PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe náslechová z biologie- mimořádné studium - MB180C07M
Anglický název: Teaching practice in biology - inspection of classes
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe náslechová,termín praxí v LS 2013: 8.4.2013 - 12.4.2013
Garant: RNDr. Kateřina Blažová
Korekvizity : MB180C17
Záměnnost : MB180C07
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)
Náslechové pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na přírodovědecké fakultě. Předcházejí jim přednášky a
cvičení z didaktiky biologie. Před pedagogickou praxí ve 3. ročníku probíhá instruktáž,
kde jsou studenti seznámeni s vlastní organizací pedagogické praxe, se školami, na kterých praxe probíhá, s úlohou a
funkcí fakultního učitele v průběhu pedagogických praxí a s hlavními dokumenty.
Ve 3. ročníku je pedagogická praxe pouze náslechová, probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek: vyučovacích
hodin, laboratorních prací, praktických cvičení u fakultních učitelů. Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin.
Každá skupina hospituje 1 týden na vybraných školách u několika fakultních učitelů svých aprobačních
předmětů. Skupina obvykle hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole.
Požadovaný počet hospitací je 10 hodin za aprobační předmět za týden.
Kromě zapsání praxe do SISu je třeba se na praxi přihlásit v prostředí moodle a to v termínu od 30.1. do 20. 2. kvůli zajištění škol pro praxi.
Veškeré informace a dokumenty k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, klíč pro přihlášení: PPN.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

1. hospitace 10 VJ (max. 2 VJ absence ze závažných důvodů) za předmět aprobace - KAŽDÝ

2. odevzdání písemných záznamů z hospitovaných hodin - KAŽDÝ

3. elektronické vyplnění dotazníku - reflexe po praxích - KAŽDÝ

4. odevzdání materiálů k praxím (desky) s formuláři A, DPP učitelů - VEDOUCÍ ZA SKUPINU

5. odevzdání úkolů k náslechové praxi (elektronicky v moodlu) - VEDOUCÍ ZA SKUPINU

6. účast na schůzkách před a po praxích - KAŽDÝ

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

Harmonogram náslechových praxí

1. Zapisování do skupin pro hospitaci na konkrétních školách zpravidla v termínu 30.1. - 20.2.

v prostředí moodle (dl2.cuni.cz) kurz Pedagogická praxe náslechová (k přihlášení je třeba klíč)

2. Informační schůzka cca 1 týden před praxemi; přihlášení prostřednictvím doodle (odkaz bude v prostředí moodle)

3. Vlastní náslech pro školní rok 2012/2013: termín 8.4.2013 - 12.4.2013 (není-li domluveno jinak)

počítejte s tím, že vás hospitace vytíží na celý týden, je to časově náročné (cesta do/ze školy, hospitace, rozbory hodin, úkoly, studium materiálů školy, seznamování se zázemím školy ad.)

4. Reflexní schůzka cca 1 týden po praxích; přihlášení prostřednictvím doodle (odkaz bude v prostředí moodle)

5. Udělování zápočtů zpravidla v zápočtovém týdnu; přihlášení prostřednictvím google dokumentů (odkaz bude v prostředí moodle)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (07.01.2013)

Pro závazné přihlášení na náslechovou pedagogickou praxi vyplňte od 30.1. do 20.2. tabulku v prostředí moodle (dl2.cuni,cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová.

1. Se všemi otázkami týkajícími se pedagogických praxí se obracejte na RNDr. Kateřinu Blažovou, Katedra učitelství a didaktiky biologie, oddělení organizace studia, Viničná 7, Praha 2. Tel.: 221 951 888, 606 624 146, e-mail: katerina.blazova@natur.cuni.cz, www stránky - prostředí moodle: dl2.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe náslechová

2. Měli byste hospitovat 10 vyučovacích jednotek z biologie / přírodopisu (včetně laboratorních prací / praktických cvičení).

3. Ve škole budete každý den, kdy hospitujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se budete hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další činnosti podle pokynů FU. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před začátkem VH.

4. V den nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem (např. v 7.40 pokud bude vyučování od 8 hod.).

5. Upozorníte učitele, že má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přinesete v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP.

JAKOUKOLIV ZMĚNU BUDETE OKAMŽITĚ HLÁSIT nejlépe e-mailem nebo telefonicky dr. Blažové!

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových hodin (A) a zapisuje si záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází hodiny s poznámkami a časovými údaji (viz moodle). Důležité je celkové hodnocení hodiny a zejména aktivita vyučujícího a žáků.

7. Za celou skupinu zpracujte elektronicky v prostředí moodle Úkoly k pedagogické praxi, které jsou zaměřené na výuku biologie / přírodopisu na dané škole, laboratorní práce, exkurze, další aktivity spojené s výukou přírodních věd. Tištěné podklady k úkolu dostanete v materiálech pro praxe do skupiny.

8. Na závěr praxe vyplníte dotazník - reflexi - v prostředí moodle.

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nevčasné plnění povinností, neodevzdání požadovaných materiálů atd. se praxe s okamžitou platností ruší. Náhradní praxe bude vypsána v dalším roce v LS.

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK