Odborná praxe - praxe v Kanceláři ombudsmana pro zdraví II. - HV2042
Anglický název: Internship at the Office of Health Ombudsman II
Zajišťuje: Centrum právních dovedností (22-CPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HV2040
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM2001
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)
V rámci praxe se studenti podílí na přípravě odpovědí na dotazy zasílané do právní poradny kanceláře pacienty/pojištěnci a zdravotnickými pracovníky. Díky tomu mají možnost rozšířit si své znalosti v oblasti zdravotnického práva získané v rámci studia.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (24.09.2018)

Podmínkou pro úspěšné absolvování praxe je:

(i) Účastnit se v uvedených datech schůzek s tutorem.
(ii) Podílet se po dohodě s tutorem na přípravě písemných odpovědí na dotazy.
(iii) Absolvovat úvodní a závěrečný test a závěrečné řešení simulovaného případu.
(iv) Alespoň 1x za měsíc se účastnit práce v části úředních hodin právní poradny (středa 9.00–11.30 nebo 13.00–17.00).

Podle zájmu mají studenti možnost podílet se na přípravě článků na aktuální témata z oblasti zdravotnického práva nebo možnost účastnit se akcí kanceláře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (11.02.2019)

Během praxe se studenti společně s tutorem zaměří zejména na otázky související s veřejným zdravotním pojištěním, právní úpravou léčiv, na problematiku transplantací a umělého přerušení těhotenství a na další vybraná témata z oblasti práva sociálního zabezpečení. Studenti se rovněž podílí na přípravě odborných stanovisek nebo článků pro odborná i laická média a mají možnost účastnit se akcí kanceláře pro veřejnost.

V letním semestru 2018/2019 praxe nebude otevřena.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.05.2018)

Povinná literatura:

CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.

CÍSAŘOVÁ D., SOVOVÁ O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4.

ŠUSTEK P., HOLČAPEK T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

HRIB N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

PETERKOVÁ H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, ediční středisko 2010. s. 64-97. ISBN 978-80-87146-31-6.

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

 

Doporučená literatura:

HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.

SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.