PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Migrační právo - HP2015
Anglický název: Migration Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. David Kryska, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Mgr. Iva Hřebíková
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Prerekvizity : HP0701, HP0702, HP1172
Ve slož. prerekvizitě: HM1601, HM2701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (01.02.2018)
Předmět Migrační právo zahrnuje představení cizineckého práva, azylového práva či právní úpravy udělování státního občanství, tedy témat, které zasahují do několika oblastí práva veřejného (ústavní právo, správní právo, mezinárodní právo veřejné, evropské právo, právo sociálního zabezpečení), ale mají (zejména cizinecké právo) i své soukromoprávní souvislosti. Předmět se zaměřuje na danou problematiku výhradně z hlediska postupů orgánů veřejné správy a v tomto smyslu tedy spadá do zvláštní části správního práva. Předmět seznámí studenty se základními rozhodovacími procesy orgánů veřejné správy týkající se pobytu cizinců a jejich právního postavení od momentu vstupu cizince na území až po ukončení pobytu cizince na území či rozhodování o udělení státního občanství. Pozornost bude věnována jednotlivým titulům pro pobyt cizince na území, a to včetně specifických důvodů azylových a důvodů sloučení rodiny. S ohledem na procesní zvláštnosti bude rozebrána i právní úprava řízení ve správním soudnictví v těchto věcech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Eva Preclíková (07.11.2016)

Tento předmět naváže na tradici předmětu Teorie a praxe azylu a uprchlictví, který se k dané problematice také vztahuje, ale věnuje pouze části této problematiky (azylové právo) a z hlediska postupů vnitrostátních orgánů spíše okrajově. Společně s tímto předmětem tak poskytne studentům širší teoretický základ z oblasti migračního práva, který mohou využít nejen v následné praxi, ale již během studia v rámci předmětu Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích a či Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (04.02.2018)

Cíl kurzu: seznámit podrobně s problematikou migrace v českém právu a ukázat souvislosti v evropském a mezinárodním právu. Absolventi kurzu by měli umět základní argumentaci zákonem o pobytu cizinců, rozumět jeho systematice, a vědět kam a s čím se mohou v této právní oblasti obrátit.

Témata přednášek:

Mezinárodněprávní a evropské základy migračního práva.

Ústavní a filosofická dimenze migračního práva.

Řízení o udělení státního občanství v ČR.

Historie migračního práva.

Integrace cizince do společnost.

Organizace státní správy na úseku pobytu cizinců, soudy.

Řízení o udělení víza a povolení ke vstupu.

Řízení o udělení dlouhodobého pobytu.

Řízení o udělení přechodného pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků.

Řízení o udělení trvalého pobytu.

Řízení o vyhoštění.

Řízení o zajištění.

 

Příslušná judikatura vnitrostátních i mezinárodních soudů, resp. kontrolních mechanismů, bude vždy probrána u jednotlivých témat.

 

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (01.02.2018)

ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo. Praha: Linde Praha, 2012.

MADLEŇÁKOVÁ, L. Pobyt cizinců. In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). Praha: Leges, 2011.

HŘEBÍKOVÁ, I., KURŽEJA, J. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: PA ČR, 2006.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis, visum? K poctě JUDr. Otakara Motejla. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 16. června 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010.

Jílek, D.; Pořízek, P. (eds.) Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv - "Návratová" směrnice (2008/115/ES): rok první. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2012.

JÍLEK, D., POŘÍZEK, P. (eds.) Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014.

LAŠTOVKA, Karel. Československé správní právo. Část zvláštní. I. díl. Praha: Melantrich, 1936.

PRAŽÁK, J. Rakouské právo správní. Část 2. Nástin zvláštní části práva správního. Praha: Jednota právnická, 1906.

KOSAŘ, David; LUPAČOVÁ, Hana. Migration Law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.

Šturma,P., Honusková, V, a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví (skriptum k výběrovému předmětu). 2.. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.

Kosař, D., Molek, P., Honusková, V., Jurman, M., Lupačová, H.. Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 2010.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK