PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kanonické právo 1 - KIUS009
Anglický název: Canon Law 1
Zajišťuje: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Korekvizity : KIUS011
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. (05.03.2016)
Disciplína seznamuje s platným právem katolické církve latinského obřadu (tj. s kanonickým právem) a jeho hlavním zákoníkem (Kodexem kanonického práva). Zahrnuje výklad všeobecných norem kodexu a personální blok (základy kanonického práva ústavního a řeholního); ze správního bloku je přednášeno kanonické právo magisteriální a sanktifikační.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (24.10.2019)

a)      prameny:

  • HRDINA Antonín, Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2007
  • Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny, Praha: ZVON, 1994

b)      studijní texty: HRDINA, Ignác Antonín, Kanonické právo; dějiny pramenů, teorie, platné právo, Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2011

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.10.2019)

Ústní zkouška. Otázky vycházejí z okruhů uvedených v sylabu a z literatury.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (25.10.2019)

 
Kanonické právo 1
1) Pojem a předmět kanonického práva, jeho specifické rysy
2) Systematika Kodexu kanonického práva z r. 1983 (CIC); preliminární kánony
3) Církevní zákony a ostatní kanonické normativní právní akty; kanonizované zákony
4) Instrukce, stanovy a jednací řády
5) Kanonickoprávní obyčeje (pojem, druhy, podmínky vzniku a způsoby zániku)
6) Individuální správní akty (dekrety, reskripty)
7) Právní subjektivita fyzických a právnických osob
8) Právní jednání a podmínky jeho platnosti
9) Veřejná moc v církvi (pojem a klasifikace); forum externum a forum internum
10) Moc řádná a delegovaná, její zánik; tripartice jurisdikční moci
11) Doplnění výkonné moci (princip „supplet Ecclesia“)
12) Církevní úřad (pojem, obsazení, pozbytí)
13) Čas v kanonickém právu, jeho počítání; preskripce
14) Pojem ústavního kanonického práva
15) Křesťané (laici a duchovní), jejich základní práva a povinnosti
16) Vzdělání a inkardinace duchovních; kněžský seminář; pozbytí duchovního stavu
17) Křesťanské konsociace (pojem a klasifikace, právní postavení); personální prelatury
18) Papež (právní postavení v církvi, způsob volby)
19) Biskupský sbor; ekumenický koncil a jeho právní postavení
20) Biskupský synod a jeho právní postavení; shromáždění valné (řádné a mimořádné) a zvláštní
21) Kardinálové a kardinálské kolegium
22) Římská kurie (právní postavení a struktura)
23) Pojem a druhy místních církví; diecéze
24) Diecézní biskup (základní pravomoci a povinnosti)
25) Titulární biskupové; koadjutor a auxiliář
26) Interimní správa diecéze (sede impedita, sede vacante); administrátor diecéze
27) Církevní provincie a oblasti; metropolita a jeho jurisdikce; patriarcha, primas
28) Plenární a provinční sněm (právní postavení, účastníci)
29) Biskupské konference (právní postavení, členství v konferenci, orgány)
30) Diecézní synoda (právní postavení, účastníci)
31) Diecézní kurie (právní postavení a struktura), generální vikář, biskupský vikář
32) Kolegiální orgány diecéze (kněžská rada, sbor konzultorů, pastorační rada)
33) Kapituly kanovníků (katedrální, kolegiátní); kanovník penitenciář
34) Farnost a kvazifarnost (pojem a právní postavení); personální farnost; „teamová“ duchovní správa (in solidum); farnost svěřená řeholní společnosti
35) Farář (základní pravomoci a povinnosti); řízení o odstranění a přeložení faráře
36) Administrátor farnosti, farní vikář, rektor kostela, kaplan; okrskový vikář (děkan)
37) Formy zasvěceného života (společnosti zasvěceného života, poustevníci, panny)
38) Auctoritas externa, spravedlivá autonomie a exempce institutů zasvěceného života
39) Řeholní společnosti (pojmové znaky, klasifikace, zřizování a zrušení)
40) Obecná organizační struktura řeholních společností; právní postavení domů řeholních kanovníků a mnichů
41) Řídící orgány řeholních společností: vyšší představení, rady, kapituly
42) Správa majetku v řeholních společnostech
43) Noviciát, podmínky platného přijetí a konání; skončení noviciátu
44) Řeholní sliby (pojem, klasifikace, podmínky platnosti, doba trvání)
45) Práva a povinnosti řeholníků; klauzura (pojem a druhy); vzdělávání řeholníků
46) Apoštolát řeholních společností a řeholníků
47) Přestoupení do jiné řeholní společnosti, exklaustrace (pojem a druhy), vystoupení z řeholní společnosti
48) Propuštění z řeholní společnosti (ipso iure, obligatorní, fakultativní; casus urgens a urgentissimus)
49) Sekulární instituty a společnosti apoštolského života (pojmové znaky, inkardinace duchovních, způsob právní úpravy)
50) Magisterium infallibile, definitivum, authenticum; hereze, apostaze, schisma
51) Hlásání Božího slova; kázání, homilie, katecheze (pojem, subjekty)
52) Misijní činnost církve (pojem, subjekty)
53) Katolická výchova; školy, katolické školy a univerzity, církevní univerzity a fakulty
54) Hromadné sdělovací prostředky; schválení k vydávání knih; vyznání víry
55) Svátosti in genere: pojem a klasifikace, udělovatel a příjemce, intercommunio (pasivní, aktivní); character indelebilis
58) Právní úprava svátosti křtu
59) Právní úprava svátosti biřmování
60) Právní úprava svátosti eucharistie; mešní stipendium
61) Právní úprava svátosti smíření; dispenzační pravomoci zpovědníka in foro interno (sacramentali et non sacramentali); odpustky
62) Právní úprava svátosti nemocných
63) Právní úprava svátosti svěcení; irregularity a prosté překážky; prohlášení neplatnosti svátosti svěcení, laicizační řízení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK