PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 1 Zachráněni na ostrově. Život v londýnském exilu za 2. světové války - AHSV00952
Anglický název: Rescued on the Island. Life in the London Exile during the Second World War
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (18.09.2017)
Téma čs. emigrace ve Velké Británii za druhé světové války nabízí celou škálu problémů, které nejsou dosud v literatuře příliš frekventovány. Pozornost se většinou soustřeďuje na politické otázky a na vojenskou tématiku. Ve specializační přednášce budou pochopitelně tato témata rovněž zmíněna, ale těžiště by mělo spočívat někde jinde, a sice v každodennosti života emigrantů, a to jak příslušníků establishmentu, tak řadových Čechoslováků. Pozornosti neujde také sociální a nacionální struktura emigrace, která ani zdánlivě neodráží skladbu společnosti ve vlasti, stejně tak jako problémy, které z toho vyplývají. Z konkrétních témat tedy vedle mnohdy strastiplné cesty do emigrace bude naznačen např. systém sociálního zabezpečení, kterého se uprchlíkům dostalo, a to včetně ubytování či zapojení do pracovního procesu, dále je možno zmínit téma rodiny a její existence v emigraci, s těžištěm pozornosti na otázku postavení žen, pozornosti neujdou volnočasové aktivity: např. cestování, spolkový život či nejrůznější kulturní akce. Zvláštní pozornost bude věnována vybraným profesním skupinám a v neposlední řadě i čs. mládeži a jejímu zapojení do školského systému v hostitelské zemi. Samostatným fenoménem je pak prožitek bombardování, s nímž byli konfrontováni stálí i dočasní obyvatelé britských ostrovů. Humor byl jedním ze způsobů, jak se vyrovnat s krizovými situacemi, a to šířený jak v ústním podání, tak písemné a obrazové podobě. Pozornosti neunikne ani způsob předávání informací: jak o novém prostředí, tak o životě v protektorátu.

Výběr z literatury:

BRANDES Detlef, Exil v Londýně 1939–1943, Praha 2003.
BROWN Mike – Carol HARRIS, The Wartime House, Home Life in Wartime Britain 1939–1945, London 2005.
BROWN Mike, A Child’s War. Growning up on the Home Front 1939–1945, London 2004.
BROWN Mike, Evacuees, Evacuation in Wartime Britain 1939–1945, London 2005.
CONWAY Martin – José GOTOVITCH (eds.), Europe in Exile. European Exile Communities in Britain 1940–45, Oxford 2002.
CORNWALL Mark – Robert J. W. EVANS (eds), Czechoslovakia in a nationalist and fascist Europe 1918-1948. New York 2007.
ČECHUROVÁ Jana – KUKLÍK Jan – ČECHURA Jaroslav – NĚMEČEK Jan (ed.), Válečné deníky Jan Opočenského, Praha 2001.
ČECHUROVÁ Jana – Jan KUKLÍK, Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace, Geneze a finanční zabezpečení, Soudobé dějiny 1/2007, pp. 9-43.
ČECHUROVÁ Jana – Jan KUKLÍK, Českoslovenští politici v bitvě o Británii. Vzpomínky na bombardování v pamětech příslušníků československého exile ve velké Británii za druhé světové války, Kuděj 2, 2000, pp. 66-77.
ČEJKA Eduard, Československý zahraniční odboj na západě, Praha 1997.
Das Exile der kleinen Leute, München 1991.
Frauen in Exile, Zwischen Anpassung und Selbstbehauptung, München 1993.
Frauen-Leben im Exile, Biografische Fallgeschicten, Wien 1996.
GARDINER Juliet, Wartime Britain 1939-1945, London 1988.
HARRIS Carol, Women at War 1939-1945, The Home Front, London 2003.
HEUMOS Peter, Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten 1938-1945, München – Oldenbourg 1989.
HORÁK Pavel, Bohumil Laušman – politická biografie. Riskantní hry sociálně demokratického lídra, Praha 2012.
HORÁK Pavel, Stranické legitimace, vážení! Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948–1953), Praha 2015.
HYLTON Stuart, Their Darkest Hour, The Hidden History of the Home Front 1939-1945, London 2003.
Immortal Austria? Austrians in Exile in Britain, The Yearbook of the Research Centre for German and Austrian Exile Studies, 2006/8.
KERSHAW Roger – Mark PEARSALL, Immigrants and Aliens, A Guide to Sources on UK Immigration and Citizenship, London 2000.
KŘEN Jan, Do emigrace, Praha 1963.
KŘEN Jan, V emigraci, Praha 1969.
KUDRNA Ladislav, Když nelétali, Praha 2003.
KUKLÍK Jan – Jan NĚMEČEK, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945, Praha 2004.
KUKLÍK Jan, Do poslední pence. Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938–1982, Praha 2007.
KUKLÍK Jan, Londonský exile a obnova československého státu 1938–1945, Praha 1998.
KUKLÍK Jan, Vznik Československého národního výboru a prozatímního národního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940, Praha 1996.
KYNASTON David, Austerity Britain. 1945–51, London 2008.
LONGMATE Morman, How We Lived Then, A History of Everyday Life during the Second World War, London 2002.
MAREK Pavel et al., Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011.
NEŠPOR Zdeněk R., České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium, Soudobé dějiny, 2/2004, pp. 245–284.
NEŠPOR Zdeněk R., Jak dál bádat o mezinárodních migracích? Vývoj a perspektivy současných západních studií, Soudobé dějiny, 3–4/2004, pp. 672–685.
Oesterreicher im Exile, Grossbritannien 1938-1945, Wien 1992.
RHODES R.A.W., Everyday Life in British Government, Oxford 2011.
SAß Anne-Christin, Berliner Luftmenschen. Osteuropäisch-jüdische Migranten in der Weimarer Republik, Göttingen 2012.
SMETANA Vít, In the Shadow of Munich: British Policy Towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942). Praha 2014.
SRBA Bořivoj, Múzy v exile. Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v London v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939–1945, Brno 2003.
TRAPL Miloš et al., Politik dobré vůle, Život a dílo Msgre. Jana Šrámka, Praha 2013.
Wien – London, Hin und Retour, Das Austrian Centre in London 1939-1947, Wien 2004.
Zápisy ze schůzí československé vlády v London, díly I–IV, Praha 2008–2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK