PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kriminologie II. - HP0223
Anglický název: Criminology II
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
PhDr. Miroslav Scheinost
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Prerekvizity : HP0222
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM1501
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)
V rámci Kriminologie II se vyučují zvláštní části tohoto oboru, tedy ve vztahu k různým druhům konkrétní trestné činnosti. Pozornost je věnována například organizované kriminalitě, extremismu a trestným činům z nenávisti, terorismu, kriminalitě mládeže a kriminalitě páchané na mládeži, násilné kriminalitě, mravnostní kriminalitě, majetkové trestné činnosti a trestné činnosti hospodářského významu nebo trestné činnosti v dopravě. Výuka se věnuje psychiatrickým a sexuologickým hlediskům zkoumání pachatelů trestných činů.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)
Povinná:
 • Gřivna, T., Zoubková, I., Scheinost a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2014. 978-80-7353-376-8.
Doporučená:
 • Holcr, K. a kol. . Kriminologie. 1.. Praha. 2009. 978-80-87212-27-1.
 • Kaiser, G.. Úvod do základů Kriminologie /Eine Einführung in die Grundlagen/. 1,. Mnichov. 1994. 3-406-39109-5.
 • Kuchta, J., Válková, H. a kol. . Základy kriminologie a trestní politiky. Praha. 2005. 80-7179-813-4.
 • Tomášek, J.. úvod do kriminologie. Jak studovat zločin. 1.. Praha. 2010. 978-80-247-2982-4.
 • Zapletal, J. a kol. . Aktuální problémy kriminologie /pro posluchače magisterského studijního programu/. Praha. 2009. 978-80-7251-316-1.
 • Zapletal, J. a kol. . Kriminologie. Díl I. Obecná část. 3... Praha. 1998. 80-85981-87-4.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (13.04.2020)

Viz podmínky zakončení předmětu

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (15.01.2015)

Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětích a o její kontrole (včetně prevence). Zatímco povinně volitelný předmět "Kriminologie I." se zaměřuje na obecnou část kriminologie, povinně volitelný předmět "Kriminologie II." je orientován na zvláštní části. Pozornost je věnována jednotlivým tradičním druhům kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.), jakož i aktuálním společensky škodlivým jevům jako je extremismus, kybernetická kriminalita, korupce apod. Předmět, stejně jako předmět "Kriminologie I.", bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (13.04.2020)

Katedra trestního práva

 

 

Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením a v návaznosti na Aktualizované sdělení děkana z 5. 4. 2020 jako garant předmětu Kriminologie II. stanovím, že v tomto povinně volitelném předmětu bude

kontrola studia probíhat distanční formou

Ruší se ústní zkouška. Podmínky pro distanční formu studia budou každému zapsanému studentovi zaslány mailem prostřednictvím IS, budou vyvěšeny na stránkách katedry a budou uvedeny také u předmětu na webových stránkách.

 

Podmínky pro distanční kontrolu studia:

 

Předmět bude zakončen formou eseje o délce 8-10 normostran (1800 znaků včetně poznámek pod čarou a mezer), kterou prosím zašlete do 31. 5. 2020 do 23:59:59 na emailovou adresu: grivna@prf.cuni.cz.

 

Cílem eseje je, abyste v určité oblasti identifikovali vhodné prameny, názory zastávané zahraniční a českou kriminologickou literaturou a abyste na ně kriticky reagovali. Téma eseje si zvolte z přiloženého seznamu.

 

Nutnými náležitostmi eseje je:

Ø  Citace alespoň tří zahraničních zdrojů: Za zahraniční zdroje se přitom nepovažují slovenské zdroje, stejně jako se Slovensko nepovažuje za zahraničí z hlediska možné komparace.

Ø  Citace musí být konzistentní: Používejte buďto ISO-690 normu (např. na citace.com) nebo APA normu (v takovém případě doporučuji použití citačního programu např. Mendeley).

Ø  Esej musí obsahovat úvod a závěr, které by dohromady měly představovat přibližně 10 % textu.

 

Eseje budou opraveny vyučujícími předmětu Kriminologie II. v týdnech následujících po konečném termínu.

 

V Praze 13. dubna 2020                                                   doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

                                                                                                     garant oboru

 

Témata esejí

 

Organizovaná kriminalita

 

 • Porovnejte definici organizované zločinecké skupiny uvedenou v § 129 tr. zák. 40/2009 s vymezením organizované skupiny obsaženým v Úmluvě OSN proti organizovanému zločinu (rezoluce 55/25 Valného shromáždění OSN z 15.11.2000).
 • Posuďte oprávněnost a limity mimořádných opatření a nástrojů používaných proti závažným formám kriminality, především pro účely odhalování a vyšetřování organizovaného zločinu (odposlechy, sledovaná zásilka, použití agenta aj.) ve vztahu k míře pronikání těchto nástrojů do sféry občanských práv garantovaných ústavou a narušování těchto práv.

 

Extremismus a trestné činy z nenávisti

 

 • Pokuste se vymezit pojem extremismu a charakterizujte jeho druhy, podle kritérií, která přicházejí v úvahu. V čem spočívají slabiny pojmu "extremismus"? Vymezte základní znaky pravicového a levicového extremismu.
 • Diskutujte otázku postihu verbálních projevů předsudků a nenávisti jako výjimky z konstitučně garantované svobody projevu. Jaká rizika hrozí při nadužívání takového postihu, resp. při úplné beztrestnosti takových projevů? 

 

Terorismus:

 

 • Pokuste se vymezit pojmové znaky terorismu. Čím se tento fenomén liší od jiných forem násilné nebo organizované kriminality? Vysvětlete rozdíly mezi jednotlivými druhy terorismu podle převažující motivace pachatelů.
 • Charakterizujte prostředky boje proti terorismu, které poskytuje právní řád. V čem může spočívat tzv. sociální prevence terorismu?

 

Kriminalita mládeže a proti mládeži

 

 • Lze reálně vysledovat  souvislost kriminality proti mládeže a mládeže? Zejména otázku, zda je větší pravděpodobnost, že se mladistvá oběť (dítě) sama stane pachatelem než běžný mladiství.
 • Jaké jsou tendence kriminality mládeže? A jaké vlivy lze v jejím vývoji pozorovat?

 

Násilná a mravnostní kriminalita

 

 • "Pachatelé vražd - proč ženy bodají a muži střílejí?": Studenti by se měli zaměřit na způsoby páchání vražd ze strany žen a mužů, načíst a zamyslet se nad zjištěnými rozdíly v provedení.

 

Majetková a hospodářská kriminalita

 

 • K současnému návrhu poslanců na zvýšení „škody nikoli nepatrné“ z 5000 Kč na 10000 Kč diskutujte tezi „Dvojnásobná výše škody, takže poloviční trestnost“.
 • Porovnejte vývoj objemu zjištěných škod registrovaných majetkových a hospodářských trestných činů. Navrhněte jak a kde může  Česká republika čerpat inspiraci k efektivnějšímu zajišťování majetku a výnosů z trestné činnosti.

 

Trestná činnost v dopravě (otázky a možná zaměřené esejí):

 

 • Kriminalizace řízení dopravních prostředků pod vlivem návykových látek (omamných a psychotropních látek): Srovnejte výhody a nevýhody přístupu České republiky a vybraného státu.
 • Silniční dopravní prostředek jako nástroj násilných trestných činů. Otázky trestnosti tzv. silničního pirátství – vytlačování a vybržďování jiných vozidel; kazuistika. Vozidlo jako zbraň při najíždění do lidí (násilí proti úřední osobě, teroristický útok etc.). Kybernetické útoky na řídící systémy vozidel

 

Kybernetická kriminalita

 

 • Je současná míra kriminalizace kybernetické kriminality vhodná a dostatečná?
 • Kdo by měl podle Vás zajišťovat ochranu uživatelů v kyberprostoru?

 

Kriminalita páchaná právnickými osobami

 • Prevence kriminality u právnických osob jako první krok ke společenské odpovědnosti firem
 • Kriminalita bílých límečků vs. násilné trestné činy z pohledu trestních sazeb. Je v tomto úprava v trestním zákoníku vyvážená?
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí24.02.2020Organizovaná kriminalitaPhDr. Miroslav Scheinost 
Pondělí02.03.2020Extremismus a trestné činy z nenávistiJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Pondělí09.03.2020TerorismusJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
Pondělí16.03.2020Kriminalita mládeže a proti mládežidoc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 
Pondělí23.03.2020Pachatelé tr. činů z psychiatrického a sexuologického hlediskaMUDr. Jiří Švarc, Ph.D. 
Pondělí30.03.2020Násilná a mravnostní kriminalitaJUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 
Pondělí06.04.2020Majetková a hospodářská kriminalitadoc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. 
Pondělí20.04.2020Trestná činnost v dopravěJUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
Pondělí27.04.2020Kybernetická kriminalitaMgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová, Ph.D. 
Pondělí04.05.2020Kriminalita právnických osobJUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK