PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Volitelná studijní exkurze - KDKU251
Anglický název: Optional educational Excursion
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)
Studijní exkurze je zaměřena na poznání památkového fondu v českých zemích a podle možností i v zahraničí. V
průběhu exkurze mají studenti možnost seznámit se s díly architektonickými, malířskými a sochařskými i s
pracemi uměleckých řemesel na místě samém a to jak po stránce uměleckohistorické tak i z hlediska
problematiky památkové péče. Do programu exkurze jsou vybírána nejen díla špičková, ale i památky
reprezentující běžnou úroveň umělecké produkce. K jednotlivým památkám zařazeným do programu exkurze
připravují se její účastníci referáty, které odevzdávají v písemné podobě. Studijní exkurze v rámci ČR i do zahraničí
pokládáme za velmi významnou formu studia, protože při prohlídce památek a uměleckých děl na místě samém
lze demonstrovat jak jejich význam umělecký, tak i praktickou stránku jejich údržby a obnovy mnohem účinněji
než na přednáškách v posluchárně. Tím exkurze podstatnou měrou přispívají k prohlubování znalostí studentů.
Exkurze magisterského cyklu jsou zaměřovány na speciální studium, zejména v souladu s programem
diplomních seminářů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s díly architektonickými, malířskými a sochařskými i s pracemi uměleckých řemesel na místě samém a to jak po stránce uměleckohistorické tak i z hlediska problematiky památkové péče.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (09.12.2019)

Doporučená literatura:

Sedláček August: Hrady, zámky a tvrze království českého 1-15, Praha 1882-1905

Soupis památek historických a uměleckých v král. českém, 50 svazků, Praha 1897-1938

Prokop August: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung 1-4, Brünn 1904

Podlaha Antonín: Posvátná místa království českého, Praha 1908-1913

Líbal Dobroslav: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha 1948

Blažíček Oldřich J.: Sochařství baroku v Čechách. Praha 1958

Pešina Jaroslav (red.): Gotická nástěnná mlaba v zemích českých I. Praha 1958

Šamánková Eva: Architektura české renesance. Praha 1961

Pešina Jaroslav (red.): České umění gotické 1350-1420. Praha 1970

Merhautová Anežka: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971

Poche Emanuel a kolektiv: Umělecké památky Čech 1-4, Praha 1977-1982

Kuthan Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk 1994

Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 1-2, Praha 1994, 1999

Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997

Bahlcke Joachim, Eberhard Winfried, Polívka Miloslav: Handbuch der historischen Stätten. Böhmen und Mähren. Stuttgart 1998

Horyna Mojmír: Dientzenhoferové. Praha 1998

Horyna Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998

Durdík Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999

Vlček Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha 1999

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Jansová (25.11.2019)

Podmínkou získání zápočtu je účast na exkurzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK