylační/arylační činidla, mitotické jedy, deriváty hormonů, inhibitory synthesy hormonů, inhibitory topoisomeras, inhibitory proteosynthesy). Podtržen je i význam epidemiologických studií a prevence ve snížení nádorových onemocnění.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (14.05.2012)

Jeffrey E.H (Ed.) Human Drug Metabolism. CRC Press, 1993

Klener P.: Protinádorová chemoterapie. Galén Praha 1996

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (30.11.2011)

Ústní zkoušení v rozsahu přednášené látky

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. (14.05.2012)

1. Nádorová onemocnění. Nádory, jejich klasifikace a charakterisace

2. Vývoj nádorových procesů. Faktory vyvolávající a ovlivňující procesy karcinogenese

3. Mechanismus základních fází procesu karcinogenese - iniciace, promoce, progrese

4. Testy na karcinogenitu chemických sloučenin. Metastasy

5. Iniciace karcinogenese (aktivace karcinogenů, reaktivní karcinogeny, modifikace DNA, enzymy participující na iniciaci karcinogenese)

6. Promoční fáze karcinogene (nárůst proliferace buněk, mechanismus působení radikálů a aktivních forem kyslíku, enzymy participující na promoční fázi karcinogenese, funkce proteinkinasy C)

7. Progresí fáze karcinogenese (finální modifikace DNA, úloha endogenních a exogenních karcinogenů, enzymy participující na progresí fázi karcinogenese)

8. Orgánová specifika karcinogenů. Opravné systémy pro léze v DNA

9. Protinádorová léčiva a jejich mechsnimus působení

9. Principy léčby nádorových onemocnění (chemotherapie, radiace, chirurgické zákroky). Klasifikace protinádorových léčiv a jejich mechanismy (antimetabolity, interkalátory, alkylační/arylační činidla, mitotické jedy, deriváty hormonů, inhibitory synthesy hormonů, inhibitory topoisomeras, inhibitory proteosynthesy)

10. Epidemiologie nádorových onemocnění. Prevence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK