Úvod do buněčné biologie - GB275
Anglický název: Introduction to Cell Biology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Záměnnost : GB251
Je korekvizitou pro: GB194, GB019, GB276, GB277
Je prerekvizitou pro: GB312, GB085, GB280, GB200
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)
Hlavním cílem předmětu Úvod do buněčné biologie je, aby studenti získali představu, jak pracuje živá buňka a osvojili si základy práce s mikroskopem. Obojí jsou základní znalosti a dovednosti pro řadu navazujících předmětů. V průběhu studia se studenti seznámí se strukturou a funkcí jednotlivých součástí buňky a jejich chemickým složením. Mezi další probírané oblasti patří komunikace mezi buňkami, dělení buňky a regulace buněčného cyklu. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčný cyklus a rozmnožování organizmů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Předmět se skládá z přednášek a praktických cvičení:

 

Praktická cvičení jsou zakončena udělením zápočtu, který je nutnou podmínkou pro přístup k závěrečnému písemnému testu.

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

1) 100% docházka na praktická cvičení (s přihlédnutím ke koronavirovým opatřením MŠMT)

2) Odevzdání vyplněného pracovního sešitu ke kontrole

3) Napsat zápočtový test, který se skládá z praktické a teoretické části

 

Zkouškový test se skládá z 35 otázek (z teoretické části.

Mezi typy otázek patří: Single best answer, přiřazovací a popis obrázku.

  • limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí

  • hodnocení: výborně: 100 % - 90 %

    velmi dobře: 89 % - 80 %

    dobře: 79 % - 70 %

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Povinná:

Doporučená:

  • Nečas, Oldřich. Obecná biologie. Jinočany: H & H, 2000, 554 s. ISBN 80-86022-46-3.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Struktura buňky 

·         definice a obecné znaky buňky (buněčná teorie)

·         stavba prokaryontní buňky

·         stavba eukaryontní buňky (rostlinné a živočišné)

 

Struktura živých soustav - chemické složení živých soustav 

·         voda a anorganické látky

·         nízkomolekulární organické látky: sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy

·         vysokomolekulární organické látky: polysacharidy, nukleové kyseliny, proteiny

 

Nukleové kyseliny a chromosomy I 

·         struktura DNA

·         struktura chromosomů u prokaryot a virů

·         struktura chromosomů u eukaryot

 

Nukleové kyseliny a chromosomy II 

·         replikace

·         transkripce

·         translace

 

Membrány I 

·         struktura membrán

o   lipidová dvojná vrstva

o   molekulární struktura membrán – lipidy, proteiny, sacharidy

·         cytoplazmatická membrána

 

Membrány II 

·         transport látek přes membrány

·         transportní proteiny

·         iontové kanály a membránový potenciál

 

Membránové organely I 

·         mitochondrie

o   struktura

o   buněčné dýchání – Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace

·         chloroplasty

o   struktura

o   fotosyntéza – světelná a tmavá fáze

 

Membránové organely II 

·         endoplazmatické retikulum

·         Golgiho aparát

·         endosomy

·         lysosomy

·         peroxisomy

·         mechanizmy vstupu proteinů do organel

o   transport z cytosolu do jádra – jaderné póry

o   transport z cytosolu do ER, mitochondrií, chloroplastů a peroxisomů

o   transport z ER do dalších oddílů

 

 Komunikace mezi buňkami 

·         obecné principy buněčné komunikace

·         signální molekuly

·         receptory

o   receptory spojené s iontovými kanály

o   receptory spojené s G-proteiny

o   receptory spojené s enzymy

 

Buněčné dělení 

·         buněčný cyklus – 4 fáze (G1, S, G2, M)

·         mitoza – profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze

·         meioza

 

Regulace buněčného cyklu 

·         systém regulace buněčného cyklu

·         diferenciace buněk

·         buněčná smrt

 

Rozmnožovaní organizmů 

·         nepohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   binární dělení, gemiparie, fiziparie, vegetativní rozmnožování

·         pohlavní rozmnožování

o   charakteristika

o   spermiogeneze, oogeneze, fertilizace

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Přednášky - teorie

Moodle - videa, "procvičovací kvízy", "otázky a odpovědi", sestavování "slovníku" pojmů

Praktická cvičení - základy mikroskopování, pozorování rostlinné a živočišné buňky, funkce organel, osmotické jevy v rostlinné a živočišné buňce, reprodukce buněk, tkáňové kultury

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Formou zkoušky je písemný test, který se skládá z 35 otázek (z teoretické části a z praktických cvičení).

 

Mezi typy otázek patří:single best answer, přiřazovací, popis obrázku.

 

limit pro absolvování testu: 70 % správných odpovědí hodnocení:

 

výborně: 100 % - 90 %

velmi dobře: 89 % - 80 %

dobře: 79 % - 70 %

 

Student má prokázat znalosti napříč celým předmětem Buněčná biologie, konktrétně v těchto okruzích:

1. Definice a obecné znaky buňky

2. Stavba prokaryontní buňky

3. Stavba eukaryontní buňky

4. Buněčné jádro

5. Struktura DNA

6. Struktura chromosomů u prokaryot a virů

7. Struktura chromosomů u eukaryot

8. Replikace, transkripce, translace

9. Princip a metody světelné mikroskopie, fixace a barvení, fluorescenční mikroskopie

10. Chemické složení živých soustav - voda, anorganické látky, nízkomolekulární organické látky (sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy)

11. Chemické složení živých soustav – vysokomolekulární organické látky (polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny)

12. Struktura membrán

13. Cytoplazmatická membrána

14. Transport látek přes membrány – transportní proteiny, iontové kanály

15. Mitochondrie – struktura, buněčné dýchání

16. Chloroplasty – struktura, fotosyntéza

17. Endoplazmatické retikulum

18. Golgiho aparát

19. Endosomy

20. Lysosomy

21. Peroxisomy

22. Mechanizmy vstupu proteinů do organel

23. Obecné principy buněčné komunikace

24. Receptory - základní charakteristika, rozdělení, signalizační kaskáda

25. Receptory spojené s iontovými kanály

26. Receptory spojené s G-proteiny

27. Receptory spojené s enzymy

28. Intermediární filamenta

29. Mikrotubuly

30. Aktinová vlákna

31. Buněčný cyklus

32. Mitoza

33. Meioza

34. Systém regulace buněčného cyklu

35. Diferenciace buněk

36. Buněčná smrt38. Buněčný stres

37. Nepohlavní rozmnožování

38. Spermiogeneze

39. Oogeneze

40. Fertilizace