Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Paediatrics (0912VD350100)

  Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
  Study programme: Paediatrics (P0912D350100)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 1
  Maximum number of accepted students: 3
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 1

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 780
   Charge for a paper application: 830
  • shrink expand
   Studijní program (SP) Pediatrie je akademicky zameřený SP. Cílem je získání teoretické znalosti a praktické klinické dovednosti z pediatrie nezbytné k samostatné práci na dětských zdravotnických pracovištích/klinikách poskytujících péči dětem a dospívajícím hospitalizovaným nebo léčeným na ambulancích nemocnic i dětem léčeným v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Cílem je také obsazovat místa pro postdoktorandy v rámci ČR ale i zahraničí. SP pediatrie se zaměřuje na klinicky relevantní témata umožnující další rozvoj vědecko-výzkumné práce. SP pediatrie se zaměřuje nikoliv pouze na jednotlivé obory samostatně, ale snahou je jednotlivé vědní discipliny propojovat a poskytnout absolventovi SP pediatrie mezioborové znalosti a dovednosti. SP pediatrie se zaměřuje na jednotlivé obory v rámci subspecializací pediatrie a vzájemné propojení jako specifikum pediatrie. Cílem je komplexní studium se zaměřením na jednotlivé specializace a vzájemné propojování jednotlivých subspecialiazcí (kardiologie, gastroenterologie, pulmologie, apod.). Nedílnou součástí profilu absolventa oboru pediatrie je také přenášet výsledky vědecké práce přímo do klinické praxe či do konkrétních výstupů aplikovaného výzkumu. Absolventi SP pediatrie se uplatní jako kliničtí specialisté, akademičtí a vědečtí pracovníci univerzit a výzkumných center. Typickými zaměstnavateli budou univerzity a lékařské fakulty, vědecké instituce a zdravotnická zařízení predominantně fakultní nemocnice a specializovaná klinická centra v péči o děti a dospívající včetně neonatologických oddělení a center prenatální péče.

   Studijní program bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
   Přijímací pohovory jsou ústní:
   1. anglický jazyk (0-20 bodů)
   2. odborné téma (0-40 bodů)
   3. zkouška z oboru (0-30 bodů)
   4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)

   Pro přijetí je nutné dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2024 Until: 30.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 01.07.2024 Until: 31.07.2024
  • shrink expand
   Doporučená literatura:
   Hrodek O. a Vavřinec J. et al. Pediatrie. Gelen 2002. ISBN 80-7262-178-5
   Albets B. et al. Základy buněčné biologie a úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing 1998. ISBN 80-902906-0-4
   Chaloupecký V. et al. Dětská kardiologie. Galen 2007. ISBN 80-7262-406-5
   Novák et al. Intenzivní péče v pediatrii. Galen 2008. ISBN 978-80-7262-512-3
   Behrmann R. et al. The Nelson Textbook of Pediatrics 2007
   Stožický F., Pizingerová K. et al. Základy dětského lékařství. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2006. ISBN 80-246-1067-1
  • shrink expand
   Absolvent v programu pediatrie v průběhu studia získá vědeckou erudici kombinací klinické a experimentální vědecko výzkumné práce. V rámci oboru je v průběhu studia ověřována úroveň teoretických znalostí studenta školitelem, průběžnými zkouškami a rigorózní státní zkouškou. Tematické okruhy studia jsou specifikovány dle ústředního tématu a definovány v individuálním studijním plánu. Studijní program pediatrie je zaměřen na teoretické vzdělání v rozsahu celého oboru a doplněn specializovanými povinnými i nepovinnými kurzy se zaměřením na práci s odbornými texty, lékařskou statistiku a organizaci klinického zkoušení léků. Tutorským způsobem je studium vedeno k úspěšnému dokončení a obhájení dizertační práce na téma dle individuálního studijního plánu. Cílem studia je připravit konkurenceschopného a kvalitního odborníka s vědeckou zkušeností a hodností PhD.