PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praxe v elektronické právní poradně - HXPV0022
Anglický název: Internship in the Electronic Legal Clinic
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/107 Kv [hodiny/semestr]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HV3608
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV3608
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)
Povinně volitelný předmět odborných právních praxí Praxe v elektronické právní poradně je realizován v rámci projektu První právní pomoc (PPP) ve spolupráci s Právnickým akademickým spolkem Juristi. Studenti se v rámci praxe zapojí do řešení dotazů, se kterými se na PPP obracejí tazatelé.

Projekt PPP slouží k bezplatnému poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů. Základní orientace v problému je v prvním okamžiku často podstatná pro rozhodnutí ohledně výběru a volby profesionální pomoci dle povahy případu. PPP umožňuje tazateli zorientovat se v právních souvislostech daného problému a nabízí cesty, kterými je možné se v daném případě práva domoci. Smyslem projektu je dát studentům právnické fakulty možnost konfrontovat své znalosti s praxí a osvojit si základní dovednosti postupu aplikace práva na reálné situace. Záměrem PPP přitom není nahrazování profesionálních právních služeb. S tazateli je komunikováno pouze prostřednictvím e-mailu.

Studenti jsou nejprve formou seminářů seznámeni s metodikou komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část výuky spočívá v samotném zapojení studentů do řešení dotazů zaslaných tazateli. Na každém případu pracují postupně dva studenti (první a druhý řešitel), kteří sledují pevně vymezený proces zpracování přijatého dotazu. Společný výstup obou řešitelů před odesláním tazateli zkontroluje a kriticky zhodnotí supervizor. Tyto případy bude mít za semestr každý student na starosti nejméně čtyři, a to jak v pozici prvního, tak v pozici druhého řešitele.

Úkolem prvního řešitele je zejména:
- abstrakce právně relevantních informací z obdrženého dotazu,
- rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
- návrh možných řešení případu,
- příprava textu odpovědi.

Úkolem druhého řešitele je pak zejména:
- prostudování navrženého textu odpovědi,
- rešerše předpisů, judikatury a literatury související s problematikou,
- kritické zhodnocení práce prvního řešitele,
- navržení úprav navrhovaného právního řešení a samotného textu odpovědi.

Zapojení do řešení dotazů v rámci praxe rozvíjí důležité právní dovednosti, mezi které patří:
- organizace času při práci na více případech v různých fázích a rolích,
- schopnost identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích napříč právními odvětvími,
- používání právních informačních systémů, vyhledávání, třídění a analýza relevantních právních zdrojů pro řešení právních problémů,
- aplikace právních norem na konkrétní případy a návrhy efektivních právních řešení s uvedením jejich předvídaných následků,
- v rámci práce v týmu formulovat a prezentovat relevantní argumenty, reagovat na argumenty druhých a poskytovat vzájemnou zpětnou vazbu,
- schopnost při sdělování odpovědi klientům prezentovat právo ve formě, které rozumí i právní laici.

Studenti v rámci praxe mnohdy zažijí pocit významné odpovědnosti za zpracovávanou odpověď, která může pomoci konkrétnímu tazateli. Mohou tak získat zcela odlišnou motivaci pro řešení právních problémů než při běžné výuce a kvalifikovaněji se budou moci rozhodovat ohledně výběru své budoucí právní profese.

Přihlašování probíhá standardně přes Studijní informační systém. Kapacita 6 studentů v jednom semestru umožňuje věnovat dostatečnou pozornost práce každého studena na všech případech v rámci pravidelných každotýdenních setkání.

Pro zapsání předmětu Praxe v elektronické právní poradně je vhodné, aby student měl absolvovány nebo alespoň zapsány předměty Občanské právo hmotné V, Trestní právo III a Správní právo III.

Při řešení dotazů je zapotřebí základní orientace v občanském, trestním a správním právu hmotném. Z oblasti procesního práva je důležitá znalost metod alternativního řešení sporů a orientace v procesních předpisech všech právních odvětví. Výhodou jsou zkušenosti s vyhotovováním právních rešerší.

Předmět Právní praxe v elektronické právní poradně může být opakovaně zapisován, i když je absolvován (čl. 6 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na PF UK).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

1.      Předmět je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za úspěšné absolvování kontroly studia předmětu student získá 6 kreditů.

3.      Pro úspěšné absolvování předmětu musí každý student navštěvovat semináře a splnit nejméně 70 % docházky, řádně zpracovat předložené dotazy a odevzdat portfolio z praxe.

4.      Portfolio bude vypracováno v předložené šabloně a bude obsahovat:

-        přehled zpracovaných dotazů v pozici prvního a druhého řešitele,

-        dotazy a jejich konečné řešení, které student zpracovával v pozici prvního řešitele v anonymizované podobě,

-        vlastní reflexi práce v rámci praxe.

5.      Kolokvium nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Studenti jsou nejprve v rámci seminářů seznámeni se způsobem komunikace s klienty – právními laiky, analýzou skutkového stavu a s přípravou srozumitelných právních rozborů každodenních situací. Hlavní část výuky poté spočívá v samotném zapojení studentů do řešení obdržených dotazů a zpracovávání odpovědí. V odpovědích se dbá na věcnou správnost a stejně tak na srozumitelnost textu pro konkrétního tazatele. Bližší rozvržení výuky a jednotlivých vln zpracovávaných dotazů je obsaženo v kurzu v Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (02.08.2021)

Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky orientovaný předmět, kde studenti řeší případy napříč všemi právními odvětví, nejsou žádné studijní opory předepisovány. Studenti vycházejí z literatury a dalších zdrojů podle témat zpracovávaných dotazů. Obecně k právnímu psaní je doporučena kniha:

1.      VUČKA, Jan. Právní psaní. Praha: C. H. Beck, 2019.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK