Bioanalytické hodnocení léčiv - GF315
Anglický název: Bioanalysis of Drugs
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Prerekvizity : GF306
Ve slož. prerekvizitě: GF1001
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)
Předmět Bioanalytické hodnocení léčiv seznamuje studenty s nejdůležitějšími metodami a postupy, které se používají pro analýzu léčiv v biologickém materiálu za účelem terapeutického monitorování lékových hladin, toxikologické a forenzní analýzy, atd.) V klinické praxi je stále poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících, neboť odpovědi na všechny otázky týkající se osudu léčiva v organismu může dát pouze analytická studie. Teoretická i praktická výuka je zaměřena na fyzikálně-chemické a imunochemické metody používané v bioanalýze léčiv, problematiku interferencí biologické matrice, chromatografické metody s důrazem na HPLC a hmotnostní spektrometrii, techniky a postupy úprav vzorků tělních tekutin před vlastní analýzou a na nejčastěji používané metody. Studenti jsou seznámeni i s moderními trendy ve výše zmíněných oblastech. Část výuky probíhá na ÚKBD FN v Hradci Králové.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Absolvování všech praktických cvičení a seminářů (včetně seminářů ve FN).
 2. Vypracování protokolů ze všech praktických úloh

Zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Doporučená:

 • Hansen, Steen, Pedersen-Bjergaard, Stig (eds.). Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques, and mass spectrometry. Chichester: Wiley, 2015, 318 s. ISBN 978-1-118-71682-3.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Přednášky

 • Cíle a specifika analýzy léčiv v biologickém materiálu, oblasti využití
 • Odebírání a uchovávání vzorků tělních tekutin před analýzou
 • Techniky a postupy úpravy vzorků tělních tekutin před analýzou (Liquid-liquid extrakce, SPE, deproteinace, atd.)
 • Imunochemické metody monitorování léčiv (enzymová imunoanalýza, radioimunoanalýza)
 • Fyzikálně chemické metody (chromatografické, spektrální, elektroanalytické)
 • Chromatografické metody s důrazem na HPLC
 • Problémy s interferencí biologické matrice
 • Interpretace výsledků nalezených hladin léčiva v tělních tekutinách

Semináře a praktická cvičení

 • Úprava vzorků krve, plazmy, moči před analýzou s použitím fyzikálně chemických metod
 • Liquid-liquid extrakce, SPE, deproteinace, optimalizace izolačních postupů vybraných léčiv ze vzorků tělních tekutin
 • Využití TLC jako screeningové metody při lékových intoxikacích
 • Využití HPLC v bioanalýze léčiv, optimalizace chromatografických podmínek, výběr detektoru, výběr vnitřního standardu, interference reziduí z biologické matrice, ověření přesnosti a správnosti vypracované metodiky
 • Bioanalýza  s využitím enzymové imunoanalýzy a radioimunoanalýzy
 • Terapeutické monitorování lékových hladin
 • Analytická toxikologie
 • Využití hmotnostní spektrometrie v bioanalýze léčiv
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (25.09.2023)

Zkušební okruhy z předmětu Bioanalytické hodnocení léčiv

 1. Cíle a úkoly analýzy léčiv v biologickém materiálu
 2. Oblasti využití analýzy léčiv v biologickém materiálu
 3. Specifika analýzy léčiv v biologickém materiálu
 4. Nejčastěji analyzované biologické vzorky, jejich odběr a uchovávání
 5. Nejčastěji používané metody pro analýzu léčiv v biologickém materiálu, jejich rozdělení (přednosti a nedostatky)
 6. Využití HPLC v analýze léčiv v biologickém materiálu
 7. Schéma HPLC chromatografu, popis funkce jednotlivých částí
 8. Nejčastěji využívané HPLC detektory – vlastnosti a využití
 9. HPLC kolony, sorbenty (chemicky vázané stacionární fáze, testování účinnosti kolon)
 10. Princip separace a optimalizace HPLC chromatografických podmínek (NPC, RPC, HILIC, IEC, SEC)
 11. Využití ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) v analýze léčiv v biologickém materiálu a porovnání s HPLC
 12. Metody kvantifikace léčiv v biologickém materiálu (metoda vnějšího a vnitřního standardu - požadavky na IS, kalibrace)
 13. Využití 2-D chromatografie v analýze léčiv
 14. Využití plynové chromatografie v analýze léčiv v biologickém materiálu
 15. Využití TLC a HPTLC v analýze léčiv v biologickém materiálu
 16. Spektrální metody využívané v analýze léčiv v biologickém materiálu, včetně AAS
 17. Elektroanalytické metody využívané v analýze léčiv a biomolekul
 18. MS – typy hmotnostních analyzátorů a techniky ionizace
 19. Spojení HPLC/MS v analýze léčiv v biologickém materiálu
 20. Spojení GC/MS v analýze léčiv v biologickém materiálu
 21. Způsoby úpravy biologických vzorků před analýzou (přednosti a nedostatky jednotlivých metod)
 22. Izolace pomocí L-L extrakce
 23. Izolace pomocí SPE extrakce
 24. Trendy v úpravě vzorku, mikroextrakční techniky (význam, rozdělení, výhody, nedostatky)
 25. Mikroextrakční techniky na principu extrakce kapalina-kapalina
 26. Mikroextrakční techniky využívající pevnou fázi
 27. Úprava vzorků biologických tekutin deproteinací
 28. Ultrafiltrace a další možné způsoby odstranění proteinů z biologických tekutin
 29. Metoda přímého nástřiku, automatizace (v HPLC)
 30. Imunoanalytické metody v analýze léčiv
 31. Terapeutické monitorování léčiv s využitím enzymoimunoanalýzy
 32. Terapeutické monitorování léčiv s využitím radioimunoanalýzy
 33. Validace analytické metody při hodnocení léčiv v biologickém materiálu
 34. Význam chirálních separací v analýze léčiv v biologickém materiálu
 35. Chirální selektory, jejich uplatnění v separaci enantiomerů