PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
2 Jazykový kurz češtiny I - ACCE00115
Anglický název: 2 Basic Czech Language Course I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (13.10.2018)
Jazykový kurz je zaměřený na zvládnutí základních gramatických prostředků na úrovni ovládání češtiny A2-B1 podle SERR. Kurz se systematucky věnuje české morfologii a lexikálním jedntkám. Postupně a paralelně se probírají česká deklinace (skloňování podstatných jmen a přídavných jmen v singuláru, Nom. Gen, a Ak. pl.) a konjugace (slovesné třídy, slovesa pohybu, prefixy, vid, časy). Pozornost je též věnována příslovcím a předložkám, které se řadí do několika významových skupin. Gramatická cvičení jsou součástí širších tematických (lexikálních) celků, od nichž se odvíjí ústní a písemný projev jako integrální součást zvládnutí stanoveného gramatického repertoáru.


Podmínkou splnění atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 absence za semestr), úspěšné napsání průběžných testů a závěrečného testu (min. 65 %)

Adamovičová, A., Hrdlička, M., Ivanovová, D.: Basic Czech II, Praha, Karolinum 2018
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. (29.10.2019)

regular and active attendance of the seminar (max. 3 absences)

passing all subtests and the final test (min. 65%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK