PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pokročilá terénní sociální práce - LPSY93
Anglický název: Advanced Field Social Work
Zajišťuje: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Fakulta: Husitská teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: L0081
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KANAKJA (30.01.2018)
Předmět je koncipován jako základní seznámení s rámcem sociální práce realizované v terénu. Studentky a studenti společně s vyučujícím diskutují očekávání a zakázky jendotlivých stran, které do procesu poskytování terénní sociální práce vstupují, zacílení sociální práce (s ohledem na terénně poskytované sociální služby) a metody sociální práce, které se zpravidla využívají (motivační rozhovory, respektující přístup). Předmět je vyučován v blocích (prosím studentky a studenty, aby s tímto faktem počítali s ohledem na povinnou účast v předmětu). Předmět je rozdělen do následujících bloků: 1) vymezení terénní sociální práce (metodika, cílové skupiny, očekávání a kontraktování v terénu) 2) Motivační rozhovory 3) Respektující přístup ke klientkám a klientům
Sylabus
Poslední úprava: KANAKJA (11.09.2017)

Aktuální sylabus je možné najít v semestru, ve kterém je předmět vyučován, na nástěnce v SIS

Cíl předmětu
Poslední úprava: KANAKJA (30.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s principem kontaktu (pohled Gestalt perspektivy) a vlivu na práci v terénu s klienty a klientkami, stejně jako seznámit s prvky a postupy Motivačních rozhovorů a respektujícího přístupu. Studentky a studenti si některé postupy prakticky vyzkouší a zreflektují. Smyslem je nabídnout postupy práce, které se jeví jako užitečné při práci s kontaktem s klientem a jeho motivací při terénně poskytovaných službách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
podmínka aktivní účasti byla nahrazena vypracováním tří sebe-reflexí, které vycházejí z probírané látky. Zadání a krátký komentář je zasílán pomocí videí nahraných na youtube

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na minimálně 85% aktivit - a to ve smyslu zapojování se do skupinové práce, do práce v trojicích, či do diskusí a reflexí.

S OHLEDEM NA TO, ŽE JE PŘEDMĚT VYUČOVÁN V BLOCÍCH, JE NEZBYTNÉ SE DOPŘEDU SEZNÁMIT S DATY, KDY PROBÍHÁ. Data jsou uvedena v rozvrhu na aktuální semestr akademického roku.

Literatura
Poslední úprava: KANAKJA (30.01.2018)

POVINNÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

(znalost literatury není podstatná pro získání zápočtu)

Bednářová, Z, Pelech, L. (2003). Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk

Klíma, P. a kol. (2009). Kontaktní práce. Praha: ČAS.

Kol. autorů (2008). Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praha: ČAS, str. 3-19 (17 stran Čj)

Kopřiva, P a kol. (2007). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, str. 10-13, 23-28, 30-46, 49-102, 113-120 (88 stran Čj)

Miller, W. R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN, str. 14-78, 89-100, 101-111 a 188-189 (zátěž četby: 90 stran Čj)

Nedělníková, D a kol. (n.d.). Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita, str. 10-15 (6 stran Čj)

Zahradník, M. (2009). Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli. In P. Klíma (Ed). Kontaktní práce. Praha: ČAS.,str. 145-156 (12 stran Čj)

Zahradník, M. (2009). Já - Ty: pracovník a klient v kontaktu - principy a východiska. In P. Klíma (Ed). Kontaktní práce. Praha: ČAS.,str. 157-175 (19 stran Čj)

Metody výuky
Poslední úprava: KANAKJA (30.01.2018)
) přednáška - teoretické ukotvení
) práce v trojicích
) sebezkoumání
) práce v menších skupinách
) tzv. akvárko - práce před skupinou s následnou reflexí
Vstupní požadavky
Poslední úprava: KANAKJA (30.01.2018)

Vstupní požadavky nejsou vyžadovány.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK