PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Populační ekologie - MB162P23
Anglický název: Population ecology
Český název: Populační ekologie
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.10.2018)
Kurz seznámí studenta se základními modely a přístupy při analýze dynamiky jedné a více populací (metapopulační dynamika), s vlivem prostorových aspektů (složení krajiny, prostorové rozmístění jednotlivých populací) na biodiverzitu v krajině a s aplikacemi těchto teorií v biologické kontrole škůdců a v ochraně přírody.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (04.10.2015)

A.A. Berryman, P. Kindlmann (2008): Population Systems. Springer, Dordrecht.

J.Rajchard, P. Kindlmann, Z. Balounová (2003): Ekologie II. Kopp, Č. Budějovice.

V. Jarošík (2005): Růst a regulace populací. Academia, Praha.

P. Kindlmann & F. Burel (2008): Connectivity measures: a review. Landscape Ecology 23: 879-890.

Hanski, I. (1999): Metapopulation Ecology. Oxford University Press, Oxford.

Gilpin, M.E. & Hanski, I., eds.(1991): Metapopulation Dynamics: Empirical and Theoretical investigations.

Academic Press, London.

Hanski, I. & Gilpin, M.E., eds. (1997): Metapopulation Biology: Ecology, Genetics & Evolution. - Academic Press,

London. 512 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (04.10.2015)

Zkouška sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek, ověřujícího osvojení si probrané látky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (03.12.2018)

P1.  Úvod, program kurzu,  požadavky ke zkoušce. Motivační příklady, význam a užití dynamických modelů v biologii.

P2. Statické modely v biologii, přehled elementárních a dalších funkcí, používaných v biologických modelech. Exponenciální růst, jeho analytické řešení a simulace na počítači. 

P3. Traxmandlová: Prokládání dat funkcí, fitování dat funkcí v EXCELu.

P4. Křenová: Použití populační ekologie v praktické ochraně přírody. Analýza životaschopnosti populace (PVA).

P5. Základní spojité modely populační dynamiky izolovaného druhu: exponenciální růst, analytické řešení, numerická simulace.

P6. Složitější spojité a diskrétní modely populační dynamiky izolovaného druhu; analýza stability jejich rovnovážných bodů; simulace jejich chování na počítači a odhad jejich parametrů.

P7. Frouz: praktické příklady metapopulací.

P8. Od populace k metapopulaci – základní koncepce a modely. Konektivita v krajině. možnosti ochrany přírody v mozaikovitém prostředí.  Metapopulační dynamika systému dravec-kořist na příkladu mšic a jejich predátorů.

P9.  Zahrnutí věkové struktury do modelu: Leslieho model populační dynamiky izolovaného druhu.

P10.  Modely populační dynamiky systému dravec-kořist a dvou konkurujících si druhů, simulace jejich dynamiky na počítači.

P11.  Tilmanovy resource-consumer modely. Aplikace modelů dravec-kořist v biologické kontrole škůdců.

P12.  Ostrovní biogeografie a její aplikace v metapopulačním kontextu a v ochraně přírody (SLOSS). Faktory ovlivňující  druhovou diverzitu; vztahy species-area a species-abundance.

P13. Empirické příklady metapopulační dynamiky: systém slunéčko-mšice. Populační dynamika hmyzích škůdců v čase a prostoru a faktory, které ji ovlivňují – konkrétní případ lýkožrouta na Šumavě. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK