PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody výzkumné práce v tlumočení - ANMT0006
Anglický název: Research Methods in Interpreting Studies
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (15.09.2019)
v akademickém roce 2019/2020 se výuka koná takto: 7.října (Po: 16:40-18:10), 18.října (Pá: 14.10-15.40 a 15:50-17:20: hostující prof. dr. Heidi Salaets, PhD. z KU Leuven, Belgie) , 4.listopadu hostující prof. Robin Setton(Po: 16:40-18:10), 25.listopadu (Po: 16:40-18:10), 9.prosince (Po: 16:40-18:10), 16.prosince (Po: 16:40-18:10).

Jednosemestrální předmět podává přehled obecně metodologických zásad a přístupů ve společenských vědách, soustřeďuje se na současnou metodologii, metody, techniky a postupy uplatňované v příbuzných disciplinách a v translatologii samotné. Cílem je seznámit studenty se základy výzkumné práce a s vybranými metodami tlumočnického výzkumu jak na teoretické, tak na praktické úrovni a připravit je na samostatné zpracování diplomového úkolu.
Uvedená témata mohou být probírána i v jiném pořadí.

1. Úvod do předmětu, organizační otázky (zadání literatury, přehled předmětu, forma ukončení apod.); interdisciplinarita, epistemologie, specifika
tlumočnického výzkumu.
2. Fáze výzkumného projektu, plánování projektu; od tématu k projektu, volba vhodné metody v závislosti na řešené otázce.
3. Teoretický a empirický výzkum, kvantitativní a kvalitativní metody.
4. Experimentální a neexperimentální výzkum – přehled metod.
5. Experimentální výzkum – nezávislé a závislé proměnné, manipulace proměnných, hypotéza a její stanovení, validita, reliabilita (spolehlivost)
6. Nezávislé a závislé proměnné v tlumočení, jejich operacionalizace.
7. Dotazníkové šetření – typy otázek (faktické, postojové; otevřené, uzavřené, výběr z více možností), formulace otázek.
8. Dotazníkové šetření II – zpracování odpovědí – kvalitativní a kvantitativní.
9. Etika výzkumu, specifika výzkumu na lidech, instrukce, souhlas s výzkumem a použitím dat.
10. Transkripce tlumočení – obsah, intonace, neverbální prvky, pauzy, interpunkce, synchronicita.
11. Analýza tlumočení: obsahová, propoziční, pragmatická, kvalita tlumočení, strategie, správnost, úplnost, chyby
12. Zpracování dat: nezpracovaná data (měření), zpracovaná data (výsledky), interpretace výsledků – zamítnutí hypotézy, usouvztažnění s předchozím výzkumem, vyhodnocení ve vztahu k výzkumné otázce.
13. Zveřejnění výsledků výzkumu: diplomová práce a její struktura, prezentace, publikace; citace a odkazy, seznam použité literatury, plagiátorství, normy;
replikace (dostatečně podrobný popis, archivace dat).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK