PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literární test - ABO500014
Anglický název: The Literature Test
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Brož
Vyučující: Mgr. František Brož
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. František Brož (26.01.2020)
Seminář je určen především pro budoucí vyučující českého jazyka a literatury a vychází z požadavků na dovednosti učitelů působících na základních a středních školách, zejména s ohledem na rostoucí význam užití evaluačních nástrojů ve výuce a při ověřování jejích výsledků (včetně maturitní zkoušky, jednotných přijímacích zkoušek ke studiu na SŠ aj.). Absolvent semináře získá dovednost sestavit standardizovaný test ověřující literární znalosti a dovednosti. Primárním cílem semináře je naučit studenty pracovat s nástroji ověřujícícmi čtenářské dovednosti. Seminář je výrazně orientován na získání praktických dovedností potřebných pro výkon profese učitele.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Brož (26.01.2020)

 

 

zápočet (autorsky sestavený didaktický test, kterým jsou ověřovány literární znalosti a dovednosti, zaměření testu si volí student)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. František Brož (26.01.2020)

Základní literatura:

- Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha, ČŠI 2015. Dostupné z hhtp://www.csicr.cz/html/DidaktickeTesty/flipviewerxpress.html.

- Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999.    

- Burjan, V.: Tvorba a využívanie školských testov. in EXAM-info č. 1-7, Bratislava 1999-2005.

- sbírky testových úloh (bude upřesňováno podle aktuálních potřeb v průběhu semestru)

- testové materiály z veřejně dostupných zdrojů (www.procestinu.com, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz)

 

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. František Brož (26.01.2020)

 

 

Tematické okruhy:

 

Þ     Očekávané výstupy a výsledky testu (psychometrické charakteristiky testu)

 

Þ     Specifikace testu (specifikační tabulka, rámcový popis testu)

 

Þ     Specifika jednotlivých typů testových úloh ve vztahu k literárním znalostem a dovednostem (použitelnost, výhody a nevýhody)

 

Þ     Autorská tvorba testových úloh  - v souladu se specifikací testu 

 

Þ     Oponentura autorských testových úloh v rámci semináře

 

Þ     Praktické ověření testových úloh (try-out, vyhodnocení výsledků, následné úpravy úloh)

 

Þ     Zásady konstrukce testu (shrnutí)

 

Þ     Autorské sestavení testu podle specifikační tabulky

 

Þ     Oponentura testu v rámci semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK