PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zdravotnické právo I. - HP1821
Anglický název: Medical Law I
Zajišťuje: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 182
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
JUDr. Lucie Široká
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Prerekvizity : HP0272
Je prerekvizitou pro: HP0801, HV3912, HP0802
Ve slož. prerekvizitě: HM2001
Anotace
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)
V tomto předmětu je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví. Důraz je kladen na interdisciplinaritu zdravotnického práva a jeho provázanost s občanským, správním a trestním právem.
Předmět Zdravotnické právo I. se zabývá především základními aspekty práv pacientů a povinností zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče, včetně jejich disciplinární a trestněprávní odpovědnosti. V souvislosti s novou legislativou ve zdravotnictví a ratifikací mezinárodních Úmluv, které se týkají ochrany lidských práv, především v souvislosti s biomedicínou, jsou v rámci tohoto předmětu pojednány aktuální a pro praxi velmi významné otázky poskytování zdravotních služeb, jako je např. povinnost respektu vůle pacienta, teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví, dále pak ochrana důstojnosti, soukromí a osobních údajů pacienta, zdravotnická dokumentace atd.

Upozorňujeme, že tento předmět je určen pro studenty, kteří již mají splněn předmět Občanské právo hmotné II. V průběhu výuky a při zkoušce budeme mít za to, že student příslušné znalosti má.
Literatura
Poslední úprava: Renata Říhová (17.05.2019)
Povinná:
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. a kol. Zdravotnické právo. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2017. 852. ISBN 978-80-7552-321-1.
Doporučená:
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Orac . 2000. 80-86199-09-6.
  • CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. vyd. Praha: Orac . 2004. 80-86199-75-4.
  • HRIB, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. 978-80-7380-269-1.
  • HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer . 2011. 978-807357-643-1.
  • KREJČÍKOVÁ, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén . 2014. 143. 978-80-7492-167-4.
  • PETERKOVÁ, H., KOPS, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakul. 2010. 978-80-87146-31-6.
  • SOVOVÁ, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges . 2011. 978-80-87212-72-1.
  • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI . 2007. 978-80-7357-268-6.
Metody výuky
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO I.

 

Centrum zdravotnického práva PF UK

2 hodiny týdně – semestrání

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

 

Program přednášek z povinně volitelného předmětu "Zdravotnické právo I."

           

 

Úvod do studia zdravotnického práva, legislativní přehled, právní vztahy ve zdravotnictví                         

Práva pacientů

Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků; profesní komory               

Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace                                                                      

Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví                                                               

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví             

Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví                               

Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře; riziko a experiment                                                                           

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví 

                                           

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)

Zkušební otázky z povinně volitelného předmětu "Zdravotnické právo I."

1.     Výklad základních pojmů

2.     Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře

3.     Vztah lékař – pacient

4.     Právní aspekty vedení zdravotnické dokumentace

5.     Povinnost mlčenlivost ve zdravotnictví

6.     Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny

7.     Etický kodex lékařské komory

8.     Etický kodex české lékárnické komory

9.     Práva pacientů v ČR

10.  Zákon o zdravotních službách

11.  Informovaný souhlas pacienta

12.  Ochrana osobních údajů

13.  Profesní komory

14.  Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví

15.  Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví

16.  Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)

V předmětu Zdravotnické právo I. je věnována pozornost základním teoretickým problémům vztahu práva a zdravotnictví, obzvláště aspektům vztahu pacient - lékař - poskytovatel zdravotních služeb - zdravotní pojišťovna, právům pacienta a povinnostem lékaře při poskytování zdravotní péče, otázkám vztahu pacienta a dalších zdravotnických profesí, profesním komorám ve zdravotnictví apod. Probírány jsou i další, velmi aktuální, aspekty poskytování zdravotních služeb mající význam pro praxi, jako je povinná mlčenlivost zdravotníka, ochrana osobních dat atd.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

Studijní opory
Poslední úprava: Renata Říhová (25.09.2019)

Povinná literatura:

Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 852 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

 

Doporučená literatura:

Císařová, D., Sovová, O. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac 2000. ISBN 80-86199-09-6.

Císařová, D., Sovová, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Orac 2004. ISBN 80-86199-75-4.

Hrib, N. Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: A. Čeněk. 2010. ISBN 978-80-7380-269-1.

Holčapek, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: WoltersKluwer 2011. ISBN 978-807357-643-1.

Krejčíková, H. Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře. 1. vyd. Praha: Galén 2014. 143 s. Theatrum medico-iuridicum. ISBN 978-80-7492-167-4.

Peterková, H., Kops, R. Úvahy de lege ferenda. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. ediční středisko, 2010. ISBN 978-80-87146-31-6.

Sovová, O. Zdravotnická praxe a právo: praktická příručka. 1. vyd. Praha: Leges 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.

Šustek, P., Holčapek, T. Informovaný souhlas. Praha: ASPI 2007. ISBN 978-80-7357-268-6.

 

Právní předpisy – v platném znění

Úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikaci biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb. m. s.);

Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí. (97/2001 Sb. m. s.);

Evropská úmluva o výkonu práv dětí (č. 54/2001 Sb. m. s.);

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod;

Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře;

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky;

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách;

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů;

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

 

Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství;

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem;

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce;

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků;

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče;

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci;

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb;

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče;

Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky;

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče;

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí07.10.2019Úvod do studia zdravotnického práva, legislativní přehled, právní vztahy ve zdravotnictví Přednášejí: doc. JUDr. Josef Salač Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D. doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Pondělí14.10.2019Práva pacientů JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 
Pondělí21.10.2019Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictvíJUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 
Pondělí04.11.2019Zdravotnická dokumentaceJUDr. Lucie Široká 
Pondělí11.11.2019Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 
Pondělí18.11.2019Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného, souhlasu ve zdravotnictví JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Pondělí25.11.2019Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Přednášející: doc. JUDr. Josef Salač Ph.D., JUDr. Lucie Širokádoc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Pondělí02.12.2019Profesní komory, disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníkůdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
Pondělí09.12.2019Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví Přednášející: doc. JUDr. Josef Salač Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D.doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
Pondělí16.12.2019Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře; riziko a experiment Přednášející: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK