PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedagogická praxe - ASP300056
Anglický název: Teaching Practice
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Korekvizity : AHP500001, AHP500021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)
ZS -/-
LS 21 dní Z

Praktická aplikace a ověření znalostí nabytých v předmětu didaktika a příslušném semináři. Získání a rozvinutí dalších dovedností nutných k vlastnímu vedení vyučovacích hodin. V těsné návaznosti na teoretickou výuku má praxe přispět k kcelkové profesní přípravě studentů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Povinná literatura: 
Alonso E.: ?Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?, Edelsa, Madrid, 1994. 
Giovannini A., Martín Peris E., Rodríguez Castilla M., Simón Blanco T.: Profesor en acción, 3 díly, Edelsa, Madrid, 1996. 
Hendrich J. a kol.: Didaktika cizích jazyků, SPN, Praha 1988. 
Komenský J. A.: Dvéře jazyků odevřené, in: Dílo Jana Amose Komenského - Johanis Amos Comeniii Opera omnia, díl 11, red. B. Havránek, Academia, Praha 1973. 
Larsen-Freeman y Long: Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas, Gredos, Madrid 1997. 
Llobera M., Cots J. M. y otros: Competencia comunicativa, Edelsa, Madrid, 1997. 
Marco Común Euroeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseňanza, Evaluación. Dokumenty Rady Evropy. MINED, Instituto Cervantes, Anaya, Madrid, 2002. 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Dokumenty Rady Evropy. Překlad: J. Ivanová, A. Lenochová, J. Línková, Š. Šimáčková. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.


Doporučená literatura: 
Casanova, Lourdes: Internet para profesores de espaňol, Edelsa, Madrid, 998. 
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování, UK, Praha 1994. 
Fontana, D: Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1996. 
García Santa-Cecilia A.: El currículo de espaňol como lengua extranjera, Edelsa, Madrid, 1997. 
Gelabert M.J., Herrera M., Martinell E., Martinell F.: Niveles Umbral, Intermedio y Avanzado, SGEL, S.A., Madrid, 1990. 
González Cabanach R.: Psicología de la instrucción (El profesor y el estudiante), Universidade da Coruňa, La Coruňa, 1994. 
Kol. autorů, edit. Pérez-Leroux A.T., Glass W.R.: Contemporary Perspectives on the Acquisition of Spanish, Cascadilla Press, Somerville 1997. 
Mantecón Ramírez, B.: Didáctica de la lengua y la literatura: Teoría, práctica docente e investigación, Ágora-Universidad, Málaga, 1992. 
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Masarykova univerzita, Brno 1995. 
Mištinová, A.: El papel didáctico de algunos elementos contrastivos entre el sistema lingüístico espaňol y el checo, in: Estudios Hispánicos VII, Wroclav, 1999. 
Mištinová, A.: Je to pro mne španělská vesnice... In: Čeština doma a ve světě, r. VIII, č. 1, FF UK 2000. 
Mištinová, A.: Hexaglosson: el primer manual y diccionario checo-espaňol (siglo XVI), in El hispanismo en la República Checa, Praga, 2001. 
Mištinová, A.: Interferencia lingüística en el proceso de adquisición del castellano en el contexto checo, Actas del congreso internacional ?Lenguas de especialidad?, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, Cuenca 2003. 
Moya Corral, J. A. (ed.): Adquisición y enseňanza de la lengua espaňola, Universidad de Granada, 2000. 
Polišenský, J., Pařízek, V.: Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku, SPN, Praha 1987. 
Pozuelo L., Sánchez C., Louzao, L.: Didáctica para la clase de idioma, Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1985. 
Sánchez, A.: Historia de la enseňanza del espaňol como lengua extranjera, SGEL, Madrid, 1992. 
Skalková, J.: Obecná didaktika. ISV, Praha 1999.

Časopisy: 
Cizí jazyky 
Cuadernos Cervantes de la lengua espaňola 
Čeština doma a ve světě 
Boletín AUŚ/APE 
El espaňol actual 
Mosaico, revista para la promoción y apoyo a la enseňanza del espaňol 
Zona educativa

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Absolvování pedagogické praxe v určeném rozsahu a na určené škole pod vedením fakultního učitele:
- absolvování povinných hospitací/náslechů
- aktivní účast na pohospitačních pohovorech
- příprava na vlastní pedagogické výstupy
- vypracování písemné přípravy
- samostatné pedagogické výstupy
- rozbor hodin s fakultním učitelem a metodickým vedoucím praxe
- odevzdání písemné přípravy na hodiny vedoucímu učiteli praxe

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (18.09.2012)

Absolvování pedagogické praxe v určeném rozsahu a na určené škole pod vedením fakultního učitele:
- absolvování povinných hospitací/náslechů
- aktivní účast na pohospitačních pohovorech
- příprava na vlastní pedagogické výstupy
- vypracování písemné přípravy
- samostatné pedagogické výstupy
- rozbor hodin s fakultním učitelem a metodickým vedoucím praxe
- odevzdání písemné přípravy na hodiny vedoucímu učiteli praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK