Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pediatrie (0912VD350100)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: Pediatrie (P0912D350100)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Maximální počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poplatek za listinnou formu přihlášky: 830
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program (SP) Pediatrie je akademicky zameřený SP. Cílem je získání teoretické znalosti a praktické klinické dovednosti z pediatrie nezbytné k samostatné práci na dětských zdravotnických pracovištích/klinikách poskytujících péči dětem a dospívajícím hospitalizovaným nebo léčeným na ambulancích nemocnic i dětem léčeným v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Cílem je také obsazovat místa pro postdoktorandy v rámci ČR ale i zahraničí. SP pediatrie se zaměřuje na klinicky relevantní témata umožnující další rozvoj vědecko-výzkumné práce. SP pediatrie se zaměřuje nikoliv pouze na jednotlivé obory samostatně, ale snahou je jednotlivé vědní discipliny propojovat a poskytnout absolventovi SP pediatrie mezioborové znalosti a dovednosti. SP pediatrie se zaměřuje na jednotlivé obory v rámci subspecializací pediatrie a vzájemné propojení jako specifikum pediatrie. Cílem je komplexní studium se zaměřením na jednotlivé specializace a vzájemné propojování jednotlivých subspecialiazcí (kardiologie, gastroenterologie, pulmologie, apod.). Nedílnou součástí profilu absolventa oboru pediatrie je také přenášet výsledky vědecké práce přímo do klinické praxe či do konkrétních výstupů aplikovaného výzkumu. Absolventi SP pediatrie se uplatní jako kliničtí specialisté, akademičtí a vědečtí pracovníci univerzit a výzkumných center. Typickými zaměstnavateli budou univerzity a lékařské fakulty, vědecké instituce a zdravotnická zařízení predominantně fakultní nemocnice a specializovaná klinická centra v péči o děti a dospívající včetně neonatologických oddělení a center prenatální péče.

   Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
   Přijímací pohovory jsou ústní:
   1. anglický jazyk (0-20 bodů)
   2. odborné téma (0-40 bodů)
   3. zkouška z oboru (0-30 bodů)
   4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)

   Pro přijetí je nutné dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 31.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doporučená literatura:
   Hrodek O. a Vavřinec J. et al. Pediatrie. Gelen 2002. ISBN 80-7262-178-5
   Albets B. et al. Základy buněčné biologie a úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing 1998. ISBN 80-902906-0-4
   Chaloupecký V. et al. Dětská kardiologie. Galen 2007. ISBN 80-7262-406-5
   Novák et al. Intenzivní péče v pediatrii. Galen 2008. ISBN 978-80-7262-512-3
   Behrmann R. et al. The Nelson Textbook of Pediatrics 2007
   Stožický F., Pizingerová K. et al. Základy dětského lékařství. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2006. ISBN 80-246-1067-1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent v programu pediatrie v průběhu studia získá vědeckou erudici kombinací klinické a experimentální vědecko výzkumné práce. V rámci oboru je v průběhu studia ověřována úroveň teoretických znalostí studenta školitelem, průběžnými zkouškami a rigorózní státní zkouškou. Tematické okruhy studia jsou specifikovány dle ústředního tématu a definovány v individuálním studijním plánu. Studijní program pediatrie je zaměřen na teoretické vzdělání v rozsahu celého oboru a doplněn specializovanými povinnými i nepovinnými kurzy se zaměřením na práci s odbornými texty, lékařskou statistiku a organizaci klinického zkoušení léků. Tutorským způsobem je studium vedeno k úspěšnému dokončení a obhájení dizertační práce na téma dle individuálního studijního plánu. Cílem studia je připravit konkurenceschopného a kvalitního odborníka s vědeckou zkušeností a hodností PhD.