Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Russian Studies (study programme named after Boris Nemtsov) (0312TA120002)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Russian Studies (study programme named after Boris Nemtsov) (N0312A120002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Russian
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 1200 CZK
   Charge for a paper application: 1200 CZK
  • shrink expand
   Studijní program je realizován ve spolupráci s FSV UK.

   Jazykem výuky je ruština. Studium je placené. Poplatek činí 140 000 Kč za rok

   kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem   Образовательная программа реализуется в сотрудничестве с факультетом социальных наук Карлова университета

   Язык обучения: русский. Программа платная. Стоимость года обучения: 140 000 CZK

   допустимые комбинации: только отдельно; нельзя совмещать с другой программой
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) prokázání znalosti angličtiny nejméně na stupni B2 podle SERR formou rozpravy o motivaci ke studiu daného programu (max. 20 bodů)
   2) prokázání orientace v dějinách Ruska (max. 40 bodů)
   3) prokázání znalosti politických a sociálních reálií současného Ruska (max. 40 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

   Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím informačního systému nejpozději do 22. 5. 2024.

   --------------------------------
   Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210   вступительный экзамен: одноэтапный (устный)

   oписание вступительного экзамена:
   устный экзамен
   1) демонстрация знания английского языка не ниже уровня B2 (по CEFR для языков) в форме рассказа о мотивации к обучению по данной программе (макс. 20 баллов)
   2) демонстрация базовых знаний по истории России (макс. 40 баллов)
   3) демонстрация знания политических и социальных реалий современной России (макс. 40 баллов)

   дополнительные требования к экзамену:
   список прочитанной литературы (предъявляется на вступительном экзамене)

   По серьезным и документально подтвержденным причинам дистанционная форма проведения устного экзамена может быть запрошена через информационную систему не позднее 22 мая 2024 года.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.04.2024 Until: 14.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2024 Until: 21.06.2024
  • shrink expand
   další informace:
   • vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ruska-studia-ru/
   • web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz


   дополнительная информация:
   • презентация образовательной программы:
   • сайт Института восточноевропейских исследований: https://uves.ff.cuni.cz
  • shrink expand
   Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) bude schopen samostatně analyzovat proměny ruské společnosti, zahraniční politiky, ekonomiky, žurnalistiky, mediální scény a politicko-ústavního systému od roku 1991 do současnosti v mezinárodním kontextu, bude vybaven kompetencí kritické práce s informačními zdroji, bude se orientovat v nejnovější odborné literatuře a metodologických přístupech, bude připraven k pokračování v postgraduálním studiu cizojazyčných (ruština, angličtina) doktorských studijních programů zaměřených na studium Ruska a východní Evropy s odpovídající metodologickou základnou (zejména historie, politologie, sociologie). Znalosti a návyky získané během studia umožní absolventovi navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) zapojit se do činnosti domácích i zahraničních organizací zaměřujících se na Rusko, postsovětský prostor nebo ruskojazyčné komunity mimo Rusko, působit ve sféře ekonomických vztahů a turismu, v tradičních i nových médiích, ve státních orgánech i v nevládních organizacích. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) bude připraven k práci v mezinárodních odborných týmech a projektové činnosti, ke zpracovávání analytických a informačních materiálů k problematice postsovětského Ruska a jeho vztahů se světem.

   Выпускник двухгодичной постдипломной магистерской образовательной программы «Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» сможет самостоятельно анализировать изменения, происходящие в российском обществе, внешней политике, экономике, журналистике, медиапространстве и политико-конституционной системе с 1991 года по настоящее время в международном контексте, будет обладать умением критически работать с информационными ресурсами, будет знаком с соответствующей новейшей научной литературой и методологическими подходами, будет готов далее продолжить постдипломное обучение по русско- и англоязычным программам аспирантуры, ориентированным на изучение России и Восточной Европы с соответствующей методологической базой (особенно история, политология, социология). Приобретенные в ходе обучения знания и умения позволят выпускнику постдипломной магистерской образовательной программы «Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» участвовать в работе отечественных и зарубежных организаций, ориентированных на Россию, постсоветское пространство или русскоязычные сообщества за пределами России, работать в сфере экономических отношений и туризма, в традиционных и новых СМИ, в государственных органах и в неправительственных организациях. Выпускник постдипломной магистерской образовательной программы «Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» будет подготовлен к работе в международных профессиональных командах и проектной деятельности, к разработке аналитических и информационных материалов по проблемам постсоветской России и ее отношений с миромi
  • shrink expand
   Tuition [CZK] / per period: 140000 CZK / year