Obchodní právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0207
Anglický název: Business Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0010, HP0007
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (21.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:

* Koš - A

1.    Pojem a vývoj moderního obchodního práva

2.    Obchodní právo EU

3.    Koncepce a způsoby jednání za podnikatele

4.    Principy obchodního rejstříkového práva a jejich projevy v právní úpravě

5.    České a evropské soutěžní právo, jeho větve, funkce, legislativní vyjádření

6.    Zásada odbornosti, respektu k ochraně slabší smluvní strany a další specifika postavení podnikatele v právních vztazích

7.    Teoretické pojetí obchodní korporace – znaky, vývojové tendence

8.    Povinnost loajality společníka vůči obchodní korporaci – právní úprava a judikatura

9.    Ochrana menšinových společníků v právu obchodních korporací

10.  Ochrana věřitele v českém právu obchodních korporací

11.  Koncept péče řádného hospodáře, jeho pojetí a vyjádření v tuzemské a zahraniční právní úpravě a judikatuře

12.  Osobní obchodní společnosti – základní znaky jejich právní úpravy, české a zahraniční přístupy

13.  Kapitálové obchodní společnosti – základní znaky jejich právní úpravy a vývojové tendence

14.  Koncepce a funkce základního kapitálu, alternativy k evropské koncepci reálné tvorby a udržení základního kapitálu

15.  Obsah a kvantitativní vymezení podílu v obchodní korporaci a jeho projevy v právní úpravě a judikatuře

16.  Orgán obchodní korporace - pojem, kategorie a právní režim

17.  Dělba moci v monistické a dualistické struktuře akciové společnosti

18.  Družstevní právo - struktura, rysy

19.  Koncernové právo - české, zahraniční a evropské přístupy a jejich projevy v právní úpravě a judikatuře

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (21.09.2023)