PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář historický - AIH520017
Anglický název: Historic Seminary
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

Semestrální seminář pro studenty, kteří postrádají systematickou dějepisnou průpravu a zamýšlejí vypracovat diplomovou práci plně nebo částečně věnovanou historickým problémům. Seminář si klade za cíl stručně představit metody historického bádání (práce s prameny, s odbornou literaturou, formální a obsahové náležitosti různých typů historiografických textů) a některé teoretické problémy současného dějepisectví se zvláštním důrazem na problematiku historiografie Latinské Ameriky. Předpokládá intenzivní a soustavné zapojení studentů, jejichž individuálním zájmům bude program semináře částečně přizpůsobován, v průběhu jednotlivých setkání i při domácí přípravě. Završením předmětu bude písemný rozbor pramene, podpořený sekundární literaturou, v rozsahu 8-10 normostran.

Literatura
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)
Povinná literatura:
Miroslav Hroch et al., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století (Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě), přel. P. Kolář, Praha 2002

Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1993 (4. vyd. Praha 2002)

Doporučená literatura:
Jaroslav Marek, O historismu a dějepisectví, Praha 1992

Marc Bloch, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967

Dušan Třeštík, Mysliti dějiny, Praha/Litomyšl 1999

Peter Burke, Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929-1989), přel. Pavel Kolář, Praha 2004

Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci, přel. Ivan Seidl, Praha 1997

Sylabus
Poslední úprava: IBFKRIZO (29.06.2011)

1. Úvod

2. Předmět a úloha historie

3. Historie jako institucionalizovaná věda

4. Sestavování bibliografie, citace

5. Historické prameny a úskalí jejich interpretace

6. Internet a historie - sekundární literatura, prameny

7. Vnější a vnitřní kritika pramenů

8.-9. Metody historické práce

10. Formy historického výkladu

11.-12. Výzvy moderní historiografie

13. Závěr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK