PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korektivní výslovnost pro cizince A - ACC500037
Anglický název: Corrective Pronunciation for Foreigners A
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC100047
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Mgr. Eliška Zaepernicková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)
Hlavní tematické okruhy:
1. nácvik časových proporcí zvukových segmentů (zejm. vokálů) i slabik při realizaci v textu, slovní přízvuk<br>
2. nácvik obtížných hlásek a hláskových kombinací (podle individuální potřeby studentů)
3. speciální ortoepické jevy (např. asimilace, palatalizace ... (podle individuální potřeby studentů)
4. realizace souvislé řeči s důrazem na melodické a temporální charakteristiky

Během semestru jsou průběžně pořizovány audionahrávky, které slouží pro nácvik percepce, screening individuálních obtíží a zpracování seminární práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Cílem výuky je rozšířit mluvní kompetence studentů, a to z jak z hlediska vlastní produkce řeči, tak z hlediska percepce. Nácvik vlastní výslovnosti bude zaměřen zejména na jevy, které jsou pro nerodilé mluvčí obtížné a jejichž odchylná realizace může ztěžovat komunikaci a působit rušivě. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Docházka 75 %

Aktivní účast v semináři, průběžná vlastní příprava při nácviku jednotlivých jevů.

Seminární práce: analýza 2 typů projevů z hlediska odchylek od standardní české výslovnosti.

Literatura
Poslední úprava: FOUVERON (13.05.2018)

Základní:

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum. Pouze kap. 4 Fonetika a fonologie (autor Jan Volín), str. 35–64

Palková, Z. (1997): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. 2. vyd. vybrané kapitoly

Palková, Z. (1989): Základní kurz české výslovnosti (pro cizince). Praha: SPN.

 

Doporučená:

Palková, Z.(2006): Charakteristické rysy zvukové stavby češtiny. In: Hasil, J. (ed.) Přednášky z XLIX běhu LŠSS. Praha, s. 22–34.

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. (1978). Praha: Academia.

Pokorná, J. – Vránová, M. (2007): Přehled české výslovnosti. Praha: Portál.

Vyštejn, J. (1991): Vady výslovnosti. Praha: SNP.

  

Další literatura je doporučována podle aktuální potřeby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK